Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 29, 30: Hàm số

Theo bảng, nhiệt độ trong ngày cao nhất khi nào? Thấp nhất khi nào?

Nhiệt độ cao nhất lúc 12 giờ trưa (260c) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng (180c)

Công thức này cho biết m và V là hai đại lượng quan hệ như thế nào?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 29, 30: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Líp 7ATr­êng THCS C¶NH HO¸TiÕt 29+30:HµM SèNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê h×nh häc líp 7A - Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n §«ng THAO GI¶NGx34,5- 5y624Cho x vµ y lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. T×m c¸c sè ch­a biÕt trong b¶ng sau?912-10KiÓm tra bµi còTo¸n 7Tiết 29+30:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:t (giê)048121620T (0C)201822262421VÝ dô 1: NhiÖt ®é T (0C) t¹i c¸c thêi ®iÓm t (giê) trong cïng mét ngµy ®­îc cho trong b¶ng sau:Theo bảng, nhiệt độ trong ngày cao nhất khi nào? Thấp nhất khi nào?VÝ dô 2: Khèi l­îng m (g) cña mét thanh kim lo¹i ®ång chÊt cã khèi l­îng riªng lµ 7,8 (g/cm3) tØ lÖ thuËn víi thÓ tÝch V(cm3). Hãy lập công thức tính khối lượng m của thanh kim loại đó ?m = 7,8.VCông thức này cho biết m và V là hai đại lượng quan hệ như thế nào?V1234m = 7,8V7,815,623,431,2 TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña m khi V=1; 2; 3; 4?1VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)- Nhiệt độ cao nhất lúc 12 giờ trưa (260c) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng (180c)(Tiết 1)To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: Thêi gian t (h) cña mét vËt chuyÓn ®éng ®Òu trªn qu·ng ®­êng 50 (km) tØ lÖ nghÞch víi vËn tèc v (km/h) cña nã theo c«ng thøc : VÝ dô 3: (sgk)t (giê)048121620T (0C)201822262421Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)TÝnh vµ lËp b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña t khi v = 5; 10; 25; 50v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)201822262421Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521Nhìn vaøo baûng ôû ví duï 1 nhaän xeùt:Ñaïi löôïng T phuï thuoäc vaøo söï thay ñoåi cuûa ñaïi löông naøo?Vôùi moãi thôøi ñieåm t, ta xaùc ñònh ñöôïc maáy giaù trò nhieät ñoä T töông öùng ? =>Ta noùi nhieät ñoä T laø haøm soá cuûa thôøi ñieåm t Töông töï ôû ví duï 2, 3, haõy neâu nhaän xeùt vaø cho bieát ñaïi löôïng naøo laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng naøo?t (giê)048121620T (0C)201822262421Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)tchæ moâtNhaän xeùt: T là hàm số của t, m là hàm số của V, t là hàm số của v. Vaäy theá naøo laø haøm soá? To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:Qua caùc ví duï treân haõy cho bieát ñaïi löôïng y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng thay ñoåi x khi naøo?a) Kh¸i niÖm hµm sè NÕu ®¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng thay ®æi x sao cho víi mçi gi¸ trÞ cña x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­îc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y th× y ®­îc gäi lµ hµm sè cña x vµ x gäi lµ biÕn sè.a) Khaùi nieäm: sgk/63 Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:a) Khaùi nieäm: sgk/63 + Đeå y laø haøm soá cuûa x caàn caùc ñieàu kieän sau:- x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá.- Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x.- Vôùi moãi giaù trò cuûa x khoâng theå tìm ñöôïc nhieàu hôn moät giaù trò töông öùng cuûa y.Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:a) Khaùi nieäm: sgk/63 Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)Bµi Toán 1: 	(Thảo luận nhóm 3’) y cã ph¶i lµ hµm sè cña x kh«ng? nÕu c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hai ®¹i l­îng ®­îc cho trong b¶ng saua,x-2-101y-10-505b,x-2-11-2y-15-7,57,515c,x80-8-16y10101010-2-215-15- Mỗi gi¸ trÞ cña x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­îc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y => y ®­îc gäi lµ hµm sè cña x - Giá trị x=-2 nhận hai giá trị y =-15 và y=15 => y không lµ hµm sè cña x - Khi x thay ®æi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ th× y ®­îc gäi lµ hµm h»ng.To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:a) Khaùi nieäm: sgk/63 b ) Chó ý : Khi x thay ®æi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ th× y ®­îc gäi lµ hµm h»ng. Hµm sè cã thÓ cho b»ng b¶ng (nh­ trong vÝ dô1), b»ng c«ng thøc (nh­ trong vÝ dô 2,3)... Khi y lµ hµm sè cña x ta cã thÓ viÕt y = f(x), y = g(x)... Ch¼ng h¹n, víi hµm sè ®­îc cho bëi c«ng thøc y = 2x +3, ta cßn cã thÓ viÕt y = f(x) = 2x + 3 và khi đó thay cho câu “khi x=3 thì y=9” ta viết f(3)=9.Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)Ở ví dụ 1 hàm được cho bằng . Ở ví dụ 2,3 hàm được cho bằng To¸n 71/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:a) Khaùi nieäm: sgk/63 b. Chuù yù :sgk/63 3/ Củng cố:Baøi 25/64: Cho y=f(x)=3x2+1. Tính: , f(1), f(3)f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28Giải:Tiết 29+30:HÀM SỐ(Tiết 1)y = 2x víi x = {3; 4,5 ; -1; 12} x34,5- 512y691024X Y3 4,5 -5 6 912 24 10y xO-321y = 2xTrong c¸c s¬ ®å ven sau, s¬ ®å nµo biÓu diÔn mét hµm sè ? XY1234XY12456XYCamT¸oLª456XY1234567ABDCEHo¹t ®éng nhãmXY1234567c¸c néi dung chÝnh cña bµi Kh¸i niÖm hµm sè C¸c c¸ch cho mét hµm sè Hµm sè ®Æc biÖt (hµm h»ng) C¸c kÝ hiÖu vÒ hµm sè1. Hoïc baøi theo SGK+vôõ ghi.2. Bµi tËp t×nh huèng: 	a. NÕu y tØ lÖ thuËn víi x th× y cã lµ hµm sè cña x kh«ng? 	b. NÕu y tØ lÖ nghÞch víi x th× y cã lµ hµm sè cña x kh«ng?3. Lµm bµi tËp:24; 26; 27; 28 (sgk – 64)Xin tr©n träng c¶m ¬n quý thÇy, c« vµ tËp thÓ häc sinh líp 7A.§¹I Sè 7bµi häc kÕt thócXin tr©n träng c¶m ¬n !

File đính kèm:

  • ppttiet_29_ham_so.ppt