Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 1: Greetings

Thursday, September 4 , 2008

Unit 1 GREETINGS

Section C HOW OLD ARE YOU ?

I ) Vocabulary

*Candinal number : soá ñeám

_Year (n) : naêm

_Old (a) (n) : tuoåi (giaø, cuõ, )

_This (pro) : ñaây, naøy (soá ít)

 

ppt33 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 1: Greetings, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 ALL THE TEACHERSto our classUnit 1Thurday , September 4 , 2008English 6GREETINGSSection CHow old are you ?Thursday, September 4 , 2008Unit 1 GREETINGSSection C HOW OLD ARE YOU ?I ) VocabularyI ) VoacbularyNumberOneTwoThreeFourFiveSixSevenEightNineTenEnglishVietnameseEleven11Twelve12Thirteen13EnglishVietnameseFourteen14Fifteen15Sixteen16EnglishVietnameseSeventeen17Eighteen18Nineteen19Twenty20Thursday, September 4 , 2008Unit 1 GREETINGSSection C HOW OLD ARE YOU ?I ) Vocabulary*Candinal number : soá ñeám To write for candinal number 1 20 Textbook page 17Thursday, September 4 , 2008Unit 1 GREETINGSSection C HOW OLD ARE YOU ?I ) Vocabulary*Candinal number : soá ñeám_Year (n) : naêm_Old (a) (n) : tuoåi (giaø, cuõ,)_This (pro) : ñaây, naøy (soá ít)Thursday, September 4 , 2008Unit 1 GREETINGSSection C HOW OLD ARE YOU ?I ) VocabularyII ) GrammarII ) GrammarNHAÉC LAÏIPerson (ngoâi)Singular (soá ít)Plural (soá nhieàu )The first person(ngoâi thöù nhaát)I /ai/ : toâiWe /wi/ : chuùng toâi, chuùng taThe second person(ngoâi thöù hai)You /ju/ : baïn, anh, chò, ba, meï, chuù, baùc,You /ju/ : caùc baïn, caùc anh, caùc chò, caùc chuù,The third person(ngoâi thöù ba)He /hi/ :anh aáy, chuù aáy, oâng aáy,She /si/ : chò aáy, coâ aáy, baø aáy ,It /It/ : noù (ñoà vaät, con vaät (hoaëc ñöùa treû)They /ñeI/ : hoï, chuùng noù,NHAÉC LAÏIVERB TOBEamisareIHe , she , itYou , we , theyCaùch hoûi vaø traû lôøi veà tuoåi Ñeå hoûi vaø traû lôøi veà tuoåi, chuùng ta coù caáu truùc saua) Hoûi:b) Traû lôøi:How old + tobe + S ?S + tobe + soá tuoåi + year (s) old*How old are you ?_I am twelve (years old).*How old is she ?_She is thirteen (years old).*How old are they ?_They are twenty (years old).EXAMPLENOTEPhaàn trong ngoaëccoù theå duønghoaëc khoângCaùch duøng Ñòa töø chæ ñònh THIS Ñeå giôùi thieäu moät ngöôøi hay moät vaät ôû gaàn soá ít, chuùng ta coù caáu truùc sau this is : ñaây laøCaáu truùcThis + is +(teân)ngöôøi/vaät (soá ít)*This is a notebok.*This is an eraser.*This is Miss Thu.*This is Hong. ..EXAMPLENOTEIs = ‘s5) Play bingoDraw nine squares on a piece of paper. Choose ang write numbers between one and twenty in the squares.Play bingo.139137121028Thursday, September 4 , 2008Unit 1 GREETINGSSection C HOW OLD ARE YOU ?I ) VocabularyII ) Grammar*Number : one to twenty*Hoûi tuoåi How old are you ? I am twelve years oldThursday, September 4 , 2008Unit 1 GREETINGSSection C HOW OLD ARE YOU ?I ) VocabularyII ) Grammar*Giôùi thieäu ngöôøi khaùc This is Nga_Copy töø môùi , moãi töø hai doøng._Hoïc thuoäc caáu truùc cheùp moãi caáu truùc 2 laàn.CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY COÂ ÑAÕ VEÀ DÖÏ KÍNH CHUÙC THAÀY, COÂ SÖÙC KHOÛE - HAÏNH PHUÙCGoodbye , teachersSee you agin

File đính kèm:

  • pptLESSON_GRADE_6.ppt
Bài giảng liên quan