Bài giảng môn học Đại số khối lớp 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng

 Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

1)Ví dụ 1:

Để trừ hai đơn thức đồng dạng, ta trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối lớp 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CƠ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ CHÚC CÁC EM HỌC SINH LỚP 7B CĨ MỘT GIỜ HỌC TỐTTiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ngĐại số 7 C©u 1 Thu gän c¸c ®¬n thøc sau vµ h·y chØ râ phÇn hƯ sè, phÇn biÕn cđa ®¬n thøc thu gän?C©u 2 TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc sau t¹i x = 1; y = -1Thay x = 1; y = -1 vµo biĨu thøc A, ta cã:VËy gi¸ trÞ cđa biĨu thøc A t¹i x = 1; y = -1 lµ: KIỂM TRA BÀI CŨ+Thế nào là đơn thức? đơn thức thu gọn? +Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là gì?+Muèn nh©n hai ®¬n thøc ta lµm nh­ thÕ nµo? -Biểu thức 3x2yz có phải là một đơn thức? Chỉ rõ các biến, phần hệ số và phần biến của đơn thức này? Cho biết bậc của đơn thức.* Biểu thức 3x2yz là một đơn thức với các biến x, y, z. Trong đơn thức này 3 là hệ số, còn x2yz là phần biến. Bậc của đơn thức là 4.KIỂM TRA BÀI CŨ* Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.* Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức.* ®Ĩ nh©n hai ®¬n thøc, ta nh©n c¸c hƯ sè víi nhau vµ nh©n c¸c phÇn biÕn víi nhau Thảo luận nhóm.Cho đơn thức 3x2yz.a) Hãy viết hai đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.b) Hãy viết hai đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho. Các đơn thức này được gọi là các đơn thức đồng dạng. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?tiÕt 54: ®¬n thøc ®ång d¹ngI) Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng. Ba đơn thức 3x2y3; - 4 x2y3 và x2y3 có đồng dạng không? Vì sao? Ba số -2; và 0,5 là những đơn thức đồng dạng.Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:“0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”Bạn Phúc nói: ”Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em? ?Phúc nói đúng!Hai đơn thức này không đồng dạng.I) Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng Hai đơn thức sau đồng dạng. Đúng hay sai?a) 0,9xy2 và 0,9x2yb) 9xy2 và 12y2xc) 0.x3y2 và -5.x3y2 d) 2xyzx2 và -3x3yz SĐSĐ(Vì thu gọn đơn thức thứ nhất ta được 2x3yz) ?tiÕt 54: ®¬n thøc ®ång d¹ngtiÕt 54: ®¬n thøc ®ång d¹ngI) Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Bài tập 15. (trang 34) Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:x2y; x2y; x2y; x2y; xy2; -2 xy2; xy2;xyNhóm 1:Nhóm 2:BT15* Có hai nhóm đơn thức đồng dạng:x2y. xy2.I) Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.II) Cộng, trừ các đơn thức đồng dạngCho A=3.72.55 và B=72.55 dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính A+B.A+B= 3.72.55 + 72.55 A+B= 3.72.55 + 1. 72.55= (3+1).72.55= 4.72.553x2y+ x2yTương tự hãy cộng hai đơn thức:3x2y+1. x2y=(3+1). x2y= 4. x2y1)Ví dụ 1:Vậy để cộng hai đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?Để cộng hai đơn thức đồng dạng, ta cộng các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Tương tự ví dụ 1, hãy trừ hai đơn thức4xy2-6xy24xy2-6xy2=(4-6)xy2=-2xy24xy2-6xy2= (4 -6) xy2= -2 xy22)Ví dụ 2:Vậy để trừ hai đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?Để trừ hai đơn thức đồng dạng, ta trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. 3) Quy tắctiÕt 54: ®¬n thøc ®ång d¹ngI) Đơn thức đồng dạngII) Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng1)Ví dụ 1Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. 2)Ví dụ 23) Quy tắc4) Vận dụngTính. a) -x2yz+ (-3 x2yz) + 7 x2yz b) 4a2_ 8a2 _ 3a2 = (-1-3+ 7) x2yz = 3 x2yz = (4-8-3) a2 = -7 a2 c) Tổng của ba đơn thức xy3; 5xy3 và -7xy3Là xy3+ 5xy3 + (-7xy3)= - xy3d) 25xy2+ 55xy2+75xy2 =155 xy2tiÕt 54: ®¬n thøc ®ång d¹ng3x2y+ x2y= (3+1) x2y= 4 x2y4xy2-6xy2= (4 -6) xy2= -2 xy2Viết gọn xy3+ 5xy3 -7xy3= - xy3I) Đơn thức đồng dạngII) Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng1)Ví dụ 1Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. 2)Ví dụ 23) Quy tắc4) Vận dụngTính. a) -x2yz+ (-3 x2yz) + 7 x2yz b) 4a2_ 8a2 _3a2 = (-1-3+ 7) x2yz = 3 x2yz = (4-8-3)a2 = -7 a2 c) xy3+ 5xy3 + (-7xy3)= - xy3d) 25xy2+ 55xy2+75xy2 =155 xy2tiÕt 54: ®¬n thøc ®ång d¹ng3x2y+ x2y= (3+1) x2y= 4 x2y4xy2-6xy2= (4 -6) xy2= -2 xy2I) Đơn thức đồng dạngII) Cộng, trừ các đơn thức đồng dạngĐể cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.  Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.BT17* Tính giá trị của biểu thức sau tại x=1 và y= -1- x5yx5y+ x5y( +1)x5y == x5yThay x=1 và y= -1 vào biểu thức trên ta được .15.(-1) =tiÕt 54: ®¬n thøc ®ång d¹ngAi nhanh hơn?Hai tổ, mỗi tổ 3 học sinh. Tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến trên bảng. Chạy xuống, hai thành viên còn lại đồng thời chạy lên, mỗi người viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng đã viết lên bảng (các đơn thức không được viết giống nhau). Sau khi các thành viên viết xong, tổ trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức của tổ mình trên bảng. Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó giành chiến thắng. Củng cố:Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.  Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Đúng hay sai?a) 2x2z+3xz2=5xz2b) 5x2y–(-2x2y) = 7 x2yc) 2x2.3x2 = 6x2SĐSd) Tổng của hai đơn thức đồng dạng là một đơn thức đồng dạng với hai đơn thức đó.SLÊ Bài 18(Sgk-35) Đố? Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tơng được đặt cho một đường phố của Thủ đơ Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đĩ bằng cách tính các tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ơ dưới kết quả được cho trong bảng sau:ĂHNVƯULNÊĂHVƯU LÊVĂNHƯU Lê Văn Hưu, quê ở Phủ Lí, huyện Đơng Sơn, phủ lộ Thanh Hĩa, nay là làng Rị, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hĩa, Thanh Hĩa. Ơng là Hàn Lâm Viện học sĩ, Binh bộ thượng thư kiêm Chưởng sử quan, Nhân nguyên hầu. Ơng là người chép sử đầu tiên của nước ta, người đã nổi tiếng thần đồng từ khi cịn là học trị. Bộ Đại Việt sử kí là bộ sử đầu tiên gồm 30 quyển được biên soạn khi vị quan văn mới ngồi 40 tuổi. Khi ơng dâng bộ Quốc sử đồ sộ lên ngai rồng, bá quan văn võ vơ cùng kinh ngạc khi thấy tướng quốc Thái úy trẻ tuổi lừng danh Trần Quang Khải kính cẩn nghiêng mình trước Hàn lâm học sĩ Lê Văn Hưu – thầy học của mình – và đỡ lấy bộ Quốc sử chuyển dâng nhà vua HƯỚNG DẪN VỀ NHÀHiểu thế nào là các đơn thức đồng dạng.Nắm vững và vận dụng tốt quy tắc cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng.Làm các bài tập từ 19-23 trang 36 SGKKính chào qúy thầy cô

File đính kèm:

  • pptGiao_an_Don_thuc_dong_dang.ppt