Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 7: Đoạn thẳng - Trường THCS Quỳnh Liên

Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu?Em hãy chọn câu lời đúng trong bốn câu sau

a. Điểm M trùng với điểm A

b. Điểm M trùng với điểm B

c. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B

d. Điểm M trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 7: Đoạn thẳng - Trường THCS Quỳnh Liên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS QUỲNH LIÊNHÌNH HỌC LỚP 6TIẾT 7: ĐOẠN THẲNGKiÓm tra Bµi còGhÐp mçi ý ë cét A víi mét h×nh t­¬ng øng ë cét BCét ACét Ba- §­êng th¼ng AB.H1 A Bb- §iÓm C n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B.H2 A Bc- Tia AB.H3d- Tia BA.H4H5 A B H3H5H1H4ABACBa –.b –c –d –..VÏ hai ®iÓm A; B- §Æt c¹nh th­íc ®i qua hai ®iÓm A vµ B. Dïng phÊn(trªn b¶ng) bót ch× (vë) v¹ch theo c¹nh th­íc tõ A ®Õn B...BA.CVẽ hình theo diễn đạt sau :§Çu C cña bót ch× trïng A,hoÆc trïng B hoÆc n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ BTiết 7 : ®o¹n th¼ng1.§o¹n th¼ng AB lµ g× ??Vậy đo¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm nh÷ng ®iÓm nµo ?? §Çu C cña bót ch× có vị trí như thế nào đối với điểm A và điểm B§Þnh nghÜa : §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm ®iÓm A , ®iÓm Bvµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a A vµ BBA§o¹n th¼ng AB cßn ®­îc gäi lµ ®o¹n th¼ng BAHai ®iÓm A , B lµ hai mót (hoÆc hai ®Çu) cña ®o¹n th¼ng AB1.§o¹n th¼ng AB lµ g× ?*§Þnh nghÜa : SGKBµi 33/SGK§iÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t biÓu sau?H×nh gåm hai ®iÓm ..............vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a ..............................®­îc gäi lµ ®o¹n th¼ng RS. Hai ®iÓm ............. ®­îc gäi lµ hai mót cña ®o¹n th¼ng RS.b) §o¹n th¼ng PQ lµ h×nh gåm............................R vµ Shai ®iÓm R vµ SR vµ S ®iÓm P, ®iÓm Q vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a P vµ Q.Hình 1M NM NM NM NHình 4Hình 2Hình 3? Trong c¸c h×nh sau h×nh nµo thÓ hiÖn c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng MN ?Thảo luận chungPh©n biÖt : Đ­êng th¼ng AB ; tia AB ; ®o¹n th¼ng AB ?AABBBABµi 6: ®o¹n th¼ng1. §o¹n th¼ng AB lµ g×?AB* §Þnh nghÜa2. §o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng, c¾t tia, c¾t ®­êng th¼ng§o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm ®iÓm A, ®iÓm B vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. ABCDIOxKBAxyHBAHình 33Hình 34H33. Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại IH34. Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau tại KH35. Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau tại HHình 35?Trong các hình sau, hình nào thể hiện : Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng Đoạn thẳng cắt tia; Đoạn thẳng cắt đường thẳngCDBIAHình 1KABOxHình 7aABHHình 6ABCx Hình 2OyBAHình 5nABHình 3MNBAHình 4BQAHình 8BAxyHình 9 Hoạt động nhóm Các hình thể hiện : 1.Đoạn thẳngcắt đoạn thẳng.2.Đoạn thẳng cắt tia.CD BIAHình 1KABOxHình 7aABHHình 6ABCx Hình 2OyBAHình 5nABHình 3MNBAHình 4BQAHình 83.Đoạn thẳngcắt đường thẳng a - Gọi tên các hình b-Nhận xét vị trí của các giao điểm trong mçi h×nhBAxyHình 9* Lưu ý: Đoạn thẳng và đoạn thẳng (tia, đường thẳng) cắt nhau khi chúng không cùng nằm trên một đường thẳng và có điểm chung duy nhất. Điểm chung đó được gọi là giao điểm. AaCBµi 34 / 116 SGKTrên đường thẳng a lấy ba điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.BCó 3 đoạn thẳng : ĐoạnthẳngAB, đoạn thẳngAC, đoạn thẳng CB BÀI TẬPABMBµi 35 / 116 SGKGọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu?Em hãy chọn câu lời đúng trong bốn câu saua. Điểm M trùng với điểm A b. Điểm M trùng với điểm Bc. Điểm M nằm giữa hai điểm A và Bd. Điểm M trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B Bài tập 38 (Sgk – 116)Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau. M BTHướng dẫn và bài tập vềnhàHọc thuộc định nghĩa đoạn thẳng.-Biết vẽ hình biểu cắt đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,Đoạn thẳng cắt tia, đọa thẳng cắt đường thẳng.-Làm các bài tập 36; 37 ( SGK/116) 31; 33; 35 ( SBT/100) -Bài tập HS giỏi:Trên đường thẳng a lấy 2008 điểm.Hỏi trên a có bao nhiêu đoạn thẳng?- Đọc bài: Độ dài đoạn thẳng- Chuẩn bị thước thẳng,thước đo độ dàiBµi 39 / 116 SGK: Tõ h×nh vÏ sau, em h·y vÏ tiÕp c¸c ®o¹n th¼ng AE, BD c¾t nhau t¹i I. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AF, CD c¾t nhau t¹i K. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng BF, CE c¾t nhau t¹i L. KiÓm tra xem c¸c ®iÓm I, K, L cã th¼ng hµng kh«ng?AEFBCDIKL

File đính kèm:

  • pptGiao_an_hinh_hoc_6.ppt
Bài giảng liên quan