Bài giảng Môn Lịch sử lớp 6 - Tuần 7 - Bài 7: Ôn tập

Nội dung

Thời gian hình thành

Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN

Đầu thiên niên kỉ I TCN

Địa điểm

Ven các con sông lớn

Trên bán đảo Bancăng và Italia

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 09/05/2015 | Lượt xem: 901 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Lịch sử lớp 6 - Tuần 7 - Bài 7: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Lịch sử 6 Bài 7: ÔN TẬP Tuần 7 – Tiết 7 GIA-VA BẮC KINH Ê-TI-Ô-PI-A VIỆT NAM Điểm khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ 2.Điểm khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ: Vóc dáng nhỏ nhắn, trán thấp, lưng khom, thể tích não nhỏ Chủ yếu bằng đá Sống bằng bầy đàn Bằng kim loại Sồng theo thị tộc Thân hình gọn, đứng thẳng, thể tích não to Lao ñoäng goùp phaàn saùng ta ra con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Khoaûng 2 trieäu naêm Tr.CN. Ñaù cuõ 300-250.000 Tr.CN Ñaù môùi 5000 Tr.CN Kim loaïi 3500 Tr.CN  Các quốc gia cổ đại: Các quốc gia cổ đại Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN Đầu thiên niên kỉ I TCN Trung Quốc, Ấn Độ, Ai cập, Lưỡng Hà Ven các con sông lớn Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ Nông nghiệp Thủ công nghiệp và thương nghiệp Rôma, Hy Lạp Trên bán đảo Bancăng và Italia Chủ nô, nô lệ Chiếm hữu nô lệ Nhà nước quân chủ chuyên chế Các thành tựu văn hóa cổ đại Venus Milo HISTORY OF SOCIAL DEVELOPMENT LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN XAÕ HOÄI HISTORY OF SOCIAL DEVELOPMENT LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN XAÕ HOÄI Thuyeàn laøm töø saäy papyrus – Chöõ vieát ñaàu tieân cuûa nhaân loaïi 3500 Tr.CN. Pharaoh Ramseøs II– Nhaân sö Xphins Nhoùm töôïng ñeàn 4 vò Pharaoh. Thaønh phoá Athens. Thaùp nghieâng Pise 2. Ñeàn Parthenon. 4. Ñaáu tröôøng Colideum 7. Đánh giá các thành tựu văn hóa thời cổ đại: Đó là các thành tựu văn hóa rực rỡ và phong phú 

File đính kèm:

  • pptTiet 7 bai 7 On tap su 6.ppt
Bài giảng liên quan