Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 20: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Trường THCS Minh Thành

1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?

SGK/ T80.

NHẬN XÉT:

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Chỉ cần đo mấy góc thì ta biết được số đo của cả ba góc?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 20: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Trường THCS Minh Thành, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù héi gi¶ng Giáo viên: Trịnh Thị Thu HằngTrường THCS Minh ThànhKIỂM TRA BÀI CŨBài tập 2: Cho góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc xOy, yOz, xOz. So sánh: + với ở hình 23a và hình 23b / SGK / T81. xOzxOyyOzBài tập 1: Cho tia Ox. Vẽ 2 góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOz = 300, xOy = 450. Đo yOz. So sánh xOy + yOz với xOz. Kiểm tra xem tia Oy có nằm giữa 2 tia Ox và Oz không?91234567810y450Ox91234567810300ZBài tập: Cho tia Ox. Vẽ 2 góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOz = 300, xOy = 450. Đo yOz. So sánh xOy + yOz với xOz. Kiểm tra xem tia Oy có nằm giữa 2 tia Ox và Oz không? Khi nµo th× xOy + yOz = xOz ?Tiết 20 -1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz??1/SGK/80.*NHẬN XÉT:(Sgk)Bài 1:Cho hình vẽ. Với hình vẽ bên ta có thể phát biểu nhận xét như thế nào?OABCooooVì tia OB nằm giữa hai tia OA, OC nên Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz Trả lờiQua bµi to¸n trªn cã thÓ luËn gì vÒ tæng sè ®o cña gãc xOy vµ gãc yOz so víi sè ®o cña gãc xOz khi mµ tia Oy n»m giữa hai tia Oz vµ Ox?1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz??1/ SGK/ T80.*NHẬN XÉT:(Sgk) Khi nµo th× xOy + yOz = xOz ?Tiết 20 -Bài 2:Cho hình vẽ.xzOyĐẳng thức sau đúng hay sai? Vì sao?xOy + yOz = xOzSai. Vì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz Trả lời:1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz??1/ SGK/ T80.*NHẬN XÉT:(Sgk) Khi nµo th× xOy + yOz = xOz ?Tiết 20 -Bµi 18/82-SGKVì tia OA n»m giữa hai tia OB vµ OC nªn ta cã:	BOA + AOC = BOCThay BOA = 450, AOC = 320Ta ®­îc: 450 + 320 = BOC	=> BOC = 770 ABCOooo320450o770? Nếu cho ba tia chung gốc trong đó có một tia nằm giữa hai tia còn lại, ta có mấy góc trong hình?? Chỉ cần đo mấy góc thì ta biết được số đo của cả ba góc? Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz? Khi nµo th× xOy + yOz = xOz ?Tiết 20 -OzxyOyzx2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.a, Hai góc kề nhau:b, Hai góc phụ nhau:c, Hai góc bù nhau:d, Hai góc kề bù:ABCD(sgk)xOy và yOz kề nhauVD:(sgk)phụ nhau(sgk)bù nhau(sgk)kề bù33o147oACBD....? 2. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu?Hình bHình cyzOxHình a30060080010001200600Hình dBµi tËp: Cho c¸c hình vÏ sau, h·y chØ ra mèi quan hÖ giữa c¸c gãc trong tõng hình?ĐiÒn tiÕp vµo dÊu  ®Ó ®­îc ®¸p ¸n ®óng.a/ NÕu tia AE n»m giữa hai tia AF vµ AK thì............ + ............ = .....b/ Hai gãc .... ... ... . .... cã tæng sè ®o b»ng 900.c/ Hai gãc bï nhau cã tæng sè ®o b»ng .....d/ Mét b¹n ph¸t biÓu nh­ sau ®óng hay sai ?“ Hai gãc cã tæng sè ®o b»ng 1800 lµ hai gãc kÒ bï”. FAEEAK FAKphô nhau1800SaiBµi tËp Khi nµo th× xOy + yOz = xOz ?1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.Nhận xét Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz Hai góc kề nhauHai góc phụ nhau Hai góc bù nhau Hai góc kề bùHai gãc kÒ bï cã tæng sè ®o b»ng 1800Häc bµi theo SGK + Vë ghi.H­íng dÉn bµi tËp 23/82_SGKTr­íc hÕt ta tÝnh NAP; sau ®ã tÝnh PAQPAQ = 1470 - 580 = 890hay x = 890Ta cã: NAP = 1800 - 330 = 1470Lµm bµi tËp 20, 21, 22, 23/82 SGK.MPANQ330580xVề nhàGiê häc tíi ®©y lµ kÕt thócxin mêi c¸c thÇy c« vµ c¸c em nghØxin chµo vµ hÑn gÆp l¹i

File đính kèm:

  • ppttiet 20 Khi nao thi xOy yOz xOz _2.ppt