Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: The media

Dialogue Build:

Lien: You like watching sports, 1 ., Trung?

Trung: Not really . Some sports are so violent, and I don’t 2 . watching them. I prefer documentary

Lien: I’m the opposite. I love 3 sports, and 4 .seem quite boring to me.

Trung: But you 5 . the news, 6 ?

Lien: Yes, everyday. It’s very .7

Trung: I enjoy it,.8. . You don’t like foreign film, .9.?

Lien: No, 10 .

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: The media, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD - HIỆP HÒA - BẮC GIANGTrường THCS Đông Lỗnhiệt liệt chào mừng các thầy giáo cô giáo về dự giờ thăm lớpGiáo viên : Dương Văn HưngUnit 5: The mediaperiod 30,Lesson 2: Speak + Listen1. Warm up: TV programsfilmmusiccartoonFootball mathchildren's corner II. Vocabulary:1. ‘violent (n): b¹o lùc 2. ‘Documentary (n): phim tµi liÖu3. Infor’mative (adj): giµu th«ng tin4.’folk music (n): nh¹c cæ truyÒn5.literature and Art (n): v¨n häc vµ nghÖ thuËt6. safe traffic news (n): b¶n tin an toµn giao th«ng7. health for everyone(n): søc khoÎ cho mäi ng­êiUnit 5: The mediaperiod 30,Lesson 2: Speak + ListenIII. Pre – speaking: . Dialogue Build:Lien: You like watching sports, 1., Trung?Trung: Not really . Some sports are so violent, and I don’t 2. watching them. I prefer documentaryLien: I’m the opposite. I love 3 sports, and 4.....seem quite boring to me.Trung: But you 5. the news, 6?Lien: Yes, everyday. It’s very .7Trung: I enjoy it,....8...... . You don’t like foreign film,.........9....?Lien: No, 10.don’t you like watching documentary watch don’t you informative too do you I don’t *. Note: “ tag- questions”Positive, negative?Negative, positive? Ex: - You are students, aren't you?- She hasn’t a new bicycle, does she?Unit 5: The mediaperiod 30,Lesson 2: Speak + ListenIV. While- Speaking:Ex:Nam: You like/ enjoy folk music, don’t you?Tom: No, I don’t. It’s boringNam: You don’t like/ enjoy/ watch TV, do you?Tom: Yes, I doUnit 5: The mediaperiod 30,Lesson 2: Speak + ListenV. Post -speaking: Nãi víi nhau vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh T.V hä thÝch, hay kh«ng thÝch, lËp bµi héi tho¹i theo mÉu A: You like watching cartoon, do you?B: Not really. Some cartoons are so boring and I don't like watching them. I prefer films.A: I'm the opposite. I like watching sports and films always make me sleepyB: But you watch the news, don't you? A: Yes, but not oftenB: I enjoy news because it is very informative A: You don't like drama, do you?B: No, I don't ..........* Agree: - I prefer .- I love watching ...- I enjoy ..* Disagree:- Not really,- I don't like ..- I'm ..Unit 5: The mediaperiod 30,Lesson 2: Speak + ListenVI. Pre- listening: 1.Vocabulary: - (to) appear :xuất hiện- Telegraph (n) : máy điện báo - journalism (n) : nghề làm báo2. Pre- Questions:a. What is Chau doing?b. What does he want to know? Unit 5: The mediaperiod 30,Lesson 2: Speak + ListenVII. While- listening:* Nh×n vµo b¶ng th«ng tin, ®iÒn nh÷ng th«ng tin cßn thiÕu,a/c th«ng tin chØ thêi gian, b/d th«ng tin chØ ph­¬ng tiÖn th«ng tin*. Fill in the table with the information you hear.When:	What happen?7th century	the 1st printed appeared in China..	the telegraph was invented.early 20th century 2 new forms of new media appearedb..(c)	television became popular.mid and late 1990s	(d)  became a major force in journalism.The late 19th century radio and newsreels in the 1950sThe internet Unit 5: The mediaperiod 30,Lesson 2: Speak + ListenVIII. Post - teach:* True/ False 1. Printed newspaper appeared in Laos2. Telegraph was invented in the 20th century 3. Two forms of news media appeared in the early 21st century4. T.V become commercially very able in 1940s5. The Internet become a major force in the journalism in 1990sIX. Homework: - LËp bµi ®èi tho¹i vÒ nh÷ng g× em thÝch vµ em kh«ng thÝch c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh-Tãm t¾t l¹i néi dung bµi nghe d­íi d¹ng mét ®o¹n v¨n ng¾n

File đính kèm:

  • pptUnit5speakliten.ppt
Bài giảng liên quan