Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 7: Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp)

* Yêu cầu 1:

Hoạt động cá nhân trong 1ph30 để thực hiện

 ?4 và ?5

Bàn 1: ?4a + ?5a

+ Bàn 2: ?4b + ?5b

+ Bàn 3: ?4a + ?5b

+ Bàn 4: ?4b + ?5a

 

ppt25 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 7: Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
kÝnh chµo Quý thÇy c« gi¸o, cïng c¸c em häc sinh KiÓm tra bµi còC©u 1: ViÕt c«ng thøc tÝnh tÝch vµ th­¬ng hai luü thõa cïng c¬ sè, tÝnh luü thõa cña mét luü thõa.	¸p dông tÝnh:a) b) c) C©u 2: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøa sau:Đáp ánĐáp ánC©u 2: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau:C©u 2:Làm thế nào để tính nhanh biểu thứcTiết 7 Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ  ( Tiếp)1.Luỹ thừa của 1 tíchTừ kết quả câu hỏi 2 phần kiểm tra bài cũ hãy so sánh A và B; C và D?1:Tính và so sánhTừ ?1 Hãy khái quát thành công thức Ta có công thức:+ Chøng minh c«ng thøc: (x.y)n = xn . yn(víi n > 0)VËy: (x.y)n = xn.ynTiết 7 Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ  ( Tiếp)Tiết 7 Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ  ( Tiếp)1.Luỹ thừa của 1 tíchHoạt động cá nhân trong 2ph làm ?2: Tính?1?2: Tính Tiết 7 Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ  ( Tiếp)1.Luỹ thừa của 1 tích2.Luỹ thừa của 1 thươngSuy nghĩ và thực hiện ?3: Tính và so sánhVà Và ?3: Tính và so sánhTừ ?3 hãy khái quát thành công thức: Ta có công thức:Tiết 7 Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ  ( Tiếp)1.Luỹ thừa của 1 tích2.Luỹ thừa của 1 thương* Yêu cầu 1:Hoạt động cá nhân trong 1ph30 để thực hiện ?4 và ?5+ Bàn 1: ?4a + ?5a+ Bàn 2: ?4b + ?5b+ Bàn 3: ?4a + ?5b+ Bàn 4: ?4b + ?5aTiết 7 Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ  ( Tiếp)1.Luỹ thừa của 1 tích2.Luỹ thừa của 1 thương* Yêu cầu 2:Hoạt động nhóm bàn trong 1ph30 : Thảo luận và báo cáo kết quả của nhóm trên máy tính+ Bàn 1: ?4a + ?5a+ Bàn 2: ?4b + ?5b+ Bàn 3: ?4a + ?5b+ Bàn 4: ?4b + ?5aTiết 7 Luỹ thừa của 1 số hữu tỉ  ( Tiếp)1.Luỹ thừa của 1 tích2.Luỹ thừa của 1 thương?4: Tính?5: TínhBµi tËp 34 / SGK-22Trong vë bµi tËp cña b¹n Dòng cã bµi lµm sau:a) (-5)2.(-5)3 = (-5)6b) (0,75)3: (0,75) = (0,75)2c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)2a. Sai v× : (-5)2.(-5)3 = (-5)5b. §óngc. Sai v×: (0,2)10: (0,2)5 = (0,2)5d. Sai v×: H·y kiÓm tra c¸c ®¸p sè, söa l¹i chç sai (nÕu cã)?H·y chän kÕt qu¶ ®óng?TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:C©u 1: A. B. C. 5D. 1H·y chän kÕt qu¶ ®óng?TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:C©u 2: (0,25)4. 44 =D. 2C. 1A. 8B. 0,125H·y chän kÕt qu¶ ®óng?TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:C©u 3: (- 48)3: 163 =D. 27C. - 3A. 3B. - 27H·y chän kÕt qu¶ ®óng?TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:C©u 4: (- 5)3 : (- 5) =D. - 125C. 25A. - 25B. 125XIN CHóC MõNG 3 2 1 RÊT TIÕC 3 2 1 4Củng cốHãy nhắc lại những công thức liên quan đến luỹ thừa của 1 số hữu tỉ đã học trong tiết 6 và tiết 7? 1. Định nghĩa: 2.Tích 2 luỹ thừa:4. Luỹ thừa của 1 luỹ thừa3. Thương 2 luỹ thừa 5. Luỹ thừa của 1 tích6. Luỹ thừa của 1 thươngHãy trả lời câu hỏi đưa ra ở đầu tiết dạyTÍnh nhanh:Bµi tËp vÒ nhµ Häc thuéc c¸c c«ng thøc vÒ luü thõa cña mét sè h÷u tØ.Lµm bµi tËp : Bµi 35; 37; 38; 39; 40 (SGK- 22,23) Bµi 54, 56, 57/ SBT – 11,12Hướng dẫn về nhà + Bµi 37, 40 : Lµm t­¬ng tù nh­ c¸c VD ®· lµm + Bµi 57 : §­a c¸c luü thõa vÒ cïng c¬ sè råi CM	NªnBµi 56/ SBT - 12So s¸nh: Vµ C¸ch gi¶i: + ViÕt 9999 = 99.101Bµi 35 / SGK- 22:	Ta thõa nhËn tÝnh chÊt sau:Víi NÕu th× VÒ nhµ «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a- Lµm c¸c bµi tËp vÒ nhµ - ChuÈn bÞ giê sau luyÖn tËp chµo t¹m biÖt Quý thÇy c« gi¸o, cïng c¸c em häc sinhXin ch©n thµnh c¸m ¬n 

File đính kèm:

  • pptLuy_thua_cua_1_so_huu_ti_Linh.ppt