Bài giảng môn học Đại số 7 năm 2008 - Tiết 31: Mặt phẳng toạ độ

 - Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm P bất kỳ như hình vẽ.

Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm 1,5

Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với trục tung và cắt trục tung tại điểm 3.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 năm 2008 - Tiết 31: Mặt phẳng toạ độ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
tr­êng thcs ®ån x¸Thứ n¨m, ngày 11 tháng 12 năm 2008tiÕt 31:mỈt ph¼ng to¹ ®éKiĨm tra bµi cị* Cho hàm số y=f(x)= 2x, hãy điền các giá trị thích hợp của hàm số vào bảng sau:* Trình bày khái niệm hàm số.x-2-1012y* Cho biết đại lượng y quan hệ với đại lượng x như thế nào?Giải:y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận.-4-20241. Đặt vấn đềtiÕt 31:mỈt ph¼ng to¹ ®éVí dụ 1:Ví dụ 2:Để xác định vị trí một điểm trên mặt phẳng, người ta dùng hai số. Toạ độ địa lí của Mũi Cà Mau là:104040’Đ8030’BO123456-6-5-4-3-2-1xHệ trục toạ độ OxyTrục hoànhTrục tungGốc tọa độ123456-5-4-3-2-1y-6O2. Mặt phẳng toạ độ: IIIIIIIVO123456-6-5-4-3-2-1x123456-5-4-3-2-1y-6Mặt phẳng toạ độ Oxy2. Mặt phẳng toạ độ: Chú ý:Các đơn vị dài trên hai trục toạ độ được chọn bằng nhau (nếu khơng nĩi gì thêm ) Bµi tËp Trong các hình vẽ sau hình nào vẽ đúng về mặt phẳng toạ độ? y210x-1-2 -2 -1 1 2 H×nh 1y210x-1-2 -2 -1 1 2 IVIIIIIIH×nh 2210x-1-2y -2 -1 1 2 H×nh 33210x-1-2y1 2 3-3 –2 -1H×nh 4 IIIIVIIIIIIIIIIV y210x-1-2 -2 -1 1 2 H×nh 1y210x-1-2 -2 -1 1 2 IVIIIIIIH×nh 2210x-1-2y -2 -1 1 2 H×nh 33210x-1-2y1 2 3-3 –2 -1H×nh 4 IIIIVIIIIIIIIIIVChỉnh 1bỏ 3Chỉnh 4O123456-6-5-4-3-2-1x123456-5-4-3-2-1y-6P1,53. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ: - Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm P bất kỳ như hình vẽ. - Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm 1,5 - Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với trục tung và cắt trục tung tại điểm 3. - Cặp số (1,5;3) gọi là toạ độ điểm P và ký hiệu :P( ; )31,53Số 1,5 gọi là hoành độ của điểm P.Số 3 gọi là tung độ của điểm P.a/Viết toạ độ các điểm M,N,P,Q trong hình 19Bài 32QPMNb/ Em cĩ nhận xét gì về toạ độ của các cặp điểm M và N , P và Q Đáp ánM(-3;2)N(2;-3)Q(-2;0)P(0;-2)1 2 3 4 5-5 -4 -3 -2 -1-1-2-3-4O yx4321VÏ mét hƯ trơc to¹ ®é Oxy (trªn giÊy kỴ « vu«ng) vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ c¸c ®iĨm P, Q lÇn l­ỵt cã to¹ ®é lµ: (2 ; 3) , (3 ; 2)??1• P• QTr¶ lêi:P (2 ; 3) Q (3 ; 2)M(x0 , y0)Hoµnh ®é x0 lu«n ®øng tr­ícy21-1-2 0x - 2 -1 2 1 M(x0 , y0)y0x0H×nh 18NhËn xÐt* Mçi ®iĨm M x¸c ®Þnh mét cỈp sè (x0;y0). Ng­ỵc l¹i, mçi cỈp sè (x0;y0) x¸c ®Þnh mét ®iĨm M.* CỈp sè (x0;y0) gäi lµ to¹ ®é cđa ®iĨm M, x0 lµ hoµnh ®é vµ y0 lµ tung ®é cđa ®iĨm M.* §iĨm M cã täa ®é (x0;y0) ®­ỵc ký hiƯu lµ M(x0;y0).?2* ViÕt to¹ ®é cđa gèc O?* To¹ ®é cđa gèc O lµ (0;0) hay O(0;0).Tr¶ lêi:Bµi 33/67/SGK:VÏ mét hƯ trơc täa ®é Oxy vµ ®¸nh dÊu c¸c ®iĨm:-1-2y21- B1: VÏ hƯ trơc täa ®é Oxy.- B2: Tõ ®iĨm (-4) trªn trơc Ox, kỴ ®­êng th¼ng song song víi trơc Oy- B3: Tõ ®iĨm trªn trơc Oy, kỴ ®­êng th¼ng song song trơc Ox.24- §¸nh dÊu ®iĨm B - Giao ®iĨm cđa 2 ®­êng th¼ng võa kỴ trªn.1 2 3 -5 -4 -3 -2 -1O x1- §¸nh dÊu ®iĨm B(-4; ):2424•BBT 33 trang 67 SGKA(3;-1/2)B(-4;2/4)C(0;2,5)-1/21/2Người phát minh ra phương pháp tọa độ.H­íng dÉn vỊ nhµHäc bµi ®Ĩ n¾m v÷ng kh¸i niƯm vµ qui ®Þnh cđa mỈt ph¼ng täa ®é, täa ®é cđa mét ®iĨm.Lµm bµi tËp 34; 35/Trang 67;68/SGK 44,45,46/Trang 49;50/SBT chuÈn bÞ cho giê sau luyƯn tËp.Giê häc ®Õn ®©y lµ kÕt thĩcXin tr©n träng c¶m ¬n!

File đính kèm:

  • pptmat_phang_toa_do_thi_gv_gioi.ppt