Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: School education system

Hầu hết nhấn vào âm tiết thứ 3 kể từ âm tiết cuối khi từ có tận cùng là : -cy ; -ty ; -phy ; -gy ; -al :

Democracy / di'mɔkrəsi / (n) nền dân chủ

Photography / fə'tɔgrəfi / (n) sự chụp ảnh

Ecology / i'kɔlədʒi / (n) sinh thái học

Ability / ə'biliti / (n) khả năng

Geological / dʒiə'lɔdʒikəl / (adj) thuộc) địa chất

 

 

 

 

ppt31 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 4: School education system, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Unit 4 School Education SystemPresented by Nguyễn Thị NụThursday,16th October 2008 Part E Language FocusCinema / 'sinimə /Nursery / 'nə:səri /How many syllables are there in these words ?I .Pronunciation : Stress in three – syllable wordsAlgebra / 'ældʒibrə/ (n) đại số họcChemistry / 'kemistri / (n) môn hoá họcCarefully / 'keəfuli / (adv) cẩn thậnComputing / kəm'pju:tiη / (n) tin họcAcademic / ,ækə'demik / (adj) thuộc (sự giảng dạy hoặc học tập+ Listen and repeat :Hầu hết nhấn vào âm tiết thứ 2 kể từ âm tiết cuối khi từ có tận cùng là : -ic ; -tion ; -sion .Economic / i:kə'nɔmik / (adj) về nền kinh tếRevision / ri'viʒn / (n) sự ôn lạiRelevation / revə'lei∫n / (n) sự phát hiệnHầu hết nhấn vào âm tiết thứ 3 kể từ âm tiết cuối khi từ có tận cùng là : -cy ; -ty ; -phy ; -gy ; -al :Democracy / di'mɔkrəsi / (n) nền dân chủPhotography / fə'tɔgrəfi / (n) sự chụp ảnhEcology / i'kɔlədʒi / (n) sinh thái họcAbility / ə'biliti / (n) khả năngGeological / dʒiə'lɔdʒikəl / (adj) thuộc) địa chấtCinema / 'sinimə / (n) rạp chiếu bóngPolitics/ 'pɔlitiks/ (n) chính trịPrimary / 'praiməri / (adj) tiểu họcCompulsory / kəm'pʌlsəri / ( adj) bắt buộcPhysical/ 'fizikl / (adj) (thuộc) vật chất, cơ thểStatistics / stə'tistiks / (n) khoa học thống kêSeptember / sep'tembə / (n) tháng chín + Practise reading these sentences :1.The academic school year generally commences in September2.The typical school day normally finishes at 3.00 p.m in England.3.The national curriculum is usually set by the government4.The GCSE stands for the General Certificate of Secondary Education.5. English, Maths and Science are compulsory in the national examination at certain stages of the school education system .What are the differences between 2 sentences ?1.My sister has cleaned the windows.2.The windows have been cleaned by my sister.1 - active2 - passive Why do you know that?* câu chủ động là câu chủ ngữ làm chủ hành động* Câu bị động là câu chủ ngữ chịu tácWhat is the relationship between the My sister buys English books.SVOEnglish books are bought by my sister.S ( O )Be VpIIBy O ( S)The Forms : Active sentence :Passive sentence:S + V + OS + be+ V(pII) + (by O)Bước 1 : Xác định chủ ngữ ,động từ , tân ngữ, và thì trong câu chủ độngBước 2 : Lấy tân ngữ trong câu chủ động xuống làm chủ ngữ trong câu bị động Bước 3 : Đổi động từ trong câu chủ động sang quáXác định chủ ngữ mới là số ít hay nhiều để chia trợ động từ hoặc động từ to be cho phù hợp Đổi ĐTNX làm chủ ngữ sang ĐTTN ( ta có thể bỏ by O nếu khôngcần thiết hoặc Bảng chuyển đổi động từĐổi đại từ nhân xưnglàm chủ ngữ sang đại SubjectsObjectsHeHimSheHer They ThemWeUsIMeIt ItYouYouChủ động (to clean) Ngôi : HeBị động (to clean)Ngôi : HeHiện tại đơnHiện tại tiếp diễnQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễnHiện tại hoànthànhQuá khứ hoàn thànhTương lai đơnTương lai chỉ ý địnhModal verbs Clean(s)Is cleaningCleanedWas cleaningHas cleanedHad cleanedWill cleanIs going to cleanCan cleanMust clean is cleanedIs being cleanedWas cleanedWas being cleanedHas been cleanedHad been cleanedWill be cleanedIs going to be cleanedCan be cleanedMust be cleaned Exercise 1 : Fill each blank with the simple present passive form of the verb1. The academic year in England........... into three terms. ( Divide )is divided2. Each term ........ by once-week break. ( Separate )is separated3. The national curriculum ......... by the government and.........in all state schools . ( set, must follow )is setmust be followed4. The state school system.......... for by the state . (pay )is paid5. The national curriculum ....... of more than ten subjects. (make up )is made up6. The advanced students ....... to take part in are selectedExercise 2 : Rewrite the following sentences using the passive voice:1. They built this school in 1997 . >>> This school was built in 19972.They first published this dictionary in 1870 .>>>This dictionary was first published in 1870 . 3. The students in my class are going to organize a surprise party tomorrow evening .>>>A surprise party is going to be organized by the students in my class tomorrow evening.4. They are painting the kitchen now .>>> The kitchen is being painted now .5.Shakespeare wrote " Romeo and Juliet " in 1605>>>"Romeo and Juliet " was written by Shakespeare in 1605 .6. They have translated Shakespeare's tragedies into >>>Shakespeare's tragedies have been translated7. They have just builta new primary school>>> A new primary schoolhas just been built in my village .8. They will speak >>> English will be spoken at the9. Jane hasn't cleanedthe floor yet.>>>The floor hasn't been cleaned yet .10 . They will repaintthe house soon .>>> The house will berepainted soon .Exercise 3 : Fill in the spaces of the followingpassage with the correct tense in passive voice of the verbsin brackets :The world’s first electronic computer .(1.build) by the University of Pennsylvania in 1946. However, computers ..(2.sell) commercially for the first time in the 1950s . Much progress on computers ..(3. make) since 1950 . Computers are now much smaller and more powerful and they ..(4.can buy) much more cheaply .Computers .(5.use ) in many fields – in business , science , medicine , and education, for example. They .(6.can use) to forecast the weather or to control robots which make cars. The computer’s memory is the place where information.(7.store) and calculations .(8.do) .A computer cannot think for itself – it .(9.must tell) exactly what to do. A lot of difficult calculations ..(10.can do) very quickly on computers .1. Was built 2. Were sold3. Has been made4. Can be bought5. Are used6. Can be used7. Is stored8. Are done9. Must be told10. Can be doneHOME WORKPrepare unit 5 Higher Education at home12 345 6789

File đính kèm:

  • pptUnit 4 language focus 12.ppt
Bài giảng liên quan