Bài giảng môn Sinh học - Bi 39: Quyết - Cây dương xỉ

Quan sát cây dương xỉ :

Cơ quan sinh dưỡng :

Lá non cuộn tròn, lá già có cuống dài.

-Thân rễ.

-Rễ thật.

-Có mạch dẫn

 

ppt20 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 07/10/2016 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Sinh học - Bi 39: Quyết - Cây dương xỉ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy cô cùng các em học sinhTRƯỜNG THCS VIỆT VINHNĂM HỌC: 2011-2012SINH HỌC 6KIỂM TRA BÀI CŨHãy chọn câu đúng , sai trong các câu sau đây:1) Rêu là Thực vật chưa có rễ, thân,láĐs2) Rêu là Thực vật có thân, lá đơn giản. Rễ giả3) Rêu là Thực vật có thân, lá. Rễ thật4) Rêu chưa có mạch dẫn5) Rêu chỉ sống được ở nơi ẩm ướtĐĐĐĐssssSĐSĐĐBài 39:Quyeát - Caây döông xæ1) Quan saùt caây döông xæ :a) Cô quan sinh döôõng :Caâu hoûi thaûo luaän:Ñaëc ñieåm beân ngoaøi cuûa reã, thaân, laù caây döông xæ ?1) Quan sát cây dương xỉ :a) Cơ quan sinh dưỡng :-Lá non cuộn tròn, lá già có cuống dài.-Thân rễ.-Rễ thật.-Có mạch dẫnCột ATrả lờiCột B1) Cây rêu 2) Cây dương xỉ12a) Có rễ, thân, lá thật b) Chưa có mạch dẫnc) Có thân, lá đơn giản. Rễ giả.d) Có mạch dẫnHãy ghép thông tin ở cột B (a,b,c ..) phù hợp với cột A (1,2,3..).bcad1) Quan sát cây dương xỉ :a) Cơ quan sinh dưỡng :b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ :Túi bào tử với vòng cơ Vòng cơ12345Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉMột phần lá nhìn ở mặt dưới có các đốm chứa túi bào tử ; 2.Túi bào tử với vòng cơ ; 3.Bào tử ; 4.Nguyên tản phát triển từ bào tử ;5.Cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản. A/ Cây dương xỉ con mọc từ nguyên tảnB/ Bào tửC/ Túi bào tửD/ Cây dương xỉ trưởng thànhE/ Nguyên tảnHãy sắp xếp theo thứ tự đúng các giai đoạn trong sự sinh sản và phát triển của dương xỉ ?A/ Cây dương xỉ con mọc từ nguyên tảnB/ Bào tửC/ Túi bào tửD/ Cây dương xỉ trưởng thànhE/ Nguyên tảnHãy sắp xếp theo thứ tự đúng các giai đoạn trong sự sinh sản và phát triển của dương xỉ ?Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ1) Quan sát cây dương xỉ :a) Cơ quan sinh dưỡng :b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ :-Cơ quan sinh sản: Túi bào tử. -Sinh sản bằng bào tử.Sự phát triển của cây rêu và cây dương xỉ1) Quan sát cây dương xỉ :a) Cơ quan sinh dưỡng :b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ :2) Một vài loại dương xỉ thường gặp:Một vài loại dương xỉ thường gặp :Cây rau bợCây cốt cắnCây lông cu liBèo hoa dâuTRÒ CHƠI Ô CHỮ1. Quá trình lá cây sử dụng nước và khí cacbônic để chế tạo ra tinh bột và nhả khí ô xi nhờ chất diệp lục, khi có ánh sáng2. Đặc điểm để nhận dạng một cây thuộc Dương xỉ .3. Bộ phận mà từ đó mọc ra cây dương xỉ con.5. Là bộ phận sinh sản của cây dương xỉ.4. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng yếu tố này.12345NGUYÊNTẢNLÁÙNONCUỘÂNTRÒNTẾBÀOBÀOTỬQUYẾTPUANQGHỢ3) Quyết cổ đại và sự hình thành than đá:Khu rừng quyết cổ đại(Xem SGK /130)1. Quan sát cây dương xỉ. a) Cơ quan sinh dưỡng.	- Lá non cuộn tròn, lá già có cuống dài	- Thân rễ.	- Rễ thật.	- Có mạch dẫn. b) Túi bào tử và sự phát triển của cây dương xỉ:	- Cơ quan sinh sản: túi bào tử.	- Sinh sản bằng bào tử.2. Một vài cây dương xỉ thường gặp: Xem SGK trang 129.3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá: Xem SGK trang 130.NỘI DUNG BÀI HỌCH­íng dÉn vÒ nhµ1- Häc thuéc néi dung ghi nhí.2- Tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 vµo vë3. Xem bài tiếp theo

File đính kèm:

  • pptsinh_6_cay_duong_xi.ppt
Bài giảng liên quan