Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học 23: Đại lượng tỉ lệ thuận

Ở ? 1 nếu giả sử quảng đường đó là quảng đường em đến trường, tức là em đã tham gia giao thông vậy thì ta phải làm gì khi tham gia giao thông?

Thế nhưng, vẫn còn nhiều em đi học tới trường hay đi hàng hai - hàng ba, một số em đi xe đạp còn lạng lách ra giữa lòng đường, gặp tình huống bạn có hành vi như thế em sẽ làm gì?

Quay lại bài học, vậy S và t, m và V liên hệ với nhau như thế nào?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học 23: Đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔNĂM HỌC 2014 - 2015VÀ CÁC EM HỌC SINHTiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËn1.§Þnh nghÜaHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: Thế nhưng, vẫn còn nhiều em đi học tới trường hay đi hàng hai - hàng ba, một số em đi xe đạp còn lạng lách ra giữa lòng đường, gặp tình huống bạn có hành vi như thế em sẽ làm gì?m = 7800 .VCác công thức trên có điểm nào giống nhau? Các công thức trên đều có điểm giống nhau là: Đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0 ?1: a. Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15(km/h) b. Khối lượng m (kg) của một thanh sắt đồng chất có khối lượng riêng là D (kg/m3) theo thể tích V(m3)Ở ? 1 nếu giả sử quảng đường đó là quảng đường em đến trường, tức là em đã tham gia giao thông vậy thì ta phải làm gì khi tham gia giao thông?Quay lại bài học, vậy S và t, m và V liên hệ với nhau như thế nào?s = 15 . tm = D. Vyxk (k lµ h»ng sè kh¸c 0)= Ta nãi y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tû lÖ lµ k 1.§Þnh nghÜa?2Cho biÕt y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ Hái x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ nµo ? x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ lµChó ý:TiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: V× y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖLêi gi¶i.- Khi ñaïi löôïng y tæ leä thuaän vôùi ñaïi löôïng x thì x cuõng tæ leä thuaän vôùi y vaø ta noùi hai ñaïi löôïng ñoù tæ leä thuaän vôùi nhau. Neáu y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k (k≠0) thì x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä laø Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.1kNÕu y tØ lÖ thuËn víi x th× x cã tØ lÖ thuËn víi y kh«ng?NÕu y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ k (k kh¸c 0) th× x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ nµo??3) H×nh vÏ d­íi lµ mét biÓu ®å h×nh cét biÓu diÔn khèi l­îng cña 4 con khñng long. Mçi con khñng long ë c¸c cét a, b, c, d nÆng bao nhiªu tÊn nÕu biÕt r»ng con khñng long ë cét a nÆng 10 tÊn vµ chiÒu cao c¸c cét ®­îc cho trong b¶ng sau:CétabcdChiÒu cao (mm)1085030ChiÒu cao cña cét (L) vµ khèi l­îng cña khñng long (m) lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn m = k . L (k ≠ 0) + ë cét a cã m = 10; L = 10 m =1 . L+ Khèi l­îng con khñng long ë cét b lµ : + Khèi l­îng con khñng long ë cét c lµ :+ Khèi l­îng con khñng long ë cét d lµ : abcd10tÊn 8 tÊn50tÊn30tÊnm = 1 . 8 = 8 (tÊn): m = 1 . 50 = 50 (tÊn)m = 1 . 30 = 30 (tÊn)=> k = m : L = 10 : 10 = 1 10mm8 mm50 mm30 mm1.§Þnh nghÜa?2Chó ý:TiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: - Khi ñaïi löôïng y tæ leä thuaän vôùi ñaïi löôïng x thì x cuõng tæ leä thuaän vôùi y vaø ta noùi hai ñaïi löôïng ñoù tæ leä thuaän vôùi nhau. Neáu y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k (k≠0) thì x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä laø Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.1k?3Dựa vào bảng trên, em thấy rằng muốn nhìn trực quan hơn các số liệu trong bảng, ta thường dùng biểu đồ gì mà ở môn địa lý em đã học. Quan sát hình vẽ ta thấy đây là biểu đồ hình cột chỉ khối lượng của khủng long, cột càng cao thì khối lượng của loài khủng long đó thay đổi thế nào?Ngoài biểu đồ hình cột ta còn các biểu đồ khác như biểu đồ hình tròn, biểu đồ dưới dạng ô vuông vẽ biểu đồ bằng tay ta thấy lâu và không chuẩn xác từng tỉ lệ, để vẽ chính xác hơn, nhanh hơn ta nên áp dụng môn học nào vào đây?Heä soá tæ leä cuûa y ñoái vôùi x laø k = 2a) H·y x¸c ®Þnh hÖ sè tØ lÖ cña y ®èi víi x ?10812? 4xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2 =y3=y4=Cho biÕt hai ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ thuËn víi nhau:????2222TiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: b) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng? TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ c¸c tØ sè sau? Vì y vaø x tæ leä thuaän vôùi nhau neân y = kxhay 6 = k.3 => k =6:3=2 y1 = kx1 c)NhËn xÐt vÒ tØ sè gi¸ trÞ t­¬ng øng y vµ x ?1.§Þnh nghÜaChó ý:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.2. Tính chất Giaû söû y vaø x tæ leä thuaän vôùi nhau: y=kx. Khi ñoù, vôùi moãi giaù trò 	 khaùc 0 cuûa x ta coù moät giaù trò töông öùng cuûa y Do ñoù :töông töï- Tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa chuùng luoân khoâng ñoåi.* Neáu hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vôùi nhau thì:- Tæ soá hai giaù trò baát kì cuûa ñaïi löôïng naøy baèng tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.TiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: 1.§Þnh nghÜaChó ý:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.2. Tính chất- Tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa chuùng luoân khoâng ñoåi.* Neáu hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vôùi nhau thì:- Tæ soá hai giaù trò baát kì cuûa ñaïi löôïng naøy baèng tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.TiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞBài 1(sgk/53)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với xHãy biểu diễn y theo xTính giá trị của y khi x = 9; x=15x-3-11253yBài 2/54 SGK: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:62-2-10-6-4Cho y=1/4x, các em hãy tìm các giá trị y1, y2, y3, y4, y5, y6 cho dưới bảng sau. Đây là hình ảnh thiên nhiên bị che bởi 6 miếng ghép y1, y2, y3, y4, y5, y6 trả lời đúng miếng ghép được lật ra, phần thưởng là tràng pháo tay, sai thì miếng ghép giữ nguyên, ai trả lời đúng ẩn số thì được hoa điểm 10x01010050010002500yy1y2y3y4y5y6y1y4y3y2y5y6TRÒ CHƠI ĐI TÌM ẨN SỐTiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: 1.§Þnh nghÜaChó ý:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.2. Tính chất- Tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa chuùng luoân khoâng ñoåi.* Neáu hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vôùi nhau thì:- Tæ soá hai giaù trò baát kì cuûa ñaïi löôïng naøy baèng tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia.Qua Bài học hôm nay các em biết thêm những kiến thức nào?H­íng dÉn vÒ nhµ- Häc thuéc vµ hiÓu ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn- Xem kÜ c¸c bµi tËp ®· lµmLµm bµi tËp 3; 4 (SGK – Tr54).- ChuÈn bÞ tr­íc néi dung bµi: “Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn”.Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh ®· tham gia tiÕt häc

File đính kèm:

  • pptlien_mon.ppt