Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 10: Staying Healthy

Some milk:S÷a

Some meat:miÕng thÞt

Some rice: mét Ýt g¹o

Some fish: miÕng c¸

Some fruit: hoa qu¶

Some vegetables: rau qu¶

Some chicken: thÞt gµ

 

 

ppt24 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 14/10/2016 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 10: Staying Healthy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TO OUR CLASSDesigned by NguyÔn ThÞ Lan Le Quy Don school - 14/2/ 2006Unit 10: Staying HealthyLesson 3: B4-5 P.110-111 milkS÷aSome meAt miÕng thÞtSome ricemét Ýt g¹o Some fishmiÕng c¸Some fruit:HOA QỦASome vegetables:Rau qu¶Some chicken:ThÞt gµVocabulary:Some milk:S÷aSome meat:miÕng thÞt Some rice: mét Ýt g¹oSome fish: miÕng c¸Some fruit: hoa qu¶Some vegetables: rau qu¶Some chicken: thÞt gµMatching: some milk some vegetables some chicken some meat some fruitH.1H.2H.3H.4H.5PredictionabcdefghNhanTuanHuongMai********Congratulations !PRESENTATION TEXT:A3 P.53Let’s listen to the tape! Model sentences S+ Would +like + some + nounI’d like some orange juiceWhat would you like?BoyGirlA: What would you like?B:I would like some chickenB:I would like some vegetablesA: What would you like?A:What would you like?B:I would like some fruitA:What would you like? B:I would like some fishChain game:I would like some fish.I would like some fish and some meat.I would like some fish, some meat and some vegetables.

File đính kèm:

  • pptANH_6_UNIT_10B45.ppt
Bài giảng liên quan