Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: At school

 a library : thö vieän

a novel : tieåu thuyeát

 a reference book : saùch tham khaûo

 a dictionary : töø ñieån

 a reader : saùch ñoïc theâm

 

ppt27 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: At school, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
WARM UPJUMBLED WORDSLURALITERE TORISHYSCISYHPLIOGOBYPHYGRAGEOLITERATUREHISTORYPHYSICSBIOLOGYGEOGRAPHYUNIT 4AT SCHOOLLESSON 4 : B1B. THE LIBRARYPRE - READINGPRE - TEACHVOCABULARY :a library : thö vieäna novel : tieåu thuyeáta reference book : saùch tham khaûoa dictionary : töø ñieåna reader : saùch ñoïc theâmVocabulary a library : thö vieäna novel : tieåu thuyeát a reference book : saùch tham khaûo a dictionary : töø ñieån a reader : saùch ñoïc theâmCHECKING MEANINGWHAT AND WHEREa librarya readera reference booka novela dictionary15324PRE - QUESTIONSWhat time does the library open ?What kinds of books are there in the library ?WHILE – READING :The libraryOpening time7 : 00 a. mBooks on the leftMath , Science booksBooks on the rightHistory, Geography books, dictionariesBooks in EnglishReaders, novels, reference booksClosing time4 : 30 p. mThe magazines are on the racksThe newspapers are on the racksThe Maths and science books are on the shelves on the leftThe Geography and History books , dictionaries and literatures in Vietnamese are on the shelves on the rightThe books in English are at the back of the libraryThe library opens at 7:00 a.mIt closes at 4:30 p.mPOST - READINGWRITE – IT – UPMy library school opens at 7:00 a.m HOMEWORKLearn vocabulary by heartWrite the answers in your notebooks

File đính kèm:

  • pptAV7_Unit_4_Lesson_4_B1.ppt
Bài giảng liên quan