Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài 9: Số thập phân hữu hạn . số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số 0,4166 gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài 9: Số thập phân hữu hạn . số thập phân vô hạn tuần hoàn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ:Bài làm:a ,Ta có : 3, 020 1 0 00,15 0 3725 1201,48 200 0Cách khác: a, :5,012 200,4166 80 80 80 8b , Ta có :Thế nào là số hữu tỉ ?1,Làm các phép tính chia : a , 2,b , 20 3, 012 525 37Vậy:Vậy:Vậy:b , 0,323232 có phải là số hữu tỉ không ? Bài 9:Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn 1. Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn Ví dụ :1dưới dạng số thập phân.Viết các phân số VậyVí dụ :2Viết các phân số dưới dạng số thập phân.VậyCách viết gọn: 0,4166 =0,41(6) ,kí hiệu (6) chỉ rằng chữ số 6 được lặp lại vô hạn lầnSố 6 gọi là chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,41(6)Số 0,4166gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn 3, 020 1 0 00,15 0 3725 1201,48 200 0 :5,012 200,4166 80 80 80 8*Củng cốGiải:0,(54) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 540,(1) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 1*Chú ý: Các số thập phân như 0,15 ; 1,48;nêu ở ví dụ 1 còn được gọi là số thập phân hữu hạnCác phân số ở ví dụ :1,ví dụ :2*Trong các phân số đó phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn , phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn . Dựa vào nhận xét :Giải thích?1, Hãy viết các phân số dưới dạng số thập phân ,chỉ rõ chu kỳ của nó rồi viết gọn lại2, Nhận xét *Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn*Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Bài 9:Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn 1. Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn 2, Nhận xét Ví dụ :1*Chú ý: Các số thập phân như 0,15 ; 1,48;nêu ở ví dụ 1 còn được gọi là số thập phân hữu hạnVí dụ :2Số 0,4166gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn*Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn*Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoànHoạt động nhóm (Nhóm 1+3 ) làm 3 ý đầu. (Nhóm 2+4) làm ý còn lại*Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ,số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?*Viết dạng thập phân của các số đó GiảiPhân sốViết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuàn hoàn vì: Mẫu là 6=2.3, có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có:Viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì:Mẫu là 4=2.2 ; không có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có:Phân sốViết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì:Mẫu là 4=2.2 ; không có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có:Phân sốViết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì: Mẫu là 50=2.5.5 Không có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có:Hoạt động nhóm (Nhóm 1+3 ) làm 3 ý đầu. (Nhóm 2+4) làm ý còn lại*Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ,số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?*Viết dạng thập phân của các số đó Phân sốViết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì: Mẫu là 125=5.5.5 Không có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có:GiảiPhân sốViết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuàn hoàn vì: Mẫu là 45=3.3.5, có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có:Phân sốViết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì: Mẫu là 2 Không có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có: Bài 9:Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn 1. Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn 2, Nhận xét Ví dụ :1*Chú ý: Các số thập phân như 0,15 ; 1,48;nêu ở ví dụ 1 còn được gọi là số thập phân hữu hạnVí dụ :2Số 0,4166gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn*Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn*Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn*Người ta đã chứng minh được rằng mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỉ0,323232 có phải là số hữu tỉ không ?Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.Ngược lại ,mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn môt số hữu tỉ.Như vậy :Củng cố luyện tập1, Chọn câu đúng nhấta, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 3 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn b, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn c, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn d, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 3 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn b, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn 2, Chọn câu đúng nhấta, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 3 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn d, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn c, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 3 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Ghi nhớ:*Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn*Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn3,Cho phân số:Q Hãy chọn một trong các giá trị của p được cho sau đây để phân số Q là một số thập phân hữu hạn.P=5P=2P=7Không có giá trị nào của pGiải :Không có giá trị nào của pb, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn b, Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Hướng dẫn về nhàNắm vững điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.Khi xét điều kiện này phân số phải tối giảnHọc thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số phập phânBài về nhà 68 ,69 ,70 ,71/34,35SGK

File đính kèm:

  • pptSo thap phan huu han,stpvhth.ppt