Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 30: Hàm số

Ví dụ 2: Khối lượng m(g) của một thanh kim loại đoàng chất có khối lượng riêng là 7,8g/cm3 có thể tích V(cm3 )

 a/.Hãy viết công thức tính khối lưọng m của thanh kim loại đó theo V?

b/Tính các giá trị tương ứng của m khi V=1; 2; 3; 4

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 30: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaứo Mửứng Quựy Thaày CoõVEÀ THAM Dệẽ HOÄI GIAÛNGKiểm tra bài cũ:1/. Tính các giá trị tương ứng của y = 2x+ 3 khi x= -1 vaứ x= 3 2/ Chỉ ra mối quan hệ của đại lượng y với đại lượng x trong mỗi công thức sau ( chỉ ra hệ số nếu có )Hàm số - mối liên quan giữa hai đại lượng biến thiên?1. Một số ví dụ về hàm sốThửự ba, ngaứy 02 thaựng 12 naờm 2008Tiết 30: HÀM SỐVí dụ 1:Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:t(giờ)048121620T(0C)201822262421b/Tính các giá trị tương ứng của m khi V=1; 2; 3; 4Ví dụ 2: Khối lượng m(g) của một thanh kim loại đoàng chất có khối lượng riêng là 7,8g/cm3 có thể tích V(cm3 ) a/.Hãy viết công thức tính khối lưọng m của thanh kim loại đó theo V?Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 (km) với vận tốc v (km/h) . a/ Hãy viết công thức tính thời gian t(h) của vật đó theo v? b/ Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v= 5; 10; 25; 50Ví dụ 1:t(giờ)048121620T(0C)201822262421* Mỗi giá trị của t xác định mấy giá trị của T?* Mỗi giá trị của T luôn xác định chỉ một giá trị của t.Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:* Đại lượng t phụ thuộc đại lượng T.t là hàm số của Tví dụ 2+ Khối lượng m (1) ................... vào sự (2)..................của thể tích V+ Vụựi mỗi giá trị của V xác định được chỉ một giá trị (3).................... của mTa nói m là (4)..của V+ Thời gian t (h) phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc v (km/h)+ Với(5) ....................của v ta luôn xác định được(6) .................... tương ứng của tTa nói t là hàm số của vphụ thuộc thay đổitương ứng mỗi giá trịChỉ một giá trị Dùng các cụm từ: phụ thuộc, thay dổi, mỗi giá trị, hàm số ,chỉ một giá trị , tương ứng, để hoàn thành các nhận xét sauNhận xét 1Nhận xét 2hàm số ẹaùi soỏ: T29 Haứm soỏ 2/ Khaựi nieọm haứm soỏ: ? Qua caực vớ duù haừy cho bieỏt ủaùi lửụùng y ủửụùc goùi laứ haứm soỏ cuỷa ủaùi lửụùng x khi naứo? ẹeồ y laứ haứm soỏ cuỷa x caàn coự caực ủieàu kieọn naứo?Neỏu ủaùi lửụùng y thay ủoồi phuù thuoọc vaứo ủaùi lửụùng thay ủoồi x sao cho vụựi moói giaự trũ cuỷa x ta luoõn xaực ủũnh ủửụùc chổ moọt giaự trũ tửụng ửựng cuỷa y thỡ y ủửụùc goùi laứ haứm soỏ cuỷa x vaứ x ủửụùc goùi laứ bieỏn soỏ.* ẹeồ y laứ haứm soỏ cuỷa x caàn: ẹaùi lửụùng y phuù thuoọc vaứo ủaùi lửụùng x- Vụựi moói giaự trũ cuỷa x khoõng theồ tỡm ủửụùc nhieàu hụn moọt giaự trũ tửụng ửựng cuỷa y120842016202422182126tTTrong các sơ đồ sau, sơ đồ nào biểu diễn một hàm số ? XY1234XY12456XY1234567ABCDHoạt động nhómXY123456t(giờ)V(km/h)120220320420520CHẠY1234520tVb.Chú ý: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng. Hàm số có thể cho bằng bảng (như trong ví dụ 1), bằng công thức (như trong ví dụ 2,3)... Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x)... Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi công thức y = 2x +3, ta còn có thể viết y = f(x) = 2x + 3 và khi đó thay cho câu " khi x bằng 3 thì giá trị tương ứng của y là 9 " (hoặc câu "khi x bằng ba thì y bằng 9 ") ta viết f(3) = 9các nội dung chính của bài Khái niệm hàm số Các cách cho một hàm số Hàm số đặc biệt (hàm hằng) Các kí hiệu về hàm sốLuyện tậpBài 1 : Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không? Nếu các giá trị tương ứng của hai đại lượng được cho trong bảng sau:a,x- 2- 101y-10- 505b,x80- 8- 16y10101010c,xy-2-15-1-7,517,5-215Bài 2 Cho hàm số y = f(x) = 5x + 2a, Tính f(0)b, Tính f(-1)1. Làm ví dụ 3 SGK trang 63.2. Bài tập tình huống: 	a. Nếu y tỉ lệ thuận với x thì y có là hàm số của x không? 	b. Nếu y tỉ lệ nghịch với x thì y có là hàm số của x không?3. Làm bài tập: 26; 27; 28 (sgk – 64)HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ1, Học thuộc khái niệm hàm số2, Bài tập 27, 28, 29 trang 63, 64 SGK

File đính kèm:

  • pptham_so.ppt