Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết dạy 18: Khi nào thì xoy + yoz = xoz

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù

Hai góc phụ nhau:

ịnh nghĩa :

xOy ; yOz phụ nhau

xAy ; mOz phụ nhau

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết dạy 18: Khi nào thì xoy + yoz = xoz, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIEÅM TRA BAỉI CUế1. Vẽ góc XOZ 2. Vẽ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz TIEÁT 18 : KHI NAỉO THè XOY+ YOZ = XOZ 1./ KHI NAỉO THè TOÅNG SOÁ ẹO HAI GOÙC XOY VAỉ YOZ BAẩNG SOÁ ẹO GOÙC XOZ ? *Nhaọn Xeựt 1:Vỡ Oy naốm giửừa Ox vaứ Oz DVDxyzyONeõn xOy + yOz = xOz Neỏu tia Oy naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oz thỡ xOy + yOz = xOz *Nhaọn Xeựt 2:Neỏu xOy + yOz = xOz thỡ tia Oy naốm giửừa hai tia Ox vaứ OzNeỏu tia Ot naốm giửừa hai tiaOx vaứ OyThỡ Neỏu xOz + zOy = xOy thỡ xOt + tOy = xOy tia Oz naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy Vớ duù 1 :Cho hỡnh veừ sau, bieỏt tia OA naốm giửừa tia OB vaứ OC . Tớnh soỏ ủo goực BOC 450 O A C 320 B Vỡ tia OA naốm giửừa tia OB vaứ OCNeõn BOC = BOA + AOC = 450 + 320 = 770 Vaọy BOC = 770 2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùa) Hai góc kề nhau:OxzyxOy và yOz kề nhauĐịnh nghĩa :sgk/81Ví dụ:2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùb) Hai góc phụ nhau:Ví dụOxA40o50oymzzOxyxAy ; mOz phụ nhauĐịnh nghĩa :xOy ; yOz phụ nhausgk/812. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùc) Hai góc bù nhau : Định nghĩa :Ví dụ: xAy và zBt là hai góc bù nhauztB1200yxA600Sgk / 812. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùd)Hai góc kề bù:Oxyz1100700Ví dụ: Định nghĩa :Sgk / 81xOy và yOz là hai góc kề bùBài tập :Cho các hình vẽ, hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các góc trong từng hình.BA300600OtnmzOxyyxA550ztB1200Oxzy8001000CDh.3h.4h.5h.6h.2h.1HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ1) Học bài theo sgk/81 và vở học3) Làm cỏc bài tõp : 18;19/sgk trang 822) Xem lại cỏc bài tập đó giải Neỏu coự xOy + yOz = xOzthỡ tia Oy nhử theỏ naứo vụựi hai tia Ox vaứ Oz ?thỡ tia Oy giửừa hai tia Ox vaứ OzxyzyOyztAyzxOzyxOxOy = xOz = yOz = xOz = xOy + yOz 

File đính kèm:

  • pptkhi nao thi xOy yOz xOz.ppt