Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học 4: Đơn thức đồng dạng

2.Tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta cộng (hay trừ)

 các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học 4: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi 13 SGK (33)a)b)====ChØ ra c¸c ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng nhau.C¸c cÆp ®¬n thøc ®ång d¹ng §4.§¬n thøc ®ång d¹ng§4.§¬n thøc ®ång d¹ng1.§ÞnhnghÜaSGK trang 34Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc sau khi thu gän cã phÇn biÕn gièng nhauChØ ra c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ngvµvµvµvµ§4.§¬n thøc ®ång d¹ngVíi mçi cÆp ®¬n thøc h·y tÝnh tængVíi mçi cÆp ®¬n thøc h·y tÝnh hiÖu§4.§¬n thøc ®ång d¹ngQuy t¾cTæng HiÖu Gi÷ nguyªn phÇn biÕnCéng c¸c hÖ sè víi nhauTrõ c¸c hÖ sè víi nhau§4.§¬n thøc ®ång d¹ng2.Tæng vµ hiÖu c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ngVÝ dô3xy + bxy =(3+b)xyQuy t¾c§Ó céng (hay trõ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta céng (hay trõ) c¸c hÖ sè víi nhau vµ gi÷ nguyªn phÇn biÕn§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 1§iÒn ®óng, sai vµo « trèngHai ®¬n thøc ®ång d¹ng víi nhau nÕu sau khi rót gän hai ®¬n thøc cã:PhÇn biÕn gièng nhauCã cïng bËc®ång d¹ng víi§S§§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 2§a thøcBËcTængHiÖu6666§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 2N:V:£:L:¦:¡:U:H:L£V¡Nl¦U§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 4T×m chç sai (nÕu cã) c)b)Sai: Céng phÇn biÕn§óngSai: kh«ng céng hÖ sè§4.§¬n thøc ®ång d¹nga)BTVN15,1718

File đính kèm:

  • pptDONTHUCTHU.ppt