Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: At school

/ 8.00

It’sS eight o’clock

/ 5.40

It’s five forty / It’s twenty to six`

/ it’s a quarter past nine

It’s half past eleven

 

ppt19 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: At school, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
WELLCOME TO OUR CLASS Teacher: trinh thi khanh lyCHECK UPChange these sentences into interrogative1/ There is a book2/ There are some chairs Is there a book? Are there any chairs? PLAY BINGO5254010168935UNIT 4: AT SCHOOL1/ LISTEN AND REPEAT It’s seven o’clock SECTION A: SCHEDULES LESSON A 1+2UNIT 4: AT SCHOOLIt’s four fifteen.It’s a quarter past fourUNIT 4: AT SCHOOL It’s five twenty-five It’s twenty five past fiveUNIT 4: AT SCHOOL It’s eight thirty It’s half past eightUNIT 4: AT SCHOOL It’s nine forty It’s twenty to tenUNIT 4: AT SCHOOL It’s one forty five It’s a quarter to twoUNIT 4: AT SCHOOLSECTION A: SCHEDULES1/ LISTEN AND REPEAT It’s seven o’clockGiờ đúng: It’s + giờ + o’clock UNIT 4: AT SCHOOL It’s four fifteen. It’s a quarter past four It’s five twenty-five It’s twenty five past fiveGiờ hơn: - It’s + giờ + phút-It’s + phút + past + giờ Note: fifteen = a quarterUNIT 4: AT SCHOOL It’s eight thirty It’s half past eightGiờ rưỡi: It’s half past + giờUNIT 4: AT SCHOOL It’s nine forty It’s twenty to tenGiờ kém: It’s + phút + to + giờ It’s one forty fiveIt’s a quarter to twoUNIT 4: AT SCHOOLPractice: what time is it? a/ 8.00b/ 5.40c/ 9.15 d/ 11.30e/ 3.45It’sS eight o’clockIt’s five forty / It’s twenty to six`	It’s nine fifteen / it’s a quarter past nineIt’s half past elevenIt’s three forty five / It’s a quarter to fourUNIT 4: AT SCHOOL2/ Answer about youa/ what time do you get up?b/ what time do classes start?c/ what time do they finish?d/ what time do you have lunch?e/ What time do you go to bed?Free practice:a/ what time do you go to school?b/ what time do you have breakfast?Kính chaøo quyù thaày coâ

File đính kèm:

  • pptanh_7.ppt
Bài giảng liên quan