Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài 5: Luỹ thừa của một số hữu tỉ

1/ LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN;

Luỹ thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu là tích của n

thừa số x(n là một số tự nhiên lớn hơn 1)

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài 5: Luỹ thừa của một số hữu tỉ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 1:ViÕt c«ng thøc triÓn khai: an = ... ¸p dông: ViÕt c¸c tÝch sau d­íi d¹ng 1 luü thõa. a) 32.3. 34 = ... b) 54.55 = ... Bài 2:- ViÕt c«ng thøc tÝnh: am.an = ... am:an = ... - ¸p dông tÝnh: a) 27:25 = ... b) a5:a4 = ... c) 47:47 = ...Bài 2:- ViÕt c«ng thøc tÝnh: am.an = am:an =- ¸p dông tÝnh: a) 27:25 = b) a5:a4 = c) 47:47 =Bài 1:ViÕt c«ng thøc triÓn khai: an = ¸p dông: ViÕt c¸c tÝch sau d­íi d¹ng 1 luü thõa.a) 32.3. 34 =b) 54.55 =n thõa sè a (3.3).3.(3.3.3.3) = 37 (5.5.5.5).(5.5.5.5.5) = 5927 - 5 = 22 = 4a5 - 4 = a147-7 = 40am+nam - n= a= 1®Þnh nghÜa:Luü thõa bËc n cña a lµ tÝch cña n thõa sè a.TÝch vµ th­¬ng cña hai luü thõa cïng c¬ sè:BÀI 5. LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ1/ LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN;Luỹ thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu là tích của n thừa số x(n là một số tự nhiên lớn hơn 1)n thöøa soá XTÝnh: Đáp án: 2/Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số:3/ Luỹ thừa của luỹ thừa;TÝnh vµ so s¸nh: (22)3 vµ 26b) vµ 3/ Luỹ thừa của luỹ thừa:§iÒn sè thÝch hîp vµo « vu«ng : 6 2 Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau, kh¼ng ®Þnh nµo ®óng ?Bµi tËp tr¾c nghiÖm23.24 = (23)4 (23)2 = 23.252.53 = 52.3ABC32.32 = (32)2[(-0,5)3]2 = (-0,5)3.(0,5)2DEĐÚNG- TÝnh: - H·y rót ra nhËn xÐt vÒ dÊu cña luü thõa víi sè mò ch½n vµ luü thõa víi sè mò lÎ cña mét sè h÷u tØ ©m.NhËn xÐt:Luỹ thừa với số mũ chẵn của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ dương, luỹ thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ âm.DẶN DÒ:HỌC BÀI VÀ LÀM CÁC BÀI TẬP 27;29;30;31 SGK.CHÀO CÁC EM CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptLuy_thua_cua_mot_so.ppt