Bài giảng môn học Đại số 9 - Bài 1: Hàm số y = ax2(a ≠ 0)

Nếu a>0 thì y>0 với mọi x≠0;y=0 khi x=0.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=0.

Nếu a>0 thì y>0 với mọi x≠0; y=0 khi x=0.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=0.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 9 - Bài 1: Hàm số y = ax2(a ≠ 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chaøo quyù thaày coâCHƯƠNG IV HÀM SỐ y=ax2 (a≠0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. BÀI 1: HÀM SỐ y=ax2(a≠0)s(t)=?s(t0)=?1. Ví dụ mở đầu.Tại đỉnh tháp nghiêng Pi-da (Ý), Ga-li-lê đã thả 2 quả cầu bằng chì có trong lượng khác nhau để làm thí nghiệm nghiên cứu chuyển động của một vật rơi tự do. Ông khẳng định rằng, khi một vật rơi tự do vận tốc của nó tăng dần và không phụ thuộc vào trọng lượng của vật. Quãng đường chuyển động s của nó được biểu diễn gần đúng bởi công thức.s: quãng đường tính bằng met (m)t: thời gian tính bằng giây (s).s=5t2t1234s = 5t25204580Công thức s=5t2 biểu thị một hàm số có dạng y=ax2 (a≠0)2. Tính chất của hàm số y=ax2(a≠0).?1 Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:x-3-2-10123y = 2x218x-3-2-10123y = -2x2-188202818-2-8-82-2-180x-3-2-10123y = 2x2188202818x-3-2-10123y = -2x2-18-8-20-2-8-18Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y giảmKhi x tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của y tăngKhi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăngKhi x tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của y giảmTÍNH CHẤTNếu a>0 thì hàm số nghịch biến khi x0.Nếu a0 và đồng biến khi x0 thì y>0 với mọi x≠0;y=0 khi x=0.Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=0.Nếu a>0 thì y>0 với mọi x≠0; y=0 khi x=0.Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=0.x-3-2-10123x-3-2-10123?4 Cho hai haøm soá y= vaø y = - Tính giaù trò töông öùng cuûa y roài ñieàn vaøo choå troáng töông öùng cho bôûi hai baûng sau: Kieåm nghieäm laïi nhaän xeùt noùi treân y=-220-2-20Bài 1 trang 30-31 SGKTính các giá trị của s rồi điền vào bảng ( 3.14, làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập)R(cm)0,571,372,154,09S = R2(cm2)b) Neáu baùn kính taêng gaáp 3 laàn thì dieän tích taêng hay giaûm bao nhieâu laànHoaït Ñoäng NhoùmBài 1 trang 30-31 SGKHoaït Ñoäng Nhoùmc) Tính bán kính của hình tròn, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai nếu biết diện tích nó bằng 79.5 cm2Bài 1 trang 30-31 SGKTính các giá trị của s rồi điền vào bảng ( 3.14, làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân) b) Neáu baùn kính taêng gaáp 3 laàn thì dieän tích taêng 9 lầnR(cm)0,571,372,154,09S = R2(cm2)14.511.025.9052,55Trả lời-Naém vöõng tính chaát haøm baäc hai y=ax2-Laøm caùc baøi taäp: 1c, 2, 3 trang 31 sgk Bài tập về nhà:

File đính kèm:

  • pptham_so_yax_2.ppt