Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Viết đơn (tiếp theo)

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 Thanh Hoá, ngày tháng năm

Thưa thầy!

Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng, huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau:

 

ppt24 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 844 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Ngữ văn lớp 6 - Viết đơn (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NGỮ VĂN 6 Giáo viên: Nguyễn ThÞ Kim Dung KiÓm tra bµi cò C©u hái 1: ChØ ra c¸c thµnh phÇn bÞ thiÕu trong c©u sau vµ ch÷a l¹i cho ®óng? 	B¹n Lan, líp tr­ëng líp t«i. §¸p ¸n: §©y lµ c©u thiÕu vÞ ng÷. Ch÷a l¹i:	- B¹n Lan, líp tr­ëng líp t«i, häc rÊt giái. 	- B¹n Lan lµ líp tr­ëng líp t«i. 	- T«i rÊt quý b¹n Lan, líp tr­ëng líp t«i. C©u hái 2: Cã mÊy kiÓu v¨n b¶n? Em h·y kÓ tªn? Tù sù Miªu t¶ BiÓu c¶m NghÞ luËn §¸p ¸n: Cã 6 kiÓu v¨n b¶n ThuyÕt minh Hµnh chÝnh c«ng vô Bài tập 1(131-SGK) VD1: Khi em có nguyện vọng gia nhập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh em viết đơn gửi Ban chấp hành Đoàn trường. VD2: Chẳng may bị ốm, không đến lớp được, em viết đơn gửi cô giáo chủ nhiệm xin phép nghỉ học. VD3: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em viết đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường xin được miễn giảm học phí VD4: Do sơ suất em bị mất giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học. Em viết đơn xin cấp lại. Khi nào cần phải viết đơn? Bài tập 2/ 131 - Chiều nay các bạn đến học tại nhà em, do sơ suất , kẻ gian đã lấy mất chiếc xe đạp của em. Trong những trường hợp trên, trường hợp nào phải viết đơn, viết gửi ai? - Đơn trình báo về việc mất chiếc xe đạp (gửi công an) - Đơn xin chuyển trường (gửi Ban giám hiệu trường mới và cũ). - Không viết đơn mà viết bản kiểm điểm. - Đơn xin học lớp Nhạc và Hoạ của trường (gửi Ban Giám Hiệu) - Gia ®×nh chuyÓn chç ë, em muèn ®­îc häc tiÕp líp 6 ë chç míi ®Õn. - Trong giê häc To¸n, em ®· g©y mÊt trËt tù lµm thÇy gi¸o kh«ng hµi lßng. - Trong tr­êng míi më mét líp häc nh¹c vµ ho¹, em rÊt muèn theo häc. CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …, ngày … tháng … năm …. ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:……………………………………………… Họ và tên:….............................................. Năm sinh:……………………………………………… Nơi sinh:……………………………………………….. Nơi ở hiện nay:……………………………………… Dân tộc:…………………………………….………….. Trình độ văn hoá:…………………………………… Trình độ ngoại ngữ:………………………………… Nguyện vọng:………………………………………… Lời cam đoan:………………………………………… Xác nhận của nhà trường Người viết đơn Hoặc địa phương nơi cư trú (kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày … tháng … năm …… §¬n xin miÔn gi¶m häc phÝ KÝnh göi: ThÇy HiÖu tr­ëng tr­êng THCS Kim §ång 	Thưa thầy! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng , huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. 	 Học sinh (kí tên) 	 Nguyễn Văn A - Theo em cã mÊy lo¹i ®¬n? Cho vÝ dô. VÝ dô: Đơn theo mẫu: Đơn xin học nghề, đơn xin việc, đơn xin đăng kí dự thi… Đơn không theo mẫu: Đơn xin phép nghỉ học, đơn xin miễn giảm học phí…. CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …, ngày … tháng … năm …. ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:……………………………………………… Họ và tên:….............................................. Năm sinh:……………………………………………… Nơi sinh:……………………………………………….. Nơi ở hiện nay:……………………………………… Dân tộc:…………………………………….………….. Trình độ văn hoá:…………………………………… Trình độ ngoại ngữ:………………………………… Nguyện vọng:………………………………………… Lời cam đoan:………………………………………… Xác nhận của nhà trường Người viết đơn Hoặc địa phương nơi cư trú (kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày … tháng … năm ... §¬n xin miÔn gi¶m häc phÝ KÝnh göi: ThÇy HiÖu tr­ëng tr­êng THCS Kim §ång 	Thưa thầy! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng, huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Học sinh (kí tên) 	 	Nguyễn Văn A §¬n kh«ng theo mÉu §¬n theo mÉu Theo em cả hai mẫu đơn có những điểm gì giống và khác nhau? Những phần nào quan trọng, không thiếu trong cả hai mẫu đơn? Em cÇn l­u ý g× khi viÕt ®¬n? CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …, ngày … tháng … năm …. ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:……………………………………………… Họ và tên:….............................................. Năm sinh:……………………………………………… Nơi sinh:……………………………………………….. Nơi ở hiện nay:……………………………………… Dân tộc:…………………………………….………….. Trình độ văn hoá:…………………………………… Trình độ ngoại ngữ:………………………………… Nguyện vọng:………………………………………… Lời cam đoan:………………………………………… Xác nhận của nhà trường Người viết đơn Hoặc địa phương nơi cư trú (kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày … tháng … năm …… §¬n xin miÔn gi¶m häc phÝ KÝnh göi: ThÇy HiÖu tr­ëng tr­êng THCS Kim §ång... Thưa thầy! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng, huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. 	 Học sinh (kí tên) 	 Nguyễn Văn A §¬n kh«ng theo mÉu §¬n theo mÉu Giống nhau: Phần đầu, phần cuối và thứ tự sắp xếp các mục trong đơn. 	 Đơn không theo mẫu: Phần kê khai về bản thân ghi không chi tiết như đơn theo mẫu, nhưng phần nội dung đơn thì có cả 2 ý: Vì sao gửi đơn? Gửi để làm gì? Đặc biệt vì sao? được trình bày rõ ràng chi tiết, cụ thể. b. Khác nhau: Đơn theo mẫu: Phần kê khai về bản thân đầy đủ và chi tiết hơn: năm sinh, nơi sinh, nơi ở, dân tộc, trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ; Phần nội dung đơn (để làm gì) chỉ ghi nguyện vọng, không có lí do vì sao? CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …, ngày … tháng … năm …. ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:……………………………………………… Họ và tên:….............................................. Năm sinh:……………………………………………… Nơi sinh:……………………………………………….. Nơi ở hiện nay:……………………………………… Dân tộc:…………………………………….………….. Trình độ văn hoá:…………………………………… Trình độ ngoại ngữ:………………………………… Nguyện vọng:………………………………………… Lời cam đoan:………………………………………… Xác nhận của nhà trường Người viết đơn Hoặc địa phương nơi cư trú (kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày … tháng … năm …… §¬n xin miÔn gi¶m häc phÝ KÝnh göi: ThÇy HiÖu tr­ëng Tr­êng THCS Kim §ång... 	Thưa thầy.! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng, huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. 	 Học sinh (kí tên) 	 Nguyễn Văn A §¬n kh«ng theo mÉu §¬n theo mÉu * Đơn theo mẫu: Phải điền vào chỗ trống nh÷ng néi dung phï hîp * §¬n kh«ng theo mÉu: cần phải đảm bảo các nội dung sau 	+ Quèc hiÖu, tiªu ng÷: Céng hßa... 	+ §Þa ®iÓm lµm đ¬n và ngày th¸ng năm. 	+ Tªn ®¬n: §¬n xin… 	+ N¬i göi: KÝnh göi…. 	+ Hä, tªn, n¬i c«ng t¸c hoặc n¬i ë cña ng­êi viÕt ®¬n. 	+ Tr×nh bày sù việc, lÝ do, nguyện väng (®Ò nghÞ) 	+ Cam ®oan vµ c¶m ¬n. 	+ Ký tªn. Bài tập: Một bạn học sinh viết đơn xin nghỉ học như sau: ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 	Kính gửi cô giáo chủ nhiệm, 	Hôm qua em đi học về. Chẳng may em bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Vì vậy em viết đơn này xin phép c« cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ. 	Em xin chân thành cảm ơn cô. 	 Theo em đơn trên thiếu mục nào. A. Quốc hiệu, tên đơn. B. Tên đơn, chữ kí người viết đơn, ngày tháng năm. C. Quốc hiệu, tên người viết, cảm ơn và cam đoan. D. Quốc hiệu, tên người viết, ngày tháng, chữ kí người viết đơn. D CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. …, ngày … tháng … năm …. ĐƠN XIN HỌC NGHỀ Kính gửi:……………………………………………… Họ và tên:….............................................. Năm sinh:……………………………………………… Nơi sinh:……………………………………………….. Nơi ở hiện nay:……………………………………… Dân tộc:…………………………………….………….. Trình độ văn hoá:…………………………………… Trình độ ngoại ngữ:………………………………… Nguyện vọng:………………………………………… Lời cam đoan:………………………………………… Xác nhận của nhà trường Người viết đơn Hoặc địa phương nơi cư trú (kí ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thanh Hoá, ngày … tháng … năm …… §¬n xin miÔn gi¶m häc phÝ KÝnh göi: ThÇy HiÖu tr­ëng tr­êng THCS Kim §ång 	Thưa thầy! Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng, huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau: Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ, bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn thầy. 	 Học sinh (kí tên) 	 Nguyễn Văn A §¬n kh«ng theo mÉu §¬n theo mÉu L­u ý: - §¬n tõ viÕt kh«ng theo mÉu th­êng ph¶i viÕt b»ng tay, kh«ng dïng b¶n in. Tªn ®¬n bao giê còng viÕt hoÆc in b»ng khæ ch÷ to. Khi viÕt cÇn tr×nh bµy s¸ng sña, c©n ®èi: c¸c phÇn quèc hiÖu - tiªu ng÷, tªn ®¬n, kÝnh göi, néi dung ®¬n, mçi phÇn c¸ch nhau 2-3 dßng, kh«ng viÕt s¸t lÒ giÊy, kh«ng ®Ó phÇn trªn hoÆc phÇn d­íi trang giÊy kho¶ng trèng qu¸ lín. Tªn ng­êi (hoÆc c¬ quan, tæ chøc) nhËn ®¬n, tªn ng­êi viÕt ®¬n, môc ®Ých vµ nguyÖn väng lµ phÇn quan träng nhÊt cña ®¬n, cÇn tr×nh bµy sù viÖc mét c¸ch râ rµng, thµnh thùc, lý do vµ nguyÖn väng ph¶i chÝnh ®¸ng. §¬n theo mÉu hay kh«ng theo mÉu ®Òu cã chung mét sè môc ë phÇn më ®Çu vµ kÕt thóc ®¬n. Bµi tËp 1: Trong nh÷ng néi dung sau, môc nµo b¾t buéc ph¶i cã trong ®¬n? A. Ng­êi göi B. N¬i göi, ngµy th¸ng C. §¬n göi ai, ai göi ®¬n, göi ®Ó lµm g×? D. Quèc hiÖu, tªn ®¬n, lÝ do göi ®¬n C Bµi tËp 2: Trong nh÷ng tr­êng hîp sau, tr­êng hîp nµo ph¶i viÕt ®¬n? A. Em ph¹m lçi víi thÇy gi¸o vµ muèn xin thÇy tha lçi. B. Em bÞ èm kh«ng thÓ ®Õn líp ®­îc. C. Em nhÆt ®­îc chiÕc cÆp cña b¹n bá quªn. D. Trong giê kiÓm tra em thÊy b¹n gië s¸ch. B CHUÙC QUYÙ THAÀY CO NHIEÀU SÖÙC KHOÛE! 

File đính kèm:

  • pptviet don bai du thi GVG TXPT.ppt