Bài giảng môn học Đại số 7 - Luyện tập - Trường THCS Trực Bình

Bất kì một điểm nào trên trục số cũng

 biểu diễn một số hữu tỉ nào đó.

Khẳng định trên đúng hay sai ?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Luyện tập - Trường THCS Trực Bình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c ThÇy, C« gi¸o ®Õn dù giê.Gi¸o Viªn : nguyÔn xu©n t­êngTr­êng thcs trùc b×nhKiÓm tra bµi cò- Sè thùc lµ g×? Cho vÝ dô vÒ sè h÷ tØ , sè v« tØ.- Ch÷a bµi tËp 117 trang 20 SBT.§iÒn c¸c dÊu ( , , ) thÝch hîp vµo « trèng.-2  Q ; 1  R ;  I ;  Z  N ; N  R.- Nªu c¸ch so s¸nh hai sè thùc?- T¹i sao ng­êi ta l¹i gäi trôc sè lµ trôc sè thùc?D¹ng 1. So s¸nh hai sè thùc.Bµi 1 (Bµi 91SGK/45). §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo « vu«ng:a) -3,02 -7,513 ;c) -0,4854 - 0,1 B. - 2,54 < - 2C. - 742 < - 1 D. - 1 < - 0,153Gi¸ trÞ cña biÓu thøc S = lµ :A. 0,0167B. C. D. Mét kÕt qu¶ kh¸c.Cho 5,2 . x + ( -1,5) . x + 8,4 = 1 th× gi¸ trÞ cña x lµ: - 2 B. 1C. - 1 D. Mét gi¸ trÞ kh¸c.BÊt k× mét ®iÓm nµo trªn trôc sè còng biÓu diÔn mét sè h÷u tØ nµo ®ã.Kh¼ng ®Þnh trªn ®óng hay sai ?SaiSè v« tØ th× kh«ng thÓ viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.Kh¼ng ®Þnh trªn ®óng hay sai ?SaiH·y ®iÒn vµo chç trèng :Q  I = R  I = IQIRC«ng viÖc vÒ nhµ1Lµm c¸c bµi tËp 92, 95 SGK/45 vµ bµi 122, 123 SBT/20.2¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®­îc häc ë tiÕt häc nµy.11Tr¶ lêi c¸c c©u hái ¤n tËp ch­¬ng I trong SGK trang 89, tiÕt sau «n tËp ch­¬ng.3Bµi122SBT/20. BiÕt r»ng : x + (-4,5) < y + (-4,5)y + 6,8 < z + 6,8H·y s¾p xÕp x, y, z theo thø tù t¨ng dÇn.ĐúngĐúngBµi 3.Bµi 1ĐúngĐúng

File đính kèm:

  • pptluyen_tap_so_vo_tippt.ppt