Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: Study habits

All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

Some learners write examples of words they want to learn.

Every learner tries to learn all the new words they come across.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: Study habits, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
welcome to our classwelcome to our classlOC THANG secondary schoolwelcome to our classTeacher: Doan ThuyYALAVCBURO V O U Y B R L C A A LuËt ch¬i Caû lôùp chia thaønh 6 nhoùm, mçi nhoùm gåm hai baøn. C¸c b¹n trong mçi nhoùm cïng nhau viÕt c¸c tõ thuéc chñ ®iÓm tr­êng, líp vµ ®å dïng häc tËp sao cho mçi tõ ®Òu chøa c¸c ch÷ c¸i ®· cho tr­íc. Trong thêi gian 1 phót ®oäi nµo viÕt ®­îc nhiÒu tõ ®óng h¬n sÏ th¾ng cuéc.123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960(to) stick You are students.(to) underline He worked with deaf- mutes (to) highlight(to) come acrossMother tongue (n)(to) revise Revision (n)In order to get good marks, you should study hard.You should study hard so as to get good marks.(to) stick : (to) underline:(to) highlight : (to) come across : mother tongue :(to) revise : g¹ch ch©n d¸n lµm næi bËt tiÕng mÑ ®Î «n l¹i gÆp t×nh cêUnit 5 : Study habitsLesson 3 : READHow do you learn vocabulary ?I/ New words:1.mother tongue (n) :2.come across (v) :3.underline (v) :4.highlight (v) :5.revise (v) : revision (n) 6.in order to so as to tieáng meï ñeûgaëp tình côø gaïch chaânlaøm noåi baätoân taäpñeå/ ñeå maø+ V- inf. :II/ True or false ? Check () the boxesa) All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.b) Some learners write examples of words they want to learn.c) Every learner tries to learn all the new words they come across.d) Many learners only learn new words that are important.TF III/ Questions: a) Do learners learn words in the same ways? b) Why do some learners write example sentences with new words ? c) What do some learners do in order to remember words better ? d) Do learners try to learn all new words they come across ? e) what is necessary in learning words? ?12345768IV/ Lucky Numbera) Do learners learn words in the same ways?1No. They learn words in different ways.2Lucky numberb) Why do some learners write example sentences with new words?3Because such sentences help them remember the use of words.4 c) What do some learners do in order to remember words better ?To remember words better, learners write examples, put the works and their meaning on tickers, underline or highlight them. 5Lucky number6d) Do learners try to learn all new words they come across?No, they don’t. They only learn important wordse) What is necessary in learning new words?7Revision is necessary in learning new words.8Lucky numberHow to learn new words?Stick new words somewhere in the house Write example sentences with wordsUnderline or highlight important wordsMake a list of words with translation Listen to English songs Read stories in EnglishPut new words into pockets to learn every whereV/ Homework:- Learn vocabulary by heart- Do exercise 2 in textbook- Prepare: WriteGood byeSee you againThanks for your Thanks for your Thanks for your 

File đính kèm:

  • pptunit_5_read.ppt
Bài giảng liên quan