Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 11: Lesson 1 - A1, 2, 3, 4 - What do you eat?

. At the store.

I) Chatting.

 What would you like?

 I’d like some milk.

II) New words.

At the store: ë cöa hµng.

(a) bottle: c¸i chai.

Cooking oil: dÇu ¨n.

(a) packet of tea: hép trÌ.

(a) chocolates: kÑo s«c«la.

(a) dozen: mét t¸.

Eggs: qu¶ trøng.

(a) can : c¸i lon.

(a) can of peas: lon ®Ëu.

(a) bar of soap: 1 b¸nh xµ phßng.

(a) a tube of toothpaste: tuýp kem ®¸nh r¨ng.

 

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 11: Lesson 1 - A1, 2, 3, 4 - What do you eat?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hong My’ s showTr×nh bµy: NguyÔn ThÞ Hång My.Hello.This is my class, 6A.This is my school, Van Ho.Welcome.Picture. NextEnglish 6.Unit 11. What do you eat?Today it’s Monday, February 18th 2008 Unit 11. Lesson 1_ A1, 2, 3, 4_ What do you eat? A. At the store.I) Chatting. What would you like? I’d like some milk.II) New words.At the store: ë cöa hµng.(a) bottle: c¸i chai.Cooking oil: dÇu ¨n.(a) packet of tea: hép trÌ.(a) chocolates: kÑo s«c«la.(a) dozen: mét t¸.Eggs: qu¶ trøng.(a) can : c¸i lon.(a) can of peas: lon ®Ëu.(a) bar of soap: 1 b¸nh xµ phßng.(a) a tube of toothpaste: tuýp kem ®¸nh r¨ng. III) Model dialogue. IV) Practice.+ Can I help you?+ Yes. A can of beer, please.+ Here you are.+ Thank you.Make the dialogue.Complete the dialogue.Can I help you?... Listen and repeat. The practice the dialogue using these words.Picture 2. Finally.Thank you.The end.

File đính kèm:

  • pptUnit_12.ppt
Bài giảng liên quan