Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài học 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:

 Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu xn, là tích của n thừa số x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1)

Xn = x . x . x x (x  Q, n  N, n >1)

 n thừa số

x gọi là cơ số

 n gọi là số mũ

Quy ước: x1 = x

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài học 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨThực hiện phép tính:a/ 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)b/ 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) +4,2§5. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:	 Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu xn, là tích của n thừa số x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1)Xn = x . x . x  x (x  Q, n  N, n >1) n thừa số 	x gọi là cơ số	n gọi là số mũQuy ước: x1 = x	 x0 = 1 (x  0)§5. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:	Khi viết số hữu tỉ x dưới dạng (a, b  Z, b  0) ta có: n thừa số n thừa số Vậy :§5. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:	[?1] TínhGiải§5. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:2. TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ:	Ta có công thức:xm . xn = xm+n(Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ)xm : xn = xm-n (x  0, m  n)(Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia)§5. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:2. TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ:	[?2] Tính và so sánh:Giải§5. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:2. TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ:3. LŨY THỪA CỦA LŨY THỪA:	[?3] Tính và so sánh:Giải[?3]§5. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:2. TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ:3. LŨY THỪA CỦA LŨY THỪA:	Ta có công thức:(Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyễn cơ số và nhân hai số mũ)[?4] Điền số thích hợp vào ô vuông:Giải

File đính kèm:

  • pptLUY_THUA_CUA_MOT_SO_HUU_TI.ppt