Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết số 17: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Kí hiệu : I

Tính diện tích hình vuông ABCD.

b) Tính độ dài đường chéo AB.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết số 17: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiĨm tra bµi cị? Nªu qui ­íc lµm trßn sè ?Ch÷a bµi tËp 81 (SGK - 38)Qui ­íc lµm trßn sè: ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i, nÕu lín h¬n 5 th× céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng.Bµi tËp 81 (tr38-SGK)a) 14,61 - 7,15 + 3,2C¸ch 1: 15 - 7 + 3 = 11C¸ch 2: 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 11c) 73,95 : 14,2 C¸ch 1: 74 : 14 5C¸ch 2: 73,95: 14,2 = 5,2077 5b) 7,56. 5,173C¸ch 1: 8. 5 = 40C¸ch 2: 7,56. 5,173 = 39,10788 39 39d) TiÕt 17Sè v« tØ Xét bài toán :Cho hình, trong đó có hình vuông AEBF có cạnh bằng 1m, hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF.Tính diện tích hình vuông ABCD.b) Tính độ dài đường chéo AB.1m? TÝnh diƯn tÝch hình vu«ng AEBF ?? So s¸nh diƯn tÝch hình vu«ng ABCD vµ diƯn tÝch tam gi¸c ABE ?SAEBF = 1 → SABCD = 2SAEBF§11.SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI1. Số vô tỉXét bài toán : Cho hình, trong đó có hình vuông AEBF có cạnh bằng 1m, hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF.a) Tính diện tích hình vuông ABCD.b) Tính độ dài đường chéo AB.AEBC1mFDDiện tích hình vuông ABCD bằng 2 mét vuôngxDiện tích hình vuông ABCD là :x = 1,4142135623730950488016887Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoànKí hiệu : Ix§11.SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI1. Số vô tỉSố vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoànKí hiệu : I2. Khái niệm về căn bậc 2Nhận xét :Ta nói 3 và -3 là các căn bậc 2 của 9Căn bậc 2 của một số a không âm là số x sao cho ?1Tìm các căn bậc 2 của 16Căn bậc 2 của 16 là 4 và - 4Số dương a có 2 căn bậc hai, một số dương kí hiệu là 	 , một số âm kí hiệu là - .§11.SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI1. Số vô tỉSố vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoànKí hiệu : I2. Khái niệm về căn bậc 2Căn bậc 2 của một số a không âm là số x sao cho Bài tập 82/41 SGKBài tập 83/41 SGKBài tập 83/41 SGK§11.SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI1. Số vô tỉSố vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoànKí hiệu : I2. Khái niệm về căn bậc 2Căn bậc 2 của một số a không âm là số x sao cho Bài tập 85/42 SGKx40,25(-3)2104240,25(-3)210410220,50,533102H­íng dÉn häc bµi?Cã thĨ chøng minh ®­ỵc c¸c sè lµ sè v« tØ. VËy cã bao nhiªu sè v« tØ? - CÇn n¾m vững căn bËc hai cđa mét sè a kh«ng ©m, so s¸nh ph©n biƯt sè hữu tØ vµ sè v« tØ. Đäc mơc cã thĨ em ch­a biÕt.- Lµm bµi tËp 83; 84; 86 (tr41; 42-SGK) 106; 107; 110 (tr18-SBT)

File đính kèm:

  • pptTiết 17 - Số vô tỉ.ppt