Bài giảng môn Sinh học - Bài 28: Điện thế nghỉ - Điện thế hoạt động

Câu 4: Vì sao trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn mất phân cực?

A. Do Na+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào

B. Do K+ đi ra làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào

C. Do Na+ đi ra làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào

D. Do K+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào

Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

B. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện

C. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Sinh học - Bài 28: Điện thế nghỉ - Điện thế hoạt động, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§28. ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGCâu 1: Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện:	a. Dương	b. Âm	c. Trung tính	d. Hoạt động	a. DươngCâu 2: Măt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng tái nghỉ ngơi ( không hưng phấn) tích điện: A. DươngB. ÂmC. Trung tínhD. Hoạt độngCâu 3: Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi :A. Cổng K+ và cổng Na+ cùng đóngB. Cổng K+ và cổng Na+ cùng mởC. Cổng K+ đóng và Na+ mởD. Cổng K+ mở, cổng Na+ đóng§28. ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGCâu 4: Vì sao trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn mất phân cực? A. Do Na+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào B. Do K+ đi ra làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào C. Do Na+ đi ra làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào D. Do K+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào Câu 5: Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”? Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie B. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện C. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh §28. ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG§28. ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGCâu 6: Điện thế hoạt động bao gồm các giai đoạn:	a. Mất phân cực, khử cực, tái phân cực	b. Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực	c. Mất phân cực, khử cực, đảo cực	d. Mất phân cực, yên tĩnh, khử cực	 b. Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực§28. ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGCâu 7: Đánh dấu  vào ô  cho các ý đúng về điện thế hoạt động a. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào b. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào c. Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào d. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào b. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bàoCâu 8: Điện thế nghỉ là gì?A. Là khả năng tích điện của tế bào.B. Là sự biến đổi lý hoá xảy ra trong tế bào.C. Là một chỉ số quan trọng để đánh giá tế bào mô hưng phấn hay không hưng phấn.D. Là một loại điện thế có ở tế bào nghỉ ngơi, khi không bị kích thích.§28. ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGCâu 9: Khi tế bào nghỉ ngơi sự chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào gọi là điện thế nghỉ, khi đó màng tế bào có đặc điểm gì?A. Phía trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm.B. Phía trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương.C.Cả trong và ngoài màng tích điện dương.D. Cả trong và ngoài màng tích điện âm.§28. ĐIỆN THẾ NGHỈ - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGCaâu 10: Ñieän theá nghæ hình thaønh chuû yeáu laø do caùc yeáu toá naøo?Söï phaân boá ion ñoàng ñeàu, söï di chuyeån cuûa ion vaø tính thaám coù choïn loïc cuûa maøng tb vôùi ionSöï phaân boá ion khoâng ñeàu, söï di chuyeån cuûa ion vaø tính thaám khoâng choïn loïc cuûa maøng tb vôùi ionSöï phaân boá ion khoâng ñeàu, söï di chuyeån cuûa ion vaø tính thaám coù choïn loïc cuûa maøng tb vôùi ionSöï phaân boá ion ñoàng ñeàu, söï di chuyeån cuûa ion vaø tính thaám khoâng choïn loïc cuûa maøng tb vôùi ionABCDCaâu 11: Söï phaân boá ion K+ vaø Na+ ôû ñieän theá nghæ ôû trong vaø ngoaøi maøng teá baøo nhö theá naøo?ÔÛ trong teá baøo, K+ coù noàng ñoä thaáp hôn vaø Na+ coù noàng ñoä cao hôn so vôùi beân ngoaøi teá baøo.ÔÛ trong teá baøo, K+ coù noàng ñoä cao hôn vaø Na+ coù noàng ñoä thaáp hôn so vôùi beân ngoaøi teá baøo.ÔÛ trong teá baøo, K+ vaø Na+ coù noàng ñoä cao hôn so vôùi beân ngoaøi teá baøo.ÔÛ trong teá baøo, K+ vaø Na+ coù noàng ñoä thaáp hôn so vôùi beân ngoaøi teá baøo.ABCDCaâu 12: Vì sao ôû traïng thaùi ñieän theá nghæ, ngoaøi maøng mang ñieän döông? Do Na+ mang ñieän tích döông khi ra ngoaøi maøng bò löïc huùt traùi daáu ôû phía maët trong cuûa maøng giöõ laïi neân naèm saùt maøng.Do K+ mang ñieän tích döông khi ra ngoaøi maøng bò löïc huùt traùi daáu ôû phía maët trong cuûa maøng giöõ laïi neân khoâng ñi xa.Do K+ mang ñieän tích döông khi ra ngoaøi maøng taïo cho ôû phía maët trong cuûa maøng mang ñieän tích aâm.Do K+ mang ñieän tích döông khi ra ngoaøi maøng taïo ra noàng ñoä cuûa noù cao hôn ôû phía maët trong cuûa maøng.ABCDCaâu 13: Hoaït ñoäng cuûa bôm Na – K ñeå duy trì ñieän theá nghæ nhö theá naøo?Vaän chuyeån K+ töø trong ra ngoaøi maøng giuùp duy trì noàng ñoä K+ phía ngoaøi maøng teá baøo luoân cao vaø tieâu toán naêng löôïng. Vaän chuyeån K+ töø ngoaøi traû vaøo trong maøng giuùp duy trì noàng ñoä K+ ôû trong teá baøo luoân cao vaø khoâng tieâu toán naêng löôïng.Vaän chuyeån K+ töø ngoaøi traû vaøo trong maøng giuùp duy trì noàng ñoä K+ ôû trong teá baøo luoân cao vaø tieâu toán naêng löôïng.Vaän chuyeån Na+ töø trong traû ra ngoaøi maøng giuùp duy trì noàng ñoä Na+ ôû trong teá baøo luoân thaáp vaø tieâu toán naêng löôïng.ABCD

File đính kèm:

  • pptTNDien_the_nghie_dien_the_hoat_dong.ppt
Bài giảng liên quan