Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: A trip to the countryside

Task2:

Match the words in column A with the words or groups of words in column B

Task 3: Read the text again answer questions then complete the summary.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 3: A trip to the countryside, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
LÔÙP 9-3 CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ GIÔØGV Daïy:HAØ VAÊN PHOÙNGNgaøy 18 thaùng 10 Naêm :2007 – 2008exchange student He is a Vietnamese student .He goes to the USA to study.He is an _______?_______in the USA.a) exchange student 	 b) foreigner studentDu hoïc sinhQUIZWhat does an exchange student means?Week: 9.Period : 18.Thursday, October 18, 2007Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDESECTION: READTask1 : Read to get information *New wordsTask2:Match the words in column A with the words or groups of words in column B Task 3: Read the text again answer questions then complete the summary. Home work Learn the new wordsTranslate the text Do exercise & prepare lesson Task4:Firstly-Answer questions b) complete the summary. Use information from the passageTask4: Practice ask and answer about Van.endVan a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till beginning of October. Mr. Baker gowns maize on his farm, while Mrs. Barker works part-time at a grocery store in a nearby town . They have two children. Peter is the same age as Van , and Same is still in primary school.Since Van arrived, he has been learning a lot of about life on the farm. In the afternoon ,as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On the weekends , If Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm . On Saturday afternoons ,Peter plays baseball. The parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family .Nöûa ngaøy, baùn thôøi gianbaépCho aênXuùc xíchBang Ohiolisten and read the text WordsS 3Van a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till beginning of October. Mr. Baker gowns maize on his farm, while Mrs. Barker works part-time at a grocery store in a nearby town . They have two children. Peter is the same age as Van , and Same is still in primary school.Since Van arrived, he has been learning a lot of about life on the farm. In the afternoon ,as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On the weekends , If Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm . On Saturday afternoons ,Peter plays baseball. The parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family.Read the text then answer questionss3ABmaize Bring things together feedWhere people buy food and small things Grocery storeGive food to eat part-timeCorn collect Shorter or less than standard timea) Match the words in column A with the words or groups of words in column B s3A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of (1)_________________. Mr. Parker is a (2)__________________.And Mrs. Parker (3)_____________________________________in a nearby town. They have two children ,(4)__________________and (5) ________.Van often does chores (6)_________school. Sometimes , he also helps on the (7) _____________.The family relaxes on Saturday afternoons and 	 (8 )______________Peter plays (9)__________.Van likes the Parker , and he enjoys being a (10) ___________of their family.b) Complete the summary. Use information from the passage.OhiofarmerWorks part-time at a grocery storePeterSameafterfarm they watchbaseballmembers3Chaân thaønh caùm ônQuyù thaày coâ ñeán döï giôøCaùc em hoïc sinh lôùp 9Ñaõ giuùp ñôõ vaø taïo ñieàu kieän cho toâi thöïc hieän toát baøi giaûngChuùc quyù thaày coâ maïnh khoeû	Chuùc caùc em hoïc gioûi	Gv daïy : HAØ VAÊN PHOÙNGs3Read the text then answer questionsWhere is Van from?Is he an exchange student in England?Who is he living with ?What does Mr. parker do ? What does Mrs. parker do ? How many children do they have ?Who are they?How old is Peter?What does Van often do to help The parker?Are they kind to Van?How does Van feel?s3

File đính kèm:

  • pptbai_3_read.ppt
Bài giảng liên quan