Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 32: Luyện tập

a) HÀM SỐ

Cho hàm số y = f(x) = 2x - 1

b/ Cho biết f(x) = 10.

Tính x?

Giải: Do f(x) = 10 nên ta có

 2x – 1 = 10

 2x = 11

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 32: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐẠI SỐ 7Tiết 32: LUYỆN TẬP 2/ Đại lượng tỉ lệ nghịch 3/ Hàm số và mặt phẳng tọa độ1/ Đại lượng tỉ lệ thuậnI/ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNa) y tỉ lệ thuận với x khi y = k.x (k 0), k là hệ số tỉ lệ của y đối với x.b) y tỉ lệ thuận với x thì: kI/ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNDCho y tỉ lệ thuận với x có hệ số tỉ lệ là 3 thì x tỉ lệ thuận với y với hệ số tỉ lệ là:AC-3B 3Sai ĐúngSaiSaiI/ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHa) y tỉ lệ nghịch với x khi y = hoặc y.x = a (a 0). a là hệ số tỉ lệb) y và x tỉ lệ nghịch thì:aaI/ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHDCho y tỉ lệ nghịch với x có hệ số tỉ lệ là 5 thì x tỉ lệ nghịch với y với hệ số tỉ lệ là:AC B -5Sai saiđúngSai 5I/ HÀM SỐ VÀ MẶT PHẲNG TỌA ĐỘa) HÀM SỐx-2-112y41141. Cho Các giá trị tương ứng của x và y bởi bảng sau:  -2 -1 2 1 1 4 1 4 1 -2 2 -1xyyxĐại lượng y là hàm số của đại lượng x nếu mỗi giá trị của x xác định được chỉ một giá trị duy nhất của y.2/ Cho hàm số y = f(x) = 2x – 1 a) Giá trị f(2) bằng:	a. 1	b. 2	c. -5 	d. 3Rất tiếc, bạn đã sai rồiBạn đã trả lời đúngI/ HÀM SỐ VÀ MẶT PHẲNG TỌA ĐỘa) HÀM SỐ2/ Cho hàm số y = f(x) = 2x - 1b/ Cho biết f(x) = 10.Tính x? Giải: Do f(x) = 10 nên ta có 	2x – 1 = 10	 2x = 11	 	x = I/ HÀM SỐ VÀ MẶT PHẲNG TỌA ĐỘb) MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ3/ Trong mặt phẳng tọa độ điểm B(-2; 0) nằm trên trục nào?a. Trục Oxb. Trục Oy1/ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Điểm O (gốc tọa độ) có tọa độ là: (0;1) (1;0) (0;0) (1;1)2/ Trong mặt phẳng tọa độ điểm A(0; 3) nằm trên trục nào?a. Trục hoành b. Trục tung.xO-3-2-1123y123-1-2-3ABII. BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = 6. a/ Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x. b/ Hãy viết công thức biểu diễn y theo x.c/ Tính giá trị của y khi x = ; x = -2II. BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 2(bài 12/sgk-58). Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 3 thì y = 6. a/ Tìm hệ số tỉ lệ. b/ Hãy viết công thức biểu diễn y theo x.c/ Tính giá trị của y khi x = 6; x = 10II. BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 3. Thùng nước uống trên tàu thủy dự định để 15 người uống trong 42 ngày. Nếu chỉ có 9 người trên tàu thì dùng được bao lâu?II. BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 4(bài 8/sgk/56). Học sinh ba lớp 7/1, 7/2 và 7/3 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7/1 có 32 học sinh, lớp 7/2 có 28 học sinh và lớp 7/3 có 36 học sinh.Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh. II. BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 5. Cho mặt phẳng tọa độ Oxy. a) Đọc tọa độ các điểm A, B, CA(2;2), B(1; -2), C(-4;0)yxO2134-1-2-3-4-1-2-3-41234ABCDEFb) Biểu diễn các điểm D(-2; 1), E(-1; 3), F(0;-3)trên mặt phẳng tọa độ.Xem lại các bài đã làmLàm bài tập:	- Bài 8sgk/56, 12sgk/58, 37, 38 sgk/68. 	- Bài 1 trang 42, bài 4 trang 43, bài 21 trang 45, bài 27 trang 46 (sbt).3. Chuẩn bị ôn tốt bài để làm bài kiểm tra 45 phút vào tiết 33.BÀI TẬP VỀ NHÀCHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO 

File đính kèm:

  • ppttiet_32_luyen_tap_0986965651.ppt