Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 54 - Bài học 4: Đơn thức đồng dạng

* Cho 2 biểu thức số: A = 2.72.55 và B = 72.55

Dựa váo tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các số ta có thể thực hiện phép cộng A với B như sau:

A+B = 2.72.55 + 72.55 = (2+1).72.55 =3.72.55

* Bằng cách tương tự, ta có thể thực hiện các phép tính cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 54 - Bài học 4: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
`~`kÝnh chµo c¸c quý thÇy c« vÒ dù giê ®¹i sè Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ ¸nh*1Đơn thức đồng dạngKiÓm tra Cho ®¬n thøc:3x2yza, H·y viÕt ba ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho.b, H·y viÕt ba ®¬n thøc cã phÇn biÕn kh¸c phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho. 10/1/20192Đơn thức đồng dạng1. §¬n thøc ®ång d¹ngTiÕt 54 §4 §¬n thøc ®ång d¹ng1. §¬n thøc ®ång d¹ng:Date3Đơn thức đồng dạng H·y quan s¸t c¸c ®¬n thøc viết theo đúng yêu cầu của câu a. Em có nhËn xÐt g× vÒ phÇn biÕn vµ phÇn hÖ sè?NhËn xÐt:+ Cã phÇn hÖ sè kh¸c kh«ng.+ Cã cùng phần biến.Date4Đơn thức đồng dạng1. §¬n thøc ®ång d¹ngVËy thÕ nµo lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng ?Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè kh¸c 0 vµ cã cïng phÇn biÕnTiÕt 54 §4 §¬n thøc ®ång d¹ng1. §¬n thøc ®ång d¹ng:Date5Đơn thức đồng dạng Cho các sè sau: 5 ; -7 C¸c sè ®ã cã ph¶i lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng kh«ng ?5 vµ -7 lµ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng. Chó ý: C¸c sè kh¸c 0 ®­îc coi lµ nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ng. Cho ví dụ về đơn thức đồng dạng?Date6Đơn thức đồng dạng?2 Ai ®óng ? Khi th¶o luËn nhãm, b¹n S¬n nãi: “ 0,9xy2 vµ 0,9x2y lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng”. B¹n Phóc nãi: “Hai ®¬n thøc trªn kh«ng ®ång d¹ng”. ý cña em ?B¹n Phóc nãi ®óng.V× hai ®¬n thøc 0,9xy2 vµ 0,9x2y cã phÇn biÕn kh¸c nhau Date7Đơn thức đồng dạngBµi 15: XÕp c¸c ®¬n thøc sau thµnh tõng nhãm c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng: ; xy2 ; -2xy2 ; x2y ; ; ; xy .C¸c nhãm ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ:Nhãm 1: ; ; x2y ; Nhãm 2: xy2 ; - 2xy2 ; Nhãm 3: xy Date8Đơn thức đồng dạng* Cho 2 biểu thức số: A = 2.72.55 và B = 72..55Dựa váo tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các số ta có thể thực hiện phép cộng A với B như sau:A+B = 2.72.55 + 72..55 = (2+1).72.55 =3.72.55* Bằng cách tương tự, ta có thể thực hiện các phép tính cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng.Date9Đơn thức đồng dạngTiÕt 54 §4 §¬n thøc ®ång d¹ng1. §¬n thøc ®ång d¹ng:2. Céng , trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng: VÝ dô 1: Céng c¸c ®¬n thøc: 2x2y vµ x2y2x2y + 1x2y = (2+1) x2y = 3x2y VÝ dô 2: Trõ hai ®¬n thøc: 3xy2 vµ 7xy2 3xy2- 7xy2 = ( 3 – 7)xy2 = -4xy2Ta nãi - 4xy2 lµ hiÖu cña hai ®¬n thøc 3xy2 vµ 7xy2 Ta nãi 3x2y lµ tæng cña hai ®¬n thøc 2x2y vµ x2y. Date10Đơn thức đồng dạng §Ó céng (hay trõ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta lµm nh­ thÕ nµo? §Ó céng (hay trõ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng, ta céng (hay trõ) c¸c hÖ sè víi nhau vµ gi÷ nguyªn phÇn biÕn.Date11Đơn thức đồng dạng?3 H·y t×m tæng cña ba ®¬n thøc:  xy3 ; 5 xy3 vµ -7xy3 xy3 + 5 xy3 + (-7 xy3) =(1 + 5 -7) xy3 = - xy3Date12Đơn thức đồng dạngTiÕt 54 §4 §¬n thøc ®ång d¹ng1. §¬n thøc ®ång d¹ng:2. Céng c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng: *. LuyÖn tËp Bµi 16: T×m tæng cña ba ®¬n thøc: 25xy2 ; 55xy2 vµ 75xy2Gi¶i 25xy2 + 55xy2 + 75xy2 = (25+55+75)xy2= 155xy2 Date13Đơn thức đồng dạngThi vieát nhanh- Coù 2 ñoäi moãi ñoäi goàm 4 baïn xeáp thaønh moät haøng, chæ coù moät vieân phaán chuyeàn tay nhau vieát.- Baïn thöù nhaát vieát moät ñôn thöùc baäc 5 coù 2 bieán x, y roài chuyeàn phaán cho ngöôøi keá tieáp.- Moãi baïn coøn laïi cuûa moãi ñoäi seõ vieát moät ñôn thöùc ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc maø bạn thöù nhaát vieát (tröø baïn cuoái cuøng )- Baïn cuoái cuøng tính toång caùc ñôn thöùc maø ñoäi mình ñaõ vieát.- Ñoäi naøo vieát ñuùng vaø nhanh nhaát thì ñoäi ñoù thaéng.Moãi baïn chæ vieát 1 laàn, ngöôøi sau ñöôïc pheùp chöõa baøi baïn lieàn tröôùc.Luaät chôi:Date14Đơn thức đồng dạngH­íng dÉn vÒ nhµ1. N¾m ch¾c kh¸i niÖm ®¬n thøc ®ång d¹ng. 2. VËn dông tèt quy t¾c céng trõ ®¬n thøc ®ång d¹ng .3. Hoµn thµnh c¸c bµi bËp: 15; 16; 17 - SGK trang 35. Bµi 19; 20; 21 – SBT. H­íng dÉn bµi 17/35.Date15Đơn thức đồng dạngXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!Date16Đơn thức đồng dạng

File đính kèm:

  • pptDon_thuc_dong_dang_chuan.ppt