Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 63 - Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi bạn chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào ?

Gọi số mà một bạn đã chọn là x và số bạn kia chọn là x + 5

Theo bài toán ta có phương trình: x.(x + 5) = 150

<=> x2 + 5x -150 = 0

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 63 - Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên: Huỳnh Văn RỗĐơn vị: THCS Nhơn TânTập thể lớp 9A2 chào mừng KiÓm tra bµi còGi¶i Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình mà em đã được học ở lớp 8 ?Bước 1: Lập phương trình. + Chọn ẩn, đặt điều kiện thích hợp cho ẩn + Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết + Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.Bước 2: Giải phương trình.Bước 3: Trả lời. (Đối chiếu với điều kiện)Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 63:Ví dụ: Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo?Hãy cho biết bài toán cho gì? Bài toán yêu cầu tìm gì ? Tìm số áo may trong 1 ngày theo kế hoạchBài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 63:Ví dụ: Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo?Tổng soá aùoSoá aùo may 1 ngaøySoá ngaøyKeá hoaïchThöïc hieän3000 (áo)2650 (áo)x (aùo) x + 6 (áo)Tæng sè ¸o Sè ¸o may 1 ngµy Sè ngµy =x To¸n n¨ng suÊtBài toán đã cho thuộc dạng toán gì?Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 62Ví dụ:30002650x x + 6Kế hoạchThực hiệnSố áo may trong 1 ngàySố áo maySố ngàyGọi số áo phải may trong 1 ngày theo kế hoạch là x (x N, x > 0) Số áo thực tế may được trong 1 ngày là (áo) x + 6Thời gian quy định may xong 3000 áo là (ngày) Thời gian may xong 2650 áo là (ngày) Theo bài toán ta có phương trình:Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 63:Ví dụ:Gọi số áo phải may trong 1 ngày theo kế hoạch là x Thời gian quy định may xong 3000 áo là (ngày) Số áo thực tế may được trong 1 ngày là x + 6 (áo) Thời gian may xong 2650 áo là (ngày) Theo bài toán ta có ta có phương trình:Giải phương trình: 3000(x + 6) – 5x(x + 6) = 2650xhay x2 – 64x – 3600 = 0x1 = 32 + 68 = 100x2 = 32 – 68 = -36(nhận)(loại)Trả lời: Theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo. Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 63: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất? ?1Diện tích Chiều dài Chiều rộng =x To¸n có nội dung hình họcBài toán đã cho thuộc dạng toán gì?Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 63: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất? ?1- Chọn ẩn là một kích thước- Biểu diễn kích thước còn lại qua ẩn- Lập công thức tính diện tích của mảnh đất- Lập phương trìnhÝ kiến chung của nhóm- Giải phương trìnhDiện tích Chiều dài Chiều rộng =xBài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 63: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất? ?1GiảiGọi x (m) là chiều rộng của mảnh đất (x N, x > 0)Chiều dài của mảnh đất là x + 4 (m)Theo đề toán ta có phương trình: x.(x + 4) = 320 => x2 + 4x – 320 = 0Giải phương trình: x1 = -2 + 18 = 16x2 = -2 – 18 = -20(nhận)(loại)Trả lời: Chiều rộng của mảnh đất là 16m, chiều dài là 20m.Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhTiết 63:Bài tập 41 (trang 58-SGK) Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi bạn chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào ? Gọi số mà một bạn đã chọn là x và số bạn kia chọn là x + 5Theo bài toán ta có phương trình: x.(x + 5) = 150 x2 + 5x -150 = 0 Trả lời: Nếu Minh chọn số 10 thì Lan chọn số 15 hoặc ngược lại. - Nếu Minh chọn số -15 thì Lan chọn số -10 hoặc ngược lại.Chän ®¸p ¸n ®óngMét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 320m2, NÕu t¨ng chiÒu dµi thªm 12m vµ gi¶m chiÒu réng 6m th× diÖn tÝch kh«ng ®æi . TÝnh c¸c kÝch th­íc cña m¶nh v­ên?Gäi chiÒu réng cña m¶nh ®Êt lµ x ( m ) §k : x > 6 phương trình lËp ®­îc lµ : B­íc1. LËp ph­¬ng tr×nh. +Chän Èn,®Æt ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho Èn +BiÓu diÔn c¸c ®¹i l­îng ch­a biÕt qua Èn vµ c¸c ®¹i l­îng ®· biÕt +LËp ph­¬ng tr×nh biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i l­îngB­íc2. Gi¶i ph­¬ng tr×nh.B­íc3. §èi chiÕu ®iÒu kiÖn,tr¶ lêi bµi to¸n..H­íng dÉn häc ë nhµ :- N¾m ch¾c c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh.L­u ý : Víi c¸c d¹ng to¸n cã 3 ®¹i l­îng trong ®ã cã mét ®¹i l­îng b»ng tÝch cña hai ®¹i l­îng kia nªn ph©n tÝch c¸c ®¹i l­îng b»ng b¶ng th× dÔ lËp ph­¬ng tr×nh bµi to¸nLµm bµi tËp : 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 trang 58 SGK Tiết sau tiếp tục học bài: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai - Học bài, nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.- Làm các bài tập 47, 49, 50, 51, 52 SGK trang 59-60. Hướng dẫn về nhà

File đính kèm:

  • pptGiai_bai_toan_bang_cach_lap_phuong_trinh_bac_hai.ppt