Bài giảng Môn Khoa học Bài 5 - Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

g) Khắc phục hậu quả địch đánh phá

 Cứu chữa người bị nạn

 Dập tắt đám cháy

Chôn cất người chết, làm vệ sinh môi trường

Giúp đôõ gia đình có người bị nạn ổn định đời sống

Đánh dấu những choã nguy hiểm( Bom nổ chậm )

Khôi phục sản xuất ,sinh hoạt

 

ppt62 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Khoa học Bài 5 - Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 5 THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM, ĐẠN VÀ THIÊN TAI 	 	 Teân löûa haønh trình Tomahawk (Bom dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu) BLU_26 BOM BI QUẢ DỨA Đầu tên lửa chứa bom bi VŨ KHÍ THOÂNG MINH Bom GBU-31 JDAM (Bom dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu) Beä phoùng teân löûa Teân löûa Phóng tên lửa hạt nhân Maùy bay F4 Myõ neùm bom mieàn Baéc Maùy bay Myõ neùm bom mieàn Baéc Maùy bay Myõ neùm bom mieàn Baéc Maùy bay B52 Mang tới 30 tấn bom Tính năng kỹ thuật Maùy bay B52 Sải caùnh 56,39 m Daøi 40,05 m Cao 12,4 m 8 động cơ ; vaän toác 960 km/h Khối lượng cất caùnh tối đa 221,35 tấn Tầm bay: B-52G - tới 12.000 km, B-52H - tới 16.000 km Bay ở độ cao 15 km so với mặt biển Kíp bay 6 người Mang tới 30 tấn bom ( Nổi tiếng với uy lực ném bom rải thảm ) Máy bay B 52 ném bom HÀ NỘI Cô quan, nhaø maùy bò ñaùnh bom Cô quan, nhaø maùy bò ñaùnh bom Máy bay B52 ném bom HÀ NỘI Maùy bay chieán ñaáu SU - 30 MK2 Maùy bay chieán ñaáu ña chöùc naêng b / Bom chờ nổ từ trường: Dùng để đánh phá giao thông Bom nổ chậm Bom cháy	 Bom chứa chất Phốt pho VŨ KHÍ HÓA HỌC VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG Napan (tiếng Anh: Napalm) là tên gọi của các loại chất lỏng dễ bắt cháy Caûnh chaïy traùnh bom ôû Vieät Nam BOM NGUYEÂN TÖÛ làm mọi vật trong vòng bán kính 2km đều cháy thành than. Bom nguyên tử nổ ở Hiroshima, Nhật Bản Naïn nhaân chieán tranh 2 / Một số biện pháp phòng tránh thoâng thöôøng 	 a) Quan sát, báo động b)Nguïy trang, giöõ bí maät Ñoäi noùn rôm traùnh mảnh bom, ñaïn c) Làm hầm hố phòng tránh bom đạn d) Sơ tán người và phương tiện máy móc ở các trọng điểm địch có thể đánh phá e) Đaùnh trả Suùng Ñaïi lieân treân xe taêng e) Ñaùnh traû SUÙNG VAØ ÑAÏN RPG7 ( Duøng ñeå choáng xe taêng ) XE TĂNG HẠNG TRUNG T54/55 Xe tăng T59 dựa trên nguyên mẫu T54 g) Khắc phục hậu quả địch đánh phá Cứu chữa người bị nạn Dập tắt đám cháy Chôn cất người chết, làm vệ sinh môi trường Giúp đôõ gia đình có người bị nạn ổn định đời sống Đánh dấu những choã nguy hiểm( Bom nổ chậm…) Khôi phục sản xuất ,sinh hoạt Chú ý: Hiện nay trên đất nước ta ,tuy khoâng coøn chiến tranh nhưng bom, đạn địch vẫn còn soùt laïi trong lòng đất ôû nhieàu nôi. Vì vậy, khi phát hiện bom, ñaïn phải giöõ nguyeân hieän tröôøng, baùo caùo ngay vôùi ngöôøi có trách nhiệm để xử lý kịp thời, tuyệt đối không được tùy tiện xử lý. II. THIEÂN TAI, TAÙC HAÏI CUÛA CHUÙNG VAØ CAÙCH PHOØNG TRAÙNH Caùc loaïi thieân tai chuû yeáu ôû Vieät Nam a) Baûo : laø moät trong nhöõng thieân tai chuû yeáu vaø nguy hieåm ôû Vieät Nam; thöôøng gaëp luùc trieàu cöôøng, nöôùc bieån daâng cao, keøm theo möa lôùn keùo daøi gaây luõ luït. mây ở vùng có áp thấp nhiệt đới Voøi roàng VOØI ROÀNG Ñoäng ñaát ôû Pakistan SOÙNG THAÀN Baõo laøm ngaõ caây - Gaây nguy hieåm LUÕ LUÏT ÔÛ HOA KYØ Luõ luït ôû Vieät Nam Giao thoâng khoù khaên Khoù khaên trong hoïc taäp Khoù khaên trong sinh hoaït Ngaäp uùng Luõ queùt Ñoäng ñaát BAÕO LAØM HÖ TAØU, THUYEÀN Baõo laøm saäp nhaø THIEÂN TAI LUÕ LUÏT Hạn hán, đất đá khô cằn, đời sống người dân cực khổ, thiếu nước. Hạn hán, gia súc chết, đời sốngcực khổ, thiếu nước. Hạn hán, đất đá khô cằn, đời sống người dân cực khổ. Hạn hán, đất đá khô cằn, cây lúa thiếu nước. 2. Taùc haïi cuûa thieân tai * Caûn trôû söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi. * Gaây haäu quaû veà moâi tröôøng, taùc ñoäng xaáu ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng. * Gaây haäu quaû ñoái vôùi quoác phoøng – an ninh; phaù huûy caùc coâng trình, laøm suy giaûm nguoàn döï tröõ quoác gia, gaây maát oån ñònh ñôøi soáng nhaân daân vaø traät töï xaõ hoäi. 3. Moät soá bieän phaùp phoøng choáng vaø giaûm nheï thieân tai a) Chaáp haønh nghieâm veà coâng taùc phoøng, choáng vaø giaûm nheï thieân tai. b) Tham gia caùc chöông trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi coù lieân quan ñeán phoøng, choáng luït, baõo. c) Nghieân cöùu, öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä trong coâng taùc phoøng, choáng vaø giaûm nheï thieân tai. d) Hôïp taùc quoác teá veà caûnh baùo, döï baùo thieân tai. e) Chuaån bò caùc phöông tieän cöùu hoä cöùu naïn. Saün saøng sô taùn ñeán nôi an toaøn. g) Cöùu trôï khaéc phuïc haäu quaû; cöùu ngöôøi bò naïn, laøm veä sinh moâi tröôøng, giuùp ñôõ caùc gia ñình bò naïn, khoâi phuïc saûn xuaát vaø sinh hoaït. h) Tuyeân truyeàn, giaùo duïc, naâng cao yù thöùc traùch nhieäm trong coâng taùc phoøng, choáng vaø giaûm nheï thieân tai. Chuùc caùc em maïnh khoûe, hoïc toát! 

File đính kèm:

  • pptBAO DAN VA THIEN TAI.ppt