Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 11: Keep fit, stay healthy - B. What was wrong with you - B1

Mr Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn’t come to school.

Lan: I had a bad cold. I had a headache, too.

Mr Tan: Oh dear! You were sick. How do you feel now?

Lan: I feel OK, but I’m a little tied.

Mr Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather’s awful today. Did your Mom write a sick note for you?

Lan: No, she didn’t. But I have this note from the doctor.

Mr Tan: That’ll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK.

Lan: Thank you

 

ppt32 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 11: Keep fit, stay healthy - B. What was wrong with you - B1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Welcome to our classTeacher: Huỳnh Ngô Vy VươngLe Loi Secondary schoolSICKNESS12345678Shark attacksUnit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHYB.What was wrong with you-B11/ Vocabulary(to) havea headachea bad colda virusa stomachachea sick noteCộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập tự do hạnh phúc-------------*--------------ĐƠN XIN PHÉPKính gửi: cô Lê Thị Mỹ Lệ là giáo viên chủ nhiệm lớp 7BTôi tên là: Nguyễn Văn Hiền là phụ huynh em Nguyễn Văn Hiến.Nay tôi viết giấy xin phép này, xin cô cho con tôi nghỉ học buổi hôm nay: thứ 5, ngày 25/2/2009Tôi xin GVCN chấp nhận.Tôi xin thành thật cảm ơn Kon tum, ngày 25 tháng 02 năm 2009 Kính đơn HiềnCheck vocabulary(to) have a bad cold:(to) have a headache:to have a virus:to have a stomachache: a sicknote: bò caûm laïnh đau ñaàu bò nhieãm vi ruùt đau bụng ñôn xin nghæ ốm( Matching )ABMr TanLanWhere was Lan yesterday?Why didn’t she go to school?Listen. Then answer the above questions.Listen. Then practice with a partner.Mr Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn’t come to school.Lan: I had a bad cold. I had a headache, too.Mr Tan: Oh dear! You were sick. How do you feel now?Lan: I feel OK, but I’m a little tied.Mr Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather’s awful today. Did your Mom write a sick note for you?Lan: No, she didn’t. But I have this note from the doctor.Mr Tan: That’ll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK.Lan: Thank you 2/ What wrong with a bad cold.1/ What wrong with ? a bad cold.washerShewasyouITo ask and answer about health problem (sickness)Model sentences:hadhad/ him ?/ HeWhat was wrong with her?She had a headache.What was wrong with her?She had a bad cold.What was wrong with him?He had a stomachache.What was wrong with him?He had a virus.QuestionsWhy didn’t Lan go to school yesterday?b) What was wrong with her?c) What does Mr. Tan tell Lan to do?d) What did the doctor say about Lan’s problems?e) Who wrote Lan’s sick note?LuckyflowesrAB112345623456He / a bad coldShe / fluMinh / a headacheLan/ a virusI / a stomachacheAsk and answerLucky flower!Why didn’t Lan go to school yesterday?Because she was sick.What was wrong with her?She had a bad cold.What does Mr. Tan tell Lan to do?She should stay inside at recess.What did the doctor say about Lan’s problem?She had a virus.Who wrote Lan’s sick note?The doctor wrote a sick note for her.She / fluWhat was wrong with her?She had flu.I / a stomachacheWhat was wrong with you?I had a stomachache.Lan/ a virusWhat was wrong with Lan?She had a virus.Minh/ a headacheWhat was wrong with Minh?He had a headache.He / a bad coldWhat was wrong with him?He had a bad cold.I had fluHoa had flu and I had a headache Hoa HoaBaLanChain gameGroupworkWhat was wrong with you?Did you have a?Yes, I did / No, I didn’tI hadGuessing gameHomework:Learn the vocabulary and model sentences by heart.Do exercise B1,2 / 71,72 in your workbooks.Prepare Unit 11 B2,3.Thank you very much!See you again!

File đính kèm:

  • pptUnit11B1.ppt
Bài giảng liên quan