Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 53: Giá trị của một biểu thức đại số - Đàm Quang Bách

1. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ :

VÍ DỤ 1 : Cho biểu thức 2m+n. Hãy thay m = 9 và n =0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.

Giải : Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho, ta được :

2. +

Ta nói : 18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5

VÍ DỤ 2 : Tính giá trị của biểu thức tại x = 1 và taị x =

Giải : - Thay x = -1 vào biểu thức, ta có : 3.(-1)2 -5.(-1) + 1= 9

Vậy giá trị của biểu thức tại x = -1 là 9

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 53: Giá trị của một biểu thức đại số - Đàm Quang Bách, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ M«n To¸nGiáo viên: Đàm Quang BáchKIỂM TRA BÀI CŨ?1. Thế nào là một biểu thức đại số ? Cho ví dụ ?2. a/ Viết biểu thức, biểu thị tổng của m với n . b/ Hãy thay m = 6 và n = 1,5 vào biểu thức ở câu a/ rồi thực hiện phép tính .§¸p ¸nC©u 2 :a/ m+nb/Thay m = 6 và n = 1,5 vào biểu thức m + n,ta được : 6 + 1,5 = 7,5C©u 1:Những biểu thức bao gồm những phép toán( cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa)trên những số, còn có cả chữ (®¹i diÖn cho c¸c sè) gọi là biểu thức đại số.VD: 4x2 ; 3(x+y) ; 2y-3Cách làm như trên gọi là tính giá trị của biểu thức- Để rõ hơn chúng ta tìm hiểu bài hôm nayTiÕt 53: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ :VÍ DỤ 1 : Cho biểu thức 2m+n. Hãy thay m = 9 và n =0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.9m0,5 n Ta nói : 18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5 = 18,5 VÍ DỤ 2 : Tính giá trị của biểu thức tại x = 1 và taị x = Giải : - Thay x = -1 vào biểu thức, ta có : 3.(-1)2 -5.(-1) + 1= 9Vậy giá trị của biểu thức tại x = -1 là 9 - Thay x =vào biểu thức trên ta có :Vậy giá trị của biểu thức tại x = 2. + Giải : Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho, ta được :1212§Ó tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè t¹i mét gi¸ trÞ cho tr­íc cña biÕn, ta thay c¸c gi¸ trÞ cho tr­íc ®è vµo biÓu thøc råi thù hiÖn c¸c phÐp tÝnh.Là TiÕt 53: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ :2. ÁP DỤNG?1Tính giá trị của các biểu thức 3x2 -9x tại x = 1 và x= 13Giải : -Thay x = 1 vào biểu thức ta có : 3.12 - 9.1 = 3 – 9 = - 6Thay x = vào biểu thức trên, ta có : 13?2Đọc số em chọn để được câu đúng :Giá trị của biểu thức x2 y tại x = - 4 và tại y = 3 là 48144- 2448§Ó tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè t¹i mét gi¸ trÞ cho tr­íc cña biÕn, ta thay c¸c gi¸ trÞ cho tr­íc ®è vµo biÓu thøc råi thù hiÖn c¸c phÐp tÝnh.ĐỐ VUI ĐỂ HỌCGiải thưởng toán học Việt Nam ( dành cho Gv và HS phổ thông ) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?( Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX ).Hãy tính các giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi đó :I Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạch là x, y: M Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x, y: 2Ê 2z2 + 1H x2 + y2V z2 - 1751 248,59162518515N x2T y2Ă (xy + z )L x2 – y2 122.(x+y)ĐỐ VUI ĐỂ HỌCI 2.(y+ z) = 2.(4 + 5 ) = 18M x2 + y2 = 32 + 42 = 25 = 52Ê 2 z2 + 1 = 2. 52 +1 = 51H x2 + y2 =32 + 42 = 25V z2 - 1 = 52 – 1 = 24751 248,59162518515N x2 = 32 = 9T y2 = 42 = 16Ă (xy + z ) = (3.4 + 5) = 8,5L x2 – y2 = 32 - 42 = 9 – 16 = -712LÊVĂNHIÊMĐÁP ÁN :Thay x = 3 , y = 4 và z = 5 vào các biểu thức , ta có :12TCã thÓ em ch­a biÕt?*To¸n häc víi søc khoÎ con ng­êi.Em cã t­ëng t­îng ®­îc hai lµ phæi (gäi t¾t lµ phæi) cña m×nh chøa kho¶ng bao nhiªu lÝt kh«ng khÝ hay kh«ng? Dung tÝch phæi cña mçi ng­êi phô thuéc vµo mét sè yÕu tè, trong ®ã hai yÕu tè quan träng nhÊt lµ chiÒu cao vµ ®é tuæi.Sau d©y lµ mét c«ng thøc ­íc tÝnh dung tÝch chuÈn phæi mçi ng­êi:Nam: P=0,057h-0,022a-4,23N÷: Q = 0,041h-0,018-2,69Trong ®ã: h lµ chiÒu cao tÝnh b»ng xentimÐt, a lµ tuæi tÝnh b»ng n¨mP, Q : Dung tÝch chuÈn cña phæi tÝnh b»ng lÝt. Cã thÓ em ch­a biÕt?*To¸n häc víi søc khoÎ con ng­êi.VÝ dô: B¹n Lan (n÷) 13 tuæi, cao 140cm th× dung tÝch chuÈn phæi cña b¹n Lan tÝnh theo c«ng thøc trªn lµ: 0,014.140 - 0,018.13 - 2,69= 2,86 lÝtGi¶ sö b¹n Lan hÝt mét h¬i thËt s©u råi thæi c¨ng mét qu¶ bãng. NÕu qu¶ bèng sau khi thæi cã ®­êng kÝnh b»ng 17cm th× theo c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh cÇu bµn k×nh R lµ 3,14R.R.R, dung tÝch phæi cña b¹n lan sÏ vµo kho¶ng: 3,14 . 8,5 . 8,5 . 8,5 2,571 lÝtNh­ vËy b¹n Lan cÇn rÌn luyÖn, tËp thÓ dôc nhiÒu h¬n còng nh­ bè chÝ thíi gian häc tËp, vui ch¬i vµ cã chÕ ®é ¨n uèng hîp lÝ!Em th­ tÝnh theo c«ng thøc trªn ®Ó biªt dung tÝch chuÈn phæi cña m×nh, råi thæi bãng vµ xÐt xem m×nh ®· ®¹t møc chuÈn ch­a. 4343 Nắm vững cách tính giá trị của biểu thức đại số , Xem lại các bài tập đã làm , Làm các bài tập : 7 ; 8 ; 9 trang 29 SGK, H­íng dÉn vÒ nhµBµi häc kÕt thócXin kÝnh chóc c¸c thÇy, c« m¹nh khoÎBµi 7(SGK): TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau t¹i m=-1 vµ n=2 a) 3m-2n b) 7n + 2n - 6Gi¶iThay m= -1 vµ n = 2 vµo biÓu thøc 3m – 2n ta cã: 3.(-1) – 2.2 = -3 – 4 = -7b)Thay m= -1 vµ n = 2 vµo biÓu thøc 7m + 2n - 6 ta cã: 7.(-1) + 2.2 – 6 = -7 + 4 - 6 = -9

File đính kèm:

  • pptgia_tri_cua_mot_bieu_thuc_dai_so.ppt