Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy thứ 31: Mặt phẳng toạ độ

Hãy điền từ thích hợp vào

chỗ trống trong các câu sau:

Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai

 trục số Ox , Oy

 -Trong đó: Ox gọi là thường vẽ nằm

 Oy gọi là . thường vẽ

 O gọi là .

 - Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là:

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy thứ 31: Mặt phẳng toạ độ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GDchµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt namPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK MIL TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNGGIÁO VIÊN DẠY : BÙI VIẾT THẮNG 2011HỌC NỮA HỌC MÃI mÆt ph¼ng to¹ ®étiÕt 31 §iÓm cùc B¾c cña ViÖt Nam cã täa ®é ®Þa lÝ lµ: 105020’20’’§ 23022’59’’B§iÓm cùc Nam cña ViÖt Nam cã täa ®é ®Þa lÝ lµ: 104050’27’’§ 8033’50’’BMuốn xác định một địa điểm trên bản đồ ta dựa vào đâu?Tọa độ địa líKinh độVĩ độ1. Đặt vấn đềCT ÑIEÄN AÛNH BAÊNG HÌNH HAØ NOÄIVEÙ XEM CHIEÁU BOÙNGRAÏP THAÙNG 8GIAÙ: 15000ñNgaøy:20/11/2010Soá gheá: H1Giôø:20hXin giöõ veù ñeå tieän kieåm soaùtNo:572979Ñeå xaùc ñònh choã ngoài trong raïp, ta caên cöù vaøo yeáu toá naøo treân taám veù?Soá gheá: H1Caëp chöõ, soá H1 coù yù nghóa nhö theá naøo?H1: Thöù töï cuûa daõy gheá: Soá thöù töï cuûa gheá trong daõyH1: vò trí ngoài trong raïp 	GKIEFDCBAH1HEm hãy nói chính xác vị trí của quân cờ trên bàn cờ?D5E721435-1-2-3-4-5-1-2-3-4-512345xytruïc hoaønhtruïc tungGoác toïa ñoä0Heä truïc toïa ñoä Oxy2. Mặt phẳng tọa độChuù yù : Caùc ñôn vò daøi treân hai truïc toïa ñoä ñöôïc choïn 	baèng nhau ( neáu khoâng noùi gì theâm ). n»m ngang.th¼ng ®øng.Mặt phẳng có hệ trục toạ độIIIIIIIV<<<<Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai trục số Ox , Oy  -Trong đó: Ox gọi là  thường vẽ nằm  Oy gọi là . thường vẽ  O gọi là . - Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là: IIIIIIIV.............1-112-1-223-23-30-3xyvu«ng gãc víi nhau t¹i Otrôc hoµnhngangtrôc tungth¼ng ®ønggèc to¹ ®émÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy2.Mặt phẳng tọa độBài 1: Cách vẽ hệ trục toạ độ Oxy như hình bên đúng hay sai? Vì sao?- Sai vì đơn vị dài trên trục Ox không bằng nhau và không bằng đơn vị dài trên trục Oy.x1234-3-2yO123-3-2-1-11234 -3 -2xyO123-3-2-1 -1 Bài 2: Trong các hình vẽ hệ trục tọa độ sau hình nào đúng hình nào sai? Nếu sai hãy sửa lại.xyO-1-2-31234-3-2xyO123-3-2-1-1b)C)d)y123-3-2-11234-3-2-1Oy123-3-2-1y123-3-2-1Saia)4 1 2 3-3-2-1Oy123-3-2-1Saiy123-3-2-1y123-3-2-1 3 2 1123321-3-2-1Sai-1-2-3-3-2-1 1 2 3Ñuùngxx21435-1-2-3-4-5-1-2-3-4-512345Oxy.P.31,5( ; ) laø toïa ñoä cuûa ñieåm P Kí hieäu P(1,5;3)1,5tung ñoähoaønh ñoä3. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độChuù yù: 21435-1-2-3-4-5-1-2-3-4-512345OxyMNPQBài 32/sgk(-3;2)(-2;0)(0;-2)(2;-3)a, Viết toạ độ các điểm M, N, P, Q trên hình21435-1-2-3-4-5-1-2-3-4-512345OxyMNPQBài 32/sgk(-3;2)(-2;0)(0;-2)(2;-3)b, Em có nhận xét gì về toạ độ các điểm M và N, P và Q ?Trong mỗi cặp điểm M và N; P và Q, hoành độ điểm này bằng tung độ điểm kia21435-1-2-3-4-5-1-2-3-4-512345OxyMNPQBài 32/sgk(-3;2)(-2;0)(0;-2)(2;-3)c, viÕt täa ®é gèc O ?O(0;0)	?1. VÏ hÖ trôc to¹ ®é Oxy ( trªn giÊy kÎ « vu«ng) vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña ®iÓm P, Q lÇn l­ît cã to¹ ®é lµ (2;3); (3;2)-1-2-3-4-51234521435-1-2-3-4-50xyP(2;3)Q(3;2)P(2;3)Q(3;2)Hãy cho biết hoành độ và tung độ của điểm P?-1-2-3-4-51234521435-1-2-3-4-50xyP(2;3)Q(3;2)P(2;3)Q(3;2)Cặp số (2;3) xác định được mấy điểm ? Mỗi điểm M xác định một cặp số (xo;yo). Ngược lại, mỗi cặp số (xo;yo) xác định một điểm M. Cặp số (xo;yo) gọi là tọa độ của điểm M, xo là hoành độ, yo là tung độ của điểm M. Điểm M có tọa độ (xo;yo) được kí hiệu là M(xo;yo).Trên mặt phẳng tọa độ: 1234 -3 -2xyO123-3-2-1 -1M(x0,y0)xoyoHình 18Hình vẽ này cho ta biết điều gì? Muốn nhắc ta điều gì?Kết luận: (sgk)H·y biÓu diÔn c¸c ®iÓm sau trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy.D·y 1: X¸c ®Þnh ®iÓm : A (1 ; 3); B (3 ; 2)D·y 2: X¸c ®Þnh ®iÓm : C(-1; 2); D(-3 ; 1) D·y 3: X¸c ®Þnh ®iÓm : E(-1; -3); G(-1,5; -1)D·y 4: X¸c ®Þnh ®iÓm : I(1; -2); K(3; -1)Bài tậpĐể xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ ta cần biết điều gì?Tọa độ của điểm đó (hoành độ và tung độ) trong mặt phẳng tọa độHướng dẫn về nhà:Học bài theo vở ghi và sách giáo khoaLàm bài tập 33;34;35/sgkTìm hiểu trò chơi: Bắn tàu (sbt/55) Rơnê Đêcáctơ Ng­êi ph¸t minh ra ph­¬ng ph¸p täa ®é 	Trước thế kỉ thứ XVII người ta thường sử dụng những phương pháp khác nhau về đại số và hình học như là hai nhánh của toán học.	Vào năm 1619, nhà toán học Pháp R. Đề – các (31/5/1596 – 11/2/1650) đã tìm ra một phương pháp có thể chuyển ngôn ngữ của Hình học sang ngôn ngữ của Đại số. Đó chính là phương pháp tọa độ – cơ sở của môn Hình học giải tích. Một cống hiến to lớn khác là ông đã đưa vào toán học các đại lượng biến thiên, sáng tạo ra một hệ thống kí hiệu thuận tiện, thiết lập được sự liên hệ chặt chẽ giữa không gian và số, giữa Đại số và Hình học.	Người ta kể lại rằng, mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng chàng trai trẻ không thể giải thích được đường đi của con mã trong cờ vua cũng như đường đi của sao băng. Vào đêm 10 tháng 11 năm 1619, ông trằn trọc không sao ngủ được. Bỗng nhiên có một con nhện rơi qua tầm mắt ông , tạo thành một đường cong. Ông đã liên hệ: con nhện và điểm, hình và số, nhanh và chậm, động và tĩnh, sau đó vài hôm ông đã phát minh ra phương pháp tọa độ.

File đính kèm:

  • ppttiet_31_mat_phang_toa_do_hoi_giang.ppt