Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: Our past

Who was Little Pea ?

What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day ?

. How did Little Pea get her new clothes?

Why did the prince decide to marry Little Pea ?

 

ppt31 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: Our past, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TEACHER IN CHARGE: TRẦN THỊ MỸ LANTHE LOST SHOEUNIT 4 - OUR PASTPeriod 23Lesson 3: READVocabularyVocabulary(a) fairyC« tiªn, bµ tiªn= unhappy upset (adj ) : buån phiÒn, thÊt vängmagical (adj)K× diÖu, thÇn k×magical (adj)Vocabulary(a) fairyC« tiªn, bµ tiªn= unhappy upset (adj ) : buån phiÒn, thÊt vängmagical (adj)K× diÖu, thÇn k×rags (n)QuÇn ¸o r¸ch(to) fall in love with some body:Yªu ai, ph¶i lßng aiVocabulary(a) fairyC« tiªn, bµ tiªn= unhappy upset (adj ) : buån phiÒn, thÊt vängmagical (adj)K× diÖu, thÇn k×rags (n)QuÇn ¸o r¸ch(to) fall in love with somebody:Yªu ai, ph¶i lßng aicruel (adj) ®éc ¸cVocabulary(a) fairyC« tiªn, bµ tiªn= unhappy upset (adj ) : buån phiÒn, thÊt vängmagical (adj)K× diÖu, thÇn k×rags (n)QuÇn ¸o r¸ch(to) fall in love with somebody:Yªu ai, ph¶i lßng aicruel (adj) ®éc ¸c(a) festival ngµy héi, lÔ héiVocabulary(a) fairyC« tiªn, bµ tiªn= unhappy upset (adj ) : buån phiÒn, thÊt vängmagical (adj)K× diÖu, thÇn k×rags (n)QuÇn ¸o r¸ch(to) fall in love with somebody:Yªu ai, ph¶i lßng aicruel (adj) ®éc ¸c(a) festival ngµy héi, lÔ héiPrince (n)Hoµng tö*MATCHING:AB1. (a) festivala. Cô tiên, bà tiên2. cruel(adj)b. huyền bí, thần kì3. To fall in love with somebodyc. lễ hội4. Magical(adj)d. độc ác5. Prince(n)e. quần áo rách6. Fairy(n)f. buồn khổ, thất vọng7. Rags(n)g. Yêu ai, phải lòng ai8. Upset(adj)h. Hoàng tửTrue- False statements predictionStatementsTrue (T)False (F)1. Little Pea’s father is a poor farmer2. Her father got married again after his wife died3. Her new mother was very kind to her .4. Her second mother didn’t make her do chores all day .5. She didn’t have new clothes to take part in the festival.True- False statements StatementsT/FCorrect / Line No1. Little Pea’s father is a poor farmer2. Her father got married again after his wife died3. Her new mother was very kind to her .4. Her second mother didn’t make her do chores all day .5. She didn’t have new clothes to take part in the festival.T1T1 - 2FcruelFT8 - 9madeComprehension questionsa. Who was Little Pea ?b. What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day ?c. How did Little Pea get her new clothes?d. Why did the prince decide to marry Little Pea ?1235674II.Comprehension questionsa. Who was Little Pea ?b. What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day ?c. How did Little Pea get her new clothes?d. Why did the prince decide to marry Little Pea ?Complete the sentences with words from the story:a/ Little Pea’s father was a _________ .b/ Little Pea’s mother _______ when she was young.c/ Little Pea _______ to do the housework all day after her father got married __________ .d/ The prince wanted to _____________ a girl from Little Pea’s village.e/ Stout Nut’s mother did not make ______ __________ for Little Pea.f/ The prince found Little Pea’s ________ shoe. farmer died had againchoose/ marrynewclotheslost Story - telling7 2 64 8 19Little Pea/ daughter/ farmerHer mother/ died/ his father /got married New mother/ was / cruel / her / made/ do chores/ all dayPrince/ wanted / choose / his wife/ village She/ ran / festival / lost/ her shoePrince/found / shoeLittle Pea/ fitted /shoePrince/ decided/ marry/ herfairy/ appeared/ change/ her rags / beautiful clothes35Story - telling7 2 64 8 19Little Pea is a daughter of a farmerHer mother died and his father got married againNew mother was very cruel to her. She made Little Pea do the chores all dayThe Prince wanted to choose his wife from the village She ran to the festival,she lost one of her shoe The Prince found the shoe a The Little Pea fitted the shoeThe Prince decided to marry her The fairy/ appeared and magically change her rags / beautiful clothes35"one good turn deserves another"Is this a true story?How do you know?ở hiền gặp lànhHome work- Learn vocabulary by heart -Do the exercise4.p28 in workbook.-Retell the content of the story.-Prepare new lesson: Unit 4 (lesson4)Chân thành cảm ơn quí thầy cô và các em học sinh đã tham gia bài học hôm nay!LUCKY NUMBERQ.a: Who was Little Pea?A.a: She was a poor farmer’s daughter. number 6 - a. Q: Who was Little Pea?A: She was a poor farmer’s daughter.Q.b: What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day ?A.b:- She made her do the chores all day.Q.c- How did Little Pea get her new clothes?A.c: a fairy appeard and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothesQ.d: Why did the prince decide to marry Little Pea?A.d: Because the shoe fitted her. 

File đính kèm:

  • pptUNIT_4_LESSON_3_ENGLISH_8.ppt
Bài giảng liên quan