Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học số 52: Giá trị của một biểu thức đại số

1. Giá trị của một biểu thức đại số

Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức

3x2-5x +1 tại x =-1 và tại

Thay x = -1 vào biểu thức trên, ta có:

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học số 52: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõngC¸c thÇy c« gi¸oC¸c em häc sinh ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAYa) Viết biểu thức thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có các cạnh là y và zKiÓm tra bµi cò: 2 ( y + z )b.) Cho y = 4, z = 5 thì chu vi hình chữ nhật b»ng bao nhiªu ?1818Ta nói : 18 là giá trị của biểu thức 2(y+z) tại y = 4 và z = 5 Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. Giá trị của một biểu thức đại sốNgười ta đã làm như thế nào để tìm được giá thị của biểu thức 2m+n tại m = 9 và n = 0,5 là 18,5 ? ?Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức 3x2-5x +1 tại x = - 1 và tại 21=xlà . 2m+n tại m = 9 và n = 0,5Hay :Tại m = 9 và n = 0,5 thì giá trị của biểu thức 2m+n là 18,5Ví dụ 1: Cho biểu thức 2m + n .Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính ?18,5giá trị của biểu thứcGiải : Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức 2m + n ,ta được: 2.9 + 0,5 = Bạn Hà làm như sauThay x = - 1 vµ x = vµo biÓu thøc 3x2 – 5x + 1, ta cã:3. (-1)2 – 5.+ 1 = 3 - + 1 = 4 - = Theo em b¹n Hµ lµm ®óng hay sai ?* VÝ dô 2 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3 – 5x + 1 t¹i x = -1 vµ t¹i x =B¹n Hµ lµm sai mÊt råi ! ! ! Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. Giá trị của một biểu thức đại số*VÝ dô 1 : Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. Giá trị của một biểu thức đại sốVí dụ 2: Tính giá trị của biểu thức 3x2-5x +1 tại x =-1 và tại 21=xVí dụ 1: (sgk/27)Giải : Thay x = -1 vào biểu thức trên, ta có: Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 là 9 3.(-1)2 – 5(-1) + 1 =9Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại làThay vào biểu thức trên ,ta có:Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến ta làm như thế nào? ?*Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính2. ¸p dông :?1TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3x2 – 9x t¹i x = 1 vµ t¹i x = Thay x = 1 vµo biÓu thøc 3x2 – 9x , ta cã :3. 12 – 9. 1 = 3 – 9 = - 6VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3x2 – 9x t¹i x = 1 lµ - 6- Thay x = vµo biÓu thøc trªn, ta cã :3. - 9. = 3. - 3 = - 3 = VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3x2 – 9x t¹i x = lµ . Gi¶i Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. Giá trị của một biểu thức đại sốVí dụ 1: (sgk / 27)Ví dụ 2: (sgk / 27)*Cách tính giá trị của một biểu thức đại số (sgk /28)Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x2y t¹i x = - 4 vµ y = 3 lµ :- 48144- 2448Đäc sè em chän ®Ó được c©u ®óng:Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3m – 2n t¹i m = - 1 vµ n = 2 lµ: A. 1 B. – 1 C. -7 D. 5?2?348 (- 4)2. 3 = 48 Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. Giá trị của một biểu thức đại sốVí dụ 1: (sgk / 27)Ví dụ 2: ( sgk / 27 )2. ¸p dông :?1 Ê . 2 + 1 -751248,59162518515Đố : Giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?Hãy tính các giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi đó :N. x2 T. I . H . (y+z).2V . z2 -1M .Ă . (xy +z)L . HOẠT ĐỘNG NHÓM : y2 Đáp án : Thay x = 3 , y = 4 và z = 5 vào các biểu thức , ta có :-751248,59162518515N. T. Ă . L . M . Ê H . V . = 9 = 16 - = 9 -16 = - 7 -1 = 24 2 . +1 = 51 + =25(4+5). 2= 9.2 = 18LÊVĂTHÊEÂIM . (3.4+5) = 8,5I . NGiải thưởng toán học LÊ VĂN THIÊMLª Văn Thiªm (1918 -1991) Quª ë lµng Trung LÔ, huyÖn Đøc Thä, tØnh Hµ TÜnh, mét miÒn quª rÊt hiÕu häc. ¤ng lµ ng­êi ViÖt Nam ®Çu tiªn nhËn b»ng tiÕn sÜ quèc gia vÒ to¸n cña Ph¸p (1948) vµ còng lµ ng­ười ViÖt Nam ®Çu tiªn trë thµnh gi¸o sư to¸n häc t¹i mét trường Đ¹i häc ë ch©u ¢u - Đ¹i häc Zurich (Thuþ SÜ, 1949). Gi¸o sư lµ người thÇy cña nhiÒu nhµ to¸n häc ViÖt Nam nh­ư: GS. ViÖn sÜ NguyÔn Văn HiÖu, GS NguyÔn Văn Đ¹o, Nhµ gi¸o nh©n d©n NguyÔn Đình Tr Ý, ... HiÖn nay, tªn thÇy được ®Æt tªn cho gi¶i thưởng to¸n häc quèc gia cña ViÖt Nam “ GIẢI THƯỞNG LÊ VĂN THIÊM”.Bài toán: Các khẳng định sau đúng hay sai?Khi thay x = - 1; y = 3 vào các biểu thức ta được: ?TTBiểu thứcBiểu thức sau khi thay giá trị của biếnĐúng(Đ)Sai(S)13x + y - x23.(-1) + 3 - x222x2 + y2. 12 + 33x2y3 + xy(-1)2.33 + (-1).343x - 2y3.3 - 2.(-1)SSĐsKiến thức cần nhớ:*C¸ch trình bµy mét bµi to¸n tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè t¹i những gi¸ trÞ cho trước cña c¸c biÕn :+) Thay c¸c gi¸ trÞ cho trước cña c¸c biÕn vµo biÓu thøc.+) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vµ tr¶ lêi.- Häc thuéc quy t¾c tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè.- Bµi tËp vÒ nhµ: 7, 8, 9 (Sgk / 29) – 8, 9, 10 (Sbt / 10)- Đäc phÇn cã thÓ em ch­ưa biÕt “To¸n häc víi søc khoÎ con ng­êi ”C«ng thøc ­ tÝnh dung tÝch chuÈn phæi cña mçi người:Nam: P = 0,057h – 0,022a – 4,23 Nữ :Q = 0,041h – 0,018a – 2,69Trong ®ã:h: chiÒu cao (cm)a: Tuæi (Năm).B¹n S¬n 13 tuæi cao 150cm dung tÝch chuÈn phæi cña b¹n S¬n lµ:P = 0,057.150 – 0,023 . 13 – 4,23 = 4,034 (lÝt)H­íng dÉn vÒ nhµ:Xin trân trọng cảm ơn quý thầy-cô và các em!Hoa điểm 10

File đính kèm:

  • pptGIA_TRI_CUA_BIEU_THUC_DAI_SO.ppt