Bài giảng môn học Đại số 9 - Ôn tập chương III - Trường THCS Lam Sơn

Bài 3: Sau khi giải hệ :

Bạn Cường kết luận rằng hệ phương trình có hai nghiệm: x = 2 và y =1. Theo em ®iỊu ® ®ĩng hay sai ? Nu sai th× ph¶i ph¸t biĨu th nµo cho ®ĩng ?

SAI

Hệ phương trình có một nghiệm duy nhất:

 (x , y) = (2;1)

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 9 - Ôn tập chương III - Trường THCS Lam Sơn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vỊ dù héi th¶oM«n to¸n líp 99BNg­êi thùc hiƯn: NguyƠn ThÞ Ngäc H­¬ngTr­êng THCS Quang Trung9C §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giái -NhiƯt liƯt chµo mõng quý thÇy c« gi¸o vỊ dù chuyªn ®Ị to¸n 9Nguyễn Cơng ÁnhTrường THCS Lam SơnNh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶nPh­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai ÈnGi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hƯ ph­¬ng tr×nhHƯ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai ÈnNéi dung kiÕn thøc ch­¬ng 3NghiƯm,biĨu diƠn nghiƯm NghiƯm , Sè nghiƯmGi¶i hƯ ptPh­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai ÈnHƯ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai ÈnD¹ng tỉng qu¸t Sè nghiƯmMinh ho¹ h×nh häc tËp nghiƯmHoµn thµnh b¶ng sau:a ≠ 0 ; b ≠ 0a = 0 ; b ≠ 0a ≠ 0 ; b = 0ax+by = c (a ≠ 0 hoỈc b ≠ 0)Lu«n cã v« sè nghiƯm ax + by = c (1) a’x + b’y = c’ (2) .Trong ®ã (1) ; (2) lµ c¸c p/ tr×nh bËc nhÊt hai ÈnCã nghiƯm duy nhÊt hoỈc cã v« sè nghiƯm hoỈc v« nghiƯmHƯ cã nghiƯm duy nhÊtHƯ v« nghiƯm HƯ cã v« sè nghiƯm ax+by = c x yx0y0a’x+b’y=c’000ax+by = cax+by = ca’x+b’y=c’yyxxa’x+b’y=c’0ax+by = cyxy = c/b0yx0yxx =c/aBài 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn ?a. 3x - y = 3b. 0x + 2y = 4c. 0x + 0y = 7d. 5x – 0y = 0e. x + y – z = 7Bµi 2: Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo kh«ng ®ĩng?TËp nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh(1) lµ ®­êng th¼ng: Trªn hƯ trơc to¹ ®éADCBTËp nghiƯm cđa PT 2x+3y=5 lµxyOBài 3: Sau khi giải hệ :Bạn Cường kết luận rằng hệ phương trình có hai nghiệm: x = 2 và y =1. Theo em ®iỊu ®ã ®ĩng hay sai ? NÕu sai th× ph¶i ph¸t biĨu thÕ nµo cho ®ĩng ?SAIHệ phương trình có một nghiệm duy nhất: (x , y) = (2;1)Dựa vào minh häa hình học (xét vị trí tương đối của hai đường thẳng xác định bởi hai phương trình trong hệ), em hãy giải thích các kết luận sau :* Một nghiệm duy nhất nếu :* Vô nghiệm nếu :Hệ phương trình:(a,b,c,a’,b’,c’ khác 0)* Vô số nghiệm nếu :Nªn hệ phương trình vơ sè nghiƯmBài 4: Cho c¸c hệ pt sau: a) b) Kh«ng gi¶i hƯ ph­¬ng tr×nh h·y nhËn xÐt sè nghiƯm cđa c¸c hƯ trªna) Ta cã : Nªn hệ phương trình v« nghiƯm b) Ta cã : 1) Giải hƯ ph­¬ng tr×nh.Cho các hệ phương trình(I) (II) (III)Bài 40/27SGK2) Minh hoạ hình học kết quả tìm được. Bài 5:M(2; -1)-1325xyOHƯ (I)V« NghiƯmHƯ (II)HƯ (III)xyO3x-2y=1Minh häa H×nh häcMinh häa H×nh häcMinh häa H×nh häcHƯ v« sè nghiƯm11xyO2/55/2Cã nghiƯm duy nhÊt (2; -1)Tìm ®iỊu kiƯn của m để hệ phương trình cã nghiƯm duy nhÊt ? V« nghiƯm ? Bµi 6: Cho hệ pt sau: *) HƯ ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm duy nhÊt khi: *) HƯ ph­¬ng tr×nh v« nghiƯm khi: Bài 7: Giải các hệ phương trình sau:a)Nhãm 3 & 4: Gi¶i b»ng PP thÕNhãm 1 & 2: Gi¶i b»ng PP céng ®¹i sèThÕCéngC©u b®¸p ¸nVËy hƯ PT cã nghiƯm (x;y)=(2;1)PP céng ®¹i sèa)C©u bThÕVËy hƯ PT cã nghiƯm (x;y)=(2;1)PP thÕa)C©u b(I)®Ỉt:HƯ (I) trë thµnhb)Thay vµo(II) ta cã(II)VËy hƯ PT cã nghiƯm (x;y)= (3;2)Ph­¬ng ph¸p ®Ỉt Èn phơ(§K x#2 vµ y #1)Bài 7: Giải các hệ phương trình sau:(tháa ®k)*Xem lại các BT đã làm, ơn lại các bước giải tốn bằng cách lập hệ PT.*Chú ý dạng tốn viết PTĐT đi qua hai điểm.*Làm các bài tập: 43 ; 44/27.sgk ; 51, 53/11.sbt*Học sinh Khá – Giỏi làm thêm BT sau:HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:Cho hệ pt sau : (m tham sè)c) Với giá trị nào của m để hệ phương trình cĩ nghiệm (x;y) thoả mãn phương trình x+ 2y =1.b)Tìm giá trị của m để hệ phương trình cã nghiƯm duy nhÊt ? V« nghiƯm ? V« sè nghiƯm ?a) Gi¶i hƯ ph­¬ng tr×nh víi m = 6C¶m ¬nquý thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptOn tap CHUONG III - DAI 9(tiet Chuyen de).ppt