Bài giảng môn học Đại số khối lớp 9 - Tiết học số 21: Hàm số bậc nhất

2) Tính chất .

Cho hàm số :y = -2x + 3 và y = 4x - 5

Nhận xét gì về hai hàm số đã cho ?

Hai hàm số trên xác định với những giá trị nào của x ?

Nêu cách chứng minh hàm số đồng biến , nghịch biến ?

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 24/09/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối lớp 9 - Tiết học số 21: Hàm số bậc nhất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
kÝnh chµo thÇy c« KiÓm tra bµi cò.C©u 1:®Þnh nghÜa hµm sè ? gi¸ trÞ cho trong b¶ng sau cã lµ hµm sè kh«ng ?x-3 -2 -1 0 1 2 2,5 3 4 -5 -3 -1 1 3 5 6 7 9 yC©u 2: ®Þnh nghÜa hµm sè ®ång biÕn , nghÞch biÕn ? CMR : hµm sè y = 2x + 3 ®ång biÕn C©u 1C©u2TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊtKh¸i niÖm vÒ hµm sè bËc nhÊt . Trung t©m Hµ NéiBÕn xeHuÕ8 km?1§iÒn vµo chç () cho ®óng.Sau 1 giê « t« ®i ®­îc Sau t giê « t« ®i ®­îc .Sau t giê « t« c¸ch trung t©m Hµ Néi lµ: S= ..a) Bµi to¸n :mét xe chë kh¸ch ®i tõ bÕn xe phÝa nam Hµ Néi vµo HuÕ víi vËn tèc 50 km/h. Hái sau t giê xe « t« ®ã c¸ch trung t©m Hµ Néi bao nhiªu km?BiÕt r»ng bÕn xe phÝa nam c¸ch trung t©m Hµ Néi 8 km.TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊt?2 TÝnh gi¸ trÞ t­¬ng øng cña s trong b¶ng sau.t(h)S(km)1 2 3 458 108 158 208V× sao ®¹i l­îng s lµ hµm sè cña t ?Sau t giê « t« c¸ch trung t©m Hµ Néi lµ : s = 50t + 8 S = 50t + 8 lµ hµm sè vµ lµ hµm sè bËc nhÊt. thö ®Þnh nghÜa thÕ nµo lµ hµm sè bËc nhÊt?1) Kh¸i niÖm vÒ hµm sè bËc nhÊt . a) Bµi to¸nTiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊtb) §Þnh nghÜa:hµm sè bËc nhÊt hµm sè cã d¹ng y = ax + b (a ,b R , a 0 ) V× sao a 0 ?TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊtc) LuyÖn tËp: xxy18+=()xy3127+-×=xy3226+=xy5,05-=xy744-=xy123+-=xy432-=xy511-=Trong c¸c hµm sè sau , hµm sè nµo lµ hµm sè bËc nhÊt ? V× sao ? X¸c ®Þnh hÖ sè a , b?TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊtCho hµm sè :y = -2x + 3 vµ y = 4x - 5Hai hµm sè trªn x¸c ®Þnh víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña x ?CMR : h/s y = -2x + 3 nghÞch biÕn , h/s y = 4x – 7 ®ång biÕn Nªu c¸ch chøng minh hµm sè ®ång biÕn , nghÞch biÕn ? NhËn xÐt g× vÒ hai hµm sè ®· cho ?2) TÝnh chÊt .TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊt2) TÝnh chÊtVDh/s y = -2x + 3 x¸c ®Þnh víi mäi x thuéc R vµ lµ h/s nghÞch biÕn. h/s y = 4x - 5 x¸c ®Þnh víi mäi x thuéc R vµ lµ h/s ®ång biÕn .Qua bµi tËp trªn hµm sè bËc nhÊt ®ång biÕn khi nµo? nghÞch biÕn khi nµo?b) T/CH/s bËc nhÊt x¸c ®Þnh víi mäi x thuéc R * §ång biÕn a > 0 * NghÞch biÕn a 0 (1) lµ h/s nghÞch biÕn m – 2 2m < 2TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊt3) LuyÖn tËp.Sè 1 ®iÒn vµo chç ()cho thÝch hîp.a) Hµm sè bËc nhÊt cã d¹ng ..b) Hµm sè bËc nhÊt x¸c ®Þnh vµ ®ång biÕn nghÞch biÕn..(1)(2)(3)(4)TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊt3) LuyÖn tËp.Sè 2Cho hµm sè : Hµm sè trªn ®ång biÕn hay nghÞch biÕn ? V× sao?lµ h/s nghÞch biÕn v×TiÕt 21 : Hµm sè bËc nhÊt3) LuyÖn tËp.Sè 3.Cho h/s :T×m m ? / y lµ hµm sè bËc nhÊt . Hµm sè ®· cho lµ hµm bËc nhÊt khi nµo ?lµ h/s bËc nhÊt {{VÒ nhµ.Häc :®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt , xem c¸c d¹ng bµi tËp ®· lµm.Lµm : 10, 11 , 13 (48 – SGK ).Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«

File đính kèm:

  • pptTiet_21_ham_so_bac_nhat_lop_9.ppt