Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết thứ 49: Ôn tập chương III

B. Số trung b×nh cộng thường được dïng

 làm cho dấu hiệu đặc

 biệt khi so s¸nh

 

C. Khi c¸c gi¸ trÞ của dấu hiệu th× ta . .

 lấy gi¸ trị trung b×nh cộng làm đại diện

 

D. Mốt của dấu hiệu là gi¸ trÞ . .

 

E. Dùng biểu đồ để cã một . về gi¸ trÞ của dấu hiệu và

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết thứ 49: Ôn tập chương III, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1.Sè liÖu thu thËp ®­îc khi ®iªu tra vÒ mét dÊu hiÖu gäi lµ 2. Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu b»ng 3. Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ gäi lµ 4. B¶ng tÇn sè gióp ng­êi ®iÒ.u tra dÔ cã nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ 5. BiÓu ®å ®o¹n th¼ng cho 6. Sè ®­îc dïng lµm ®¹i diÖn cho dÊu hiÖu 7. Gi¸ trÞ cã tÇn sè lín nhÊt gäi lµ 8. Gi¸ trÞ lín nhÊt ®­îc gäi lµ tÇn sè.h×nh ¶nh vÒ mét dÊu hiÖu Mèt.Gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu®¬n vÞ ®iÒu tra.sù ph©n phèi c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ tiÖn lîi cho tÝnh to¸n.trung b×nh céng. KiÓm tra bµi cò 1.d 2.e 3. a 4 .f 5. b 6.g 7c Nèi mçi phÇn ë cét bªn víi mçi phÇn ë cét t­¬ng øng ®Ó ®­îc c©u ®óng. TiÕt 49: «n tËp ch­¬ng III Trong ch­¬ng III em ®­îc häc nh÷ng kiÕn thøc g× ?I/ KiÕn thøc:- Thu thËp sè liÖu th«ng kª ,tÇn sè.- B¶ng tÇn sè.- BiÓu ®å .- Sè trung b×nh céng ,mèt cña dÊu.I. Tãm t¾t kiÕn thøcThu thËp sè liÖu thèng kªĐiÒu tra vÒ một dÊu hiÖu- LËp b¶ng sè liÖu- T×m c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau- T×m c¸c tÇn số cña mçi gi¸ trÞBảng “tần số”Biểu đồ	Số trung b×nh céng, mốt cña dÊu hiÖuý nghĩa của thống kª trong đời sốngII. Bài tập 1. Dạng to¸n “trắc nghiệm”Bài tập 1. Chọn ph­¬ng ¸n trả lêi đóngTrong hai vÝ dụ sauVD1: Điều tra l­îng m­a trung b×nh cña 12 th¸ng trong mét năm.VD2: Điều tra sản l­îng của 30 thöa ruéng.“L­îng m­a trung b×nh của mçi th¸ng”; “Sản l­îng cña mçi thöa ruéng” gäi là:	A. Dấu hiệu điều tra	B. TÇn số	C. Cả hai c©u A, B đều đóng	D. Cả hai c©u A, B đều sai2. Số lần lặp lại cña mỗi gi¸ trị cña dấu hiệu trong điÒu tra gọi là:	A. Mốt của dấu hiệuB. Tần số C. Gi¸ trị trung b×nh cộngD. Gi¸ trị trung b×nh3. Tổng c¸c tÇn số của c¸c gi¸ trị bằng:	A. Tổng c¸c đơn vị điều traB. Tổng c¸c gi¸ trị của c¸c dấu hiệuC. Cả hai c©u A, B đều đóngD. Cả hai c©u A, B đều saiBài tập 2 :Điền vào chỗ trống để được c©u khẳng định đóngA. Số trung b×nh cộng của dấu 	hiệu ( ) được tÝnh bằng 	c«ng thức: B. Số trung b×nh cộng thường được dïng 	làm  cho dấu hiệu đặc 	biệt khi so s¸nh C. Khi c¸c gi¸ trÞ của dấu hiệuth× ta .............	lấy gi¸ trị trung b×nh cộng làm đại diệnD. Mốt của dấu hiệu là gi¸ trÞ....E. Dùng biểu đồ để cã một . về gi¸ trÞ của dấu hiệu vàx1; x2; ; xk: C¸c gi¸ trị kh¸c nhau của dấu hiệun1; n2; ; nk: C¸c tÇn số tương ứng 	với c¸c gi¸ trị của dấu hiệuđại diệnhai dấu hiệu cïng loạiChªnh lệch qu¸ lớnKh«ng nªncho dấu hiệu	 cã tần số lớn nhất trong bảng tần sốH×nh ảnh cô thể	Bài tập 3. Tuæi nghÒ (tÝnh theo n¨m) cña mét sè c«ng nh©n trong mét sè ph©n x­ëng ®­îc ghi l¹i nh­ sau:6848979498695710710978Dïng c¸c sè liÖu trªn ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:	 a. Tæng c¸c tÇn sè cña dÊu hiÖu thèng kª là:	A. 4	C. 5	b. Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu là:	A. 5	B. 6	c. TÇn sè c«ng nh©n cã 7 n¨m tuæi nghÒ là:	A. 3	B. 2	C.5 	 	B. 20C.7D.4	Sưu tầm trên sách báo một số biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó sau đó nhận xét2. D¹ng to¸n ®äc “BiÓu ®å”:Tû lÖ häc sinh giái, kh¸, trung b×nh ®­îc minh ho¹ b»ng biÓu ®å sau: Líp 7A Líp 7B Giái24,4%Kh¸ 40%Sè häc sinh yÕu cña mçi líp chiÕm tû lÖ bao nhiªu? T.B×nh24,4% T.B×nh 32,5% Giái 17,5%Kh¸ 45%Kết quả xếp loại học tập cña lớp 7D trong học kỳ I vừa qua.Bài tập.ĐiÒu tra n¨ng suÊt lóa t¹i 30 hîp t¸c x· trong mét huyÖn ng­êi ta ®­îc mét b¶ng sau (tÝnh theo t¹/ha):455060555050504565455560505555605045555555556040605550605055C©u hái:DÊu hiÖu ®iÒu tra là g×? LËp b¶ng (tÇn sè)?Dùng biÓu ®å ®o¹n th¼ng?TÝnh sè trung b×nh céng và	 	t×m mèt cña dÊu hiÖu?3. D¹ng to¸n “tæng hîp”.c. Gi¸ trÞ (x)TÇn sè (n)4014545085510606651N = 30b.(t¹/ha)d.Mo=55иp ¸n:Bài tËp. Lan và H¹nh b¹n nào sÏ ®­îc khen th­ëng nÕu ®iÓm tæng kÕt c¸c m«n trong häc kú I cña hai b¹n nh­ sau:To¸nLýSinhCNV¨nSö§ÞaGDCDNNTD¢NMTTBCMLan5,96,87,48,38,58,28,78,08,38,87,6Hạnh7,87,16,87,57,47,76,98,18,26,58,38,47,6KÕt qu¶ xÕp lo¹i: Lan: 	Häc lùc trung b×nh H¹nh: 	Häc lùc kh¸ (®¹t danh hiÖu häc sinh tiªn tiÕn)4,69,09,04,64. D¹ng to¸n “§è vui”* ý nghĩa:Qua nghiªn cøu ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc, khoa häc thèng kª cïng c¸c khoa häc kh¸c gióp cho ta biÕt ®­îc: T×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng. DiÔn biÕn cña c¸c hiÖn t­îng.Tõ ®ã dù đo¸n c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra gãp phÇn phôc vô con ng­êi ngày càng tèt h¬n.Qua c¸c bài tËp trªn em h·y cho biÕt ý nghÜa cña thèng kª trong ®êi sèng hàng ngày ?H­íng dÉn bài tËp vÒ nhà¤n tËp lý thuyÕt theo b¶ng hÖ thèng «n tËp ch­¬ng và c¸c c©u hái «n tËp trong (sgk - trang 22). Xem l¹i c¸c bài tËp ®· ch÷a. Bài tËp vÒ nhà: Bài 20 (sgk - trang 23). Bài 14; 15 – SBT/trang 7.	 ChuÈn bị cho tiÕt sau kiÓm tra 45 phót.Baøi 20 [Baøi 2-VBT/18]Bµi to¸n §iÓm kiÓm tra 45 phót m«n to¸n cña líp 7Avµ 7B ®­îc ghi l¹i nh­ sau1/ ®iÓm kiÓm tra 2/ häc sinh3/ 454/ 9®iÓm kiÓm tra häc sinh307 Líp 7A (B¶ng1) Líp 7B (B¶ng 2)C©u 1: §iÒn néi dung thÝch hîp vµo dÊu ()DÊu hiÖu ®iÒu tra lµ  §¬n vÞ ®iÒu tra  Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiªu  C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu 877107786107888310656692999787957527576649810641087865675710959776457878688646877679910586710C©u 2:LËp b¶ng tÇn sè ?Dùng biÓu ®å ®o¹n th¼ng ?§èi víi líp 7a a) B¶ng tÇn sèGi¸ trÞ (x)2345678910TÇn sè (n)2124710865N=45Gi¸ trÞ (x)45678910TÇn sè (n)25811743N=4012345678910xn 11109 8 7 6 5 4 3 2 1 0 n 11109 8 7 654 3 2 1 012345678910x b) BiÓu ®å b) BiÓu ®å §èi víi líp 7b a) B¶ng tÇn sèC©u 3: TÝnh ®iÓm trung b×nh mçi líp? §iÓm trung b×nh cña líp 7A lµ :§iÓm trung b×nh cña líp 7B lµ :Em h·y so s¸nh kÕt qu¶ häc tËp cña hai líp? C©u 3: TÝnh ®iÓm trung b×nh mçi líp?Trong tr­êng hîp nµo ng­êi ta dïng sè trung b×nh céng ®Ó so s¸nh?* Ng­êi ta dïng sè trung b×nh céng ®Ó so s¸nh c¸c dÊu hiÖu cïng lo¹i khi c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu cã kho¶ng chªnh lÖch kh«ng lín.Cì ¸o (x)36373839404142Sè ¸o b¸n ®­îc45126180110473537N=533VÝ dô :Mét cöa hµng b¸n ¸o ghi l¹i sè ¸o ®· b¸n cho nam giíi nh­ sau:		§iÒu mµ cöa hµng nµy quan t©m lµ g×?Trong tr­êng hîp nµy cì ¸o nµo b¸n ®­îc nhiÒu nhÊt sÏ lµ ®¹i diÖn chø kh«ng ph¶i lµ sè trung b×nh céng?

File đính kèm:

  • pptTiet_49_On_tap_chuong_III_Dai_7.ppt