Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 20: Ôn tập chương I

II) Ôn tập về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau

Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức:

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 20: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸oC©u hái 1: a) H·y viÕt c«ng thøc nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cña luü thõa c«ng thøc luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng?b) So s¸nh:	 vµ C©u hái 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau: + TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc: «n tËp ch­¬ng ITiÕt 20II) ¤n tËp vÒ tØ lÖ thøc vµ d·y tØ sè b»ng nhau+ TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tØ sè + TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau:(Gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)TØ lÖ thøc lµ g×?TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc?TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau?¸p dông:Bµi 1: Tõ tØ lÖ thøc h·y suy ra tØ lÖ thøc sau:C¸ch 2: Ta lµm theo s¬ ®å sau: (a- b).d = (c –d).bad - bd = bc – dbad = bcC¸ch 3: §Æt (1)(2)Tõ (1) vµ (2) suy ra:C¸ch 1: Tõ Bµi 2: T×m x, y, z biÕt r»ng:	a) 	 vµ x – y + z = -21	b) 	 vµ Bµi 3: Mét cña hµng cã ba tÊm v¶i dµi tæng céng 108 m. Sau khi b¸n ®i 1/ 2 tÊm thø nhÊt, 2/ 3 tÊm thø hai vµ 3/4 tÊm thø ba th× sè mÐt v¶i cßn l¹i cña ba tÊm b»ng nhau. TÝnh chiÒu dµi mçi tÊm v¶i lóc ®Çu.Sè h÷u tØ cã thÓ viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n nµo ?III) ¤n tËp vÒ c¨n bËc hai, sè v« tØ, sè thùc+ C¨n bËc hai cña sè a kh«ng ©m lµ sè x sao cho x2 = a + Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.+ Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.+ Sè v« tØ vµ sè h÷u tØ gäi chung lµ sè thùc	ThÕ nµo lµ c¨n bËc hai cña sè a kh«ng ©m ?ThÕ nµo lµ sè v« tØ ?ThÕ nµo lµ sè thùc ?¸p dôngBµi 4: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:	a) 	b)Bµi 5: T×m x biÕt	a) 	b) KiÕn thøc cÇn nhí: + TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tØ sè + TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc:+ TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau:(Gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)	+ C¨n bËc hai cña sè a kh«ng ©m lµ sè x sao cho 	+ Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.+ Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.+ Sè v« tØ vµ sè h÷u tØ gäi chung lµ sè thùcBµi tËp vÒ nhµBµi 135, 1367, 138, 139,141 s¸ch bµi tËp BTNC: Cho x, y lµ c¸c sè h÷u tØ. Chøng tá r»ng:	a) | x + y| | x | + | y |	b) | x – y| | x | - | y | Ch©n thµnh c¶m ¬n C©u 1: a) Víi x, y lµ c¸c sè h÷u tØ, m, n lµ c¸c sè tù nhiªn ta cã:b) Ta thÊy:Mµ . VËy C©u 2: 

File đính kèm:

  • pptOTDS_chuong_1tiet_2.ppt