Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 46: Luyện tập - Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

b. Biểu đồ hình quạt

Hãy biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt kết quả xếp loại học lực của học sinh khối 7

 của một trường THCS từ bảng sau:

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 46: Luyện tập - Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 46: Luyện tậpGV thực hiện: Nguyễn Thị QuangTrường THCS Nguyễn Văn CừKiểm tra bài cũBài 11/14sgk: Từ bảng “tần số” lập được ở bài 6. Số con trong gia đình (X)01234Tần số (n)241752Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.X1234n0155101742 n: Tần sốX: Số con trong gia đình Số con của 30 gia đình trong thônTiết 46: Luyện tậpBài 12/14sgkNhiệt độ TB (X)1718202528303132Tần số (n)13112121a) Bảng “tần số”b) Biểu diễn bằng biểu đồ(Theo bảng 16)Độtháng0123430102056789101112Độtháng0123430102056789101112Nếu nối các điểm bằng các đoạn thẳng thì ta được đồ thị về sự biến đổi nhiệt độ trong năm của địa điểm đó167666543019211960198019901999Dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỷ XXBài 13/15 sgkc. Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm 22 triệu ngườiNăm 1921 dân số của nước ta là 16 triệu ngườib. Sau 78 năm kể từ năm 1921 thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu ngườiBµi 10 (sbt-tr5)Sè bµn th¾ng qua c¸c trËn ®Êu cña mét ®éi bãng trong mét mïa gi¶i ®­îc ghi l¹i d­íi ®©y:H·y biÓu diÔn b»ng biÓu ®å ®o¹n th¼ng.Số bàn thắng (x)12345Tần số (n)65311N=16Hướng dẫn đọc bài đọc thêmGiá trị (x)28303550Tần số (n)2873N=20Tần suất (f)Ví dụ: Số cây trồng được của lớp ở một trường học được cho trong bảng:a. Tần suấtGiá trị (x)28303550Tần số (n)2873N=20Tần suất (f)Ví dụ: Số cây trồng được của lớp ở một trường học được cho trong bảng:b. Biểu đồ hình quạtHãy biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt kết quả xếp loại học lực của học sinh khối 7 của một trường THCS từ bảng sau:LoạiGiỏiKháTrung bìnhYếu KémTỉ số (%)52545205Trung bìnhYếuGiỏiKém9001807201620180KháHướng dẫn học ở nhàLàm thêm các bài tập trong SBTĐọc bài đọc thêm (trang 15, 16)Xem trước bài Số trung bình cộng

File đính kèm:

  • pptTiet_46_luyen_tap_bieu_do_dai_so_7.ppt