Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: Things i do

What do you do every day?

What do you do every morning?

What do you do every afternoon?

What do you do every evening?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: Things i do, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
What time is it?What time do you get up?What time do you go to school? What do you do every morning?Guessing game:Unit 5:THINGS I DOPERIOD 25:A(1,2) My dayThey play games.I do my homework. Match A to B:ABplay2. day3. do one’s homework4. gamengàyb. làm bài tập về nhàc.	trò chơid. chơiListen and arrange the pictures in the order you hear:A)D)C)B) D – C – B – A Every morning, I go to school.Every day, I get up at six.Every afternoon, I play games.Every evening, I do my homework. Answer:- What do you do every day?- What do you do every morning?- What do you do every afternoon?- What do you do every evening?Every day, Nga gets up at six. She goes to school.She plays games.She does her homework.  Listen and then repeat:What does Nga do every day?Every day, she gets up at six.a)What does Nga do every day ?b)What does Nga do every morning?c)What does she do every afternoon?d)What does she do every evening?-Every day, Nga gets up at six.-She goes to school.-She plays games.-She does her homework.Look at the pictures and retell about Nga:1236425Game:Lucky balloonsWhat does Ba do every morning? Every morning, he gets up.Bayou What do you do every evening? Every evening, I do my homework.youWhat do you do every day? Every day, I go to school.your sisterWhat does your sister do every afternoon? My sister plays games. Fill in the blanks with suitable words:doesWhat ..she do every day?Lan..games every afternoon.What .you do every evening?He..to school every morning.Every , I get up at six.6.	Nga does her ..every evening.playsdogoesdayhomeworkplays dayhomeworkdoesgoesdo Structures:What + do/does + S + do + every?S + V(s/es)+ every Read the sentences of A1 again. Do the exercise A 2 again. Write three sentences about things you do every day.Goodbye!

File đính kèm:

  • pptUnit_5.ppt
Bài giảng liên quan