Bài giảng môn học Đại số khối 7 - Tiết 52: Giá trị biểu thức đại số

2. Áp dụng:

Bài 1:

Khi tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = -1 và tại x =

Có một bạn học sinh đã làm như sau:

Thay x = -1 và x = vào biểu thức 3x2 – 9x , ta đư

ợc:

 3 . 2 – 9. = 3 . 1 - = 3 – 3 = 0

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 3 và x = là 0.

Theo em, lời giải trên đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa cho đúng?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối 7 - Tiết 52: Giá trị biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS ĐẬU LIÊU chµo mõng QUý thÇy gi¸o, c« gi¸o vÒ dù giê líp 7AKIỂM TRA BÀI CŨC©u 1: ThÕ nµo lµ biÓu thøc ®¹i sè? ViÕt mét biÓu thøc ®¹i sè ®Ó biÓu thÞ tÝch cña x b×nh ph­¬ng víi hiÖu cña x vµ y? C©u 2: H·y thay x = 3 vµ y = 0,5 vµo biÓu thøc trªn råi thùc hiÖn phÐp tÝnh?Thay m = -1 vµ n = 2 vµo biÓu thøc ®· cho, ta ®­îc:1. Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè:TiÕt 52: GI¸ TRÞ BIÓU THøC §¹I Sè* VÝ dô: 3 .Ta nãi: -7 lµ gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3m - 2n t¹i m = -1 vµ n = 2Cho biÓu thøc 3m – 2n. Gi¶i: (- 1)=- 2 .(- 3)=-42- 7(hay cßn nãi: t¹i m = -1 vµ n = 2 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3m – 2n lµ -7). H·y thay m = -1 vµ n = 2 vµo biÓu thøc ®ã råi thùc hiÖn phÐp tÝnh? TiÕt 52: Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè. * Quy t¾c: §Ó tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè t¹i c¸c gi¸ trÞ cho tr­íc cña c¸c biÕn, ta thay c¸c gi¸ trÞ cho tr­íc ®ã vµo biÓu thøc råi thùc hiÖn phÐp tÝnh.§Ó tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè t¹i gi¸ trÞ cho tr­íc cña biÕn ta lµm thÕ nµo?1. Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè:TiÕt 52: Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sèVËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3x2 – 9x t¹i x = 3 vµ x = lµ 0. 2. ¸p dông: Bµi 1:Khi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3x2 – 9x t¹i x = -1 vµ t¹i x = Cã mét b¹n häc sinh ®· lµm nh­ sau: Thay x = -1 vµ x = vµo biÓu thøc 3x2 – 9x , ta ®­îc: 3 . 2 – 9. = 3 . 1 - = 3 – 3 = 0Theo em, lêi gi¶i trªn ®óng hay sai? NÕu sai, h·y söa cho ®óng? (-1) TiÕt 52: Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè2. ¸p dông: §è: Gi¶i th­ëng to¸n häc Viªt Nam (dµnh cho gi¸o viªn vµ häc sinh phæ th«ng) mang tªn nhµ to¸n häc næi tiÕng nµo?NTĂLMx2y2(xy + z)x2 – y2Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x, y là-751248,59162518515Với x = 3, y = 4, z = 5Giá trị biểu thức là: 32 = 9Giá trị biểu thức là: 42 = 16Giá trị biểu thức là: 32 – 42 = -7; giá trị biểu thức ®ã lµ: = 5LĂNTMGiá trị biểu thức là: (3.4 +5) = 8,5HVIÊ2z2 +1x2 + y2z2 - 1Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y, z là:2(y + z)Giá trị biểu thức là: 2.52 + 1 = 51Giá trị biểu thức là: 32 + 42 = 25Giá trị biểu thức là: 52 – 1 = 24VÊHIÊVới x = 3, y = 4, z = 5-751248,59162518515LĂNTMGiá trị biểu thøc là: 2.(4 + 5) = 18Giáo sư Lê Văn Thiêm Giáo sư Lê Văn Thiêm (1918 - 1991) quê ở làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, một miền đất hiếu học. Ông là người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ quốc gia về toán học của nước Pháp(1948) và cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại một trường đại học ở châu Âu - Đại học Zurich (Thụy Sĩ, 1949). Giáo sư là người thầy của nhiều nhà toán học Việt Nam như: Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, GS Nguyễn Văn Đạo, NGND Nguyễn Đình Trí,. Hiện nay tên thầy được đặt cho giải thưởng toán học Việt Nam “Giải thưởng Lê Văn Thiêm”Chân dung GS Lê Văn ThiêmTiÕt 52: Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè2. ¸p dông: H·y viÕt mét biÓu thøc ®¹i sè cã chøa biÕn x vµ y råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®ã t¹i x = 0,4 vµ y = -5?TiÕt 52: Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè2. ¸p dông: Bµi 3:TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 2a2 - 4 a + 3a – 1 t¹i a = -2 ?Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 2x2 – 3xy – 6y2 t¹i vµ ?Bµi 5: Cho a – b = 9.TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc víi x - 3y; y -3xH­íng dÉn häc ë nhµ:- Ghi nhí quy t¾c tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®¹i sè.TiÕt 52: gi¸ trÞ biÓu thøc ®¹i sè- Lµm c¸c bµi tËp 7b; 8; 9 (SGK – tr 29) vµ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 (SBT – tr 19, 20) Lµm thªm bµi tËp sau:*Bµi 1: Cho x, y, z 0 vµ x - y - z = 0. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:*Bµi 2: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc C = (x+2)2 + (y- 0,2)2 - 10 KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎC¸c em häc sinh häc giái

File đính kèm:

  • pptgiao_an_thao_giang.ppt