Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: Big or small?

Meaning:-Bạn(bạn ấy)thường làm gì vào mỗi buổi(sáng)?

 - (Mình/bạn ấy) thường (thức dậy)

*Use: Diển tả một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên lặp đi, lặp lại ở hiện tại

Nếu động từ sau chủ ngữ ở ngôi thứ 3số ít(câu khẳng định)(he/she) ta thêm “s” nhưng động từ nào tận cùng là o, x, ch, sh, z ta thêm “es”

Ex: Brush -> Brushes, Go -> Goes nhưng Have -> has

*Pronunciation:

 

ppt38 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: Big or small?, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TEACHER IN CHARGE: TRẦN THỊ MỸ LAN*MATCHING:AB 1. Ihis 2. Sheb. their 3. Hec. my 4. Theyd. herUNIT 4BIG OR SMALL ?PERIOD: 23LESSON 4: C1-3.1,(to) Get up :Thức dậyI. VOCABULARY2/ (to) Get dressed:Mặc quần áoI.VOCABULARY.3/ (to) brush my teeth: đánh răngherhisI. VOCABULARY4/(to) Wash my face: Rửa mặtHisherI. VOCABULARY.5/ (to) have breakfast: ăn sángI. VOCABULARY6/ (to) Go to school: Đi họcI.VOCABULARY.Matching:1.(to) Get up2.(to) Get dressed3. (to) brush (my) teeth4. (to) Wash (my) faceac5. (to) have breakfast6. (to) Go to schoolbdefb.II. MODEL SENTENCES...Nam:..?Ba:.Nam:..?Hai: ..Nam: What do you do (every morning/then)? (they) Ba: I get up . Then brush my teeth. (They) (their) have breakfast Nam: What does he do (every morning/then) ? (she) Hai: He gets upThen brushes his teeth (She) (her) teeth has breakfast * Form: ‘’The present simple” with “ordinary” (Thì hiện tại đơn với động thường.) -What + do/does/+ S + time(every morning)?S + V/Vs/Ves +.*Meaning:-Bạn(bạn ấy)thường làm gì vào mỗi buổi(sáng)? - (Mình/bạn ấy) thường (thức dậy)*Use: Diển tả một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên lặp đi, lặp lại ở hiện tại*Note: Nếu động từ sau chủ ngữ ở ngôi thứ 3số ít(câu khẳng định)(he/she) ta thêm “s” nhưng động từ nào tận cùng là o, x, ch, sh, z ta thêm “es”Ex: Brush -> Brushes, Go -> Goes nhưng Have -> has*Pronunciation: get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL.get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE: *PICTURES – CUES DRILL. get/dressed brush/teeth get /up wash/face have/breakfast go / schoolIII. PRACTICE.*PICTURES – CUES DRILL S1: What do you do every morning? S2: I (get up) S1: What does he do every morning? S2: He (gets up)1/ He/ get up2/ They/ get dressed3 / Nam/ brush his teeth4/ She / wash her face 5/ Mai and Hoa/ have breakfast6/ They/ go to school7/ Na/ get dressed8/ You/ go to school9/ your sister/ get up412345678912735698Group 1Group 2Example exchange:S1- What (does he) do every morning? S2-( He gets) up IV. FURTHER PRACTICE.EX: I get up. I get up, I get dressed . I get up, I get dressed ...............* CHAIN GAME.IV. CONSOLIDATION- Learn vocabulary, model sentences,form,use of the simple present by heart. Practice what you do every morning or afternoon-Do the exerces c1-2 in your exercies book- Be ready for c4-7V. HOMEWORK.Thank you very much1.Q: -What does he do every morning? A: - He gets up.2.Q: -What do they do every morning? A: - They get dressed3.Q: – What does Nam do every morning? A: - He bruhes his teeth4.Q: - What does she do every morning? A: - She washes her face5.Q: – What do Hoa and Mai do every morning? A: - They have breakfast6. Q: –What do they do every morning? A: - They go to shool7.Q: - What does Na do every morning? A: - She gets dressed8.Q: -What do you do every morning? A: - I go to school9.Q: – What does your sister do every morning? A: - She gets up

File đính kèm:

  • pptUNIT_4LESSON_4ENGISH_6.ppt
Bài giảng liên quan