Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 8: Tỉ lệ thức - Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức

Có thể suy ra ad = bc không ?

Tóm lại với a,b,c,d  0, từ một trong năm đẳng thức sau

đây ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại

 

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 8: Tỉ lệ thức - Nguyễn Thị Mộng Tuyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TÆ LEÄ THÖÙCTieát 8:GVTH: NGUYEÃN THÒ MOÄNG TUYEÀNTieát Bài 7 :TÆ LEÄ THÖÙCÑònh nghóa :II. Ví duï: III.Tính chaát :1) Tính chaát 1:2) Tính chaát 2 :* Kieåm tra baøi cuõ :Viết tỉ số giữa 15 và 21  12,5 và 17,52) So sánh hai tỉ số trênTỉ số giữa 15 và 21 là : Tỉ số giữa 12,5 và 17,5 là:Vậy Đẳng thức  Là một tỉ lệ thứcVậy tỉ lệ thức là gì ?I. Định nghĩa :Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số Hay a:b=c:da và d là các số hạng ngọai tỉ ; c và d là các số hạng trung tỉ II. Ví dụ : Là các tỉ lệ thức1. Hãy cho 3 ví dụ về tỉ lệ thức* Củng cố :2. Thảo luận nhóm ?1 trong SGK trang 24?1 Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ? Vậy ta có tỉ lệ thức :Không lập thành tỉ lệ thức II. Tính chất :1. Tính chất 1: (tính chất cơ bản)NếuThì a.d = b.cNhân 2 tỉ số của tỉ lệ thức Với tích 27.36 , ta được :18.36 = 24.27Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức a.d = b.cCó thể suy ra ad = bc không ? Ngược lại từ đẳng thức ad = bc ta có thể suy ra tỉ lệ thức Không ?Chia 2 vế của đẳng thức ad=bc cho bd , ta được : Vậy :Tương tự,từ đẳng thức ad=bc làm thế nào để suy ra các tỉ lệ thức?Chia 2 vế của ad = bc cho cd, ta được :Chia 2 vế của ad = bc cho ab, ta được :Chia 2 vế của ad = bc cho ac, ta được :2. Tính chất 2 :Nếu ad=bc và a,b,c,d  0 thì ta có các tỉ lệ thức :Tóm lại với a,b,c,d  0, từ một trong năm đẳng thức sau đây ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại ad=bc* Củng cố : bài 47 – SGK/26Lập tất cả các tỉ lệ thức từ các đẳng thức a) 6 . 63 = 9 . 42b) 0,24 .1,61 = 0,84 . 0,46CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI.KÍNH MONG SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA QUÝ THẦY CÔ ĐỂ KẾ BÀI GIẢNG HOÀN THIỆN HƠN.

File đính kèm:

  • pptTI LE THUC.ppt
Bài giảng liên quan