Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: Our past

GETTING STATED.

Task1 :Look at the picture .Write the names of things that do not belong to the past

LISTEN AND READ.

New words .

 

ppt9 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: Our past, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
LÔÙP 8 1 CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ GIÔØGV Daïy:HAØ VAÊN PHOÙNGNgaøy 13 thaùng 10 Naêm :2008CROSSWORDS GAMEOYUNSTANDWHITIDUOTADERSPOUR PASTWeek: 8.Period : 21.Monday, October 13th , 2008(Getting Stated – Listen and read) GETTING STATED.Task1 :Look at the picture .Write the names of things that do not belong to the past LISTEN AND READ.Task 2: practice the dialogue with a partner. Home work Learn the new wordsTranslate the text Do exercise & prepare lesson New words .Task3: work with a partner ask and answer questions.endTask4 : Fact or opinion? Check ()the boxesUnit 4: OUR PASTSHOESSCHOOL BAGTVMOBILE PHONELIGHTING FIXTURERADIOSCHOOL UNIFORMWrite the names of things that do not belong to the past NEW WORDSñaõ thöôøng used to (v)look after (v)sound (v)light / lit / lit (v)modern equipment (n) traditional (adj)folktale (n)3chaêm soùc , coinghe coù veû nhötrang thieát bò hieän ñaïi ñoát , thaép , chaâmtruyeän daân giantruyeàn thoángAnswer questionsWhere did Nga’s grandmother use to live?Why didn’t she go to school ?What did Nga’s great – grandmother use to do ?What did Nga’s great – grandmother and great – grandfather do after dinner ?What did Nga ask her grandmother to do at the end of the conversation?3a. She used to live on a farm.b. Because she had to stay at home and help her mom , she used to look after her younger brothers and sisters .d. Her great – grandmother used to light the lamp and her great – grandfather used to tell stories e. She asked her grand mother to tell her the tale “ The lost Shoe”.c. She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes.ANSWERS.Task4 :Fact or Opinion ? Check (F or O) the boxesa. I used to live on a farmb. There wasn’t any electricity.c. Mom had to do every thing without the help of modern equipment.d. My father used to tell us stories .e. The best one was The Lost Shoe. f. Traditional stories are great.FFFF O O Chaân thaønh caùm ônQuyù thaày coâCaùc em hoïc sinh lôùp ñeán döï giôø Chuùc quyù thaày coâ maïnh khoeû	Chuùc caùc em hoïc gioûi	Gv daïy : HAØ VAÊN PHOÙNG

File đính kèm:

  • pptHOIGIANG 8 U 4 OUR PAST.ppt
Bài giảng liên quan