Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: Things i do

LISTEN AND REPEAT

 Then practice the dialogue with a partner.

 

ppt30 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 5: Things i do, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 THAO GIAÛNGMOÂN TIEÁNG ANH LÔÙP 6TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN HUEÄ.THÒ XAÕ AN KHEÂ Welcome teachers to our class.KIEÅM TRA BAØI CUÕKIEÅM TRA BAØI CUÕNhìn vaøo nhöõng gôïi yù sau . 1 em hoûi vaø 1 em traû lôøi nhöõng hoaït ñoäng haèng ngaøy maø em thöôøng laøm :	Every morning	Every afternoon	Every eveningThursday, October 23rd 2008Unit : 5Things I do( part : A3 - A4 )WHAT DO YOU DO AFTER SCHOOL ?PART : A3LISTEN AND REPEAT Then practice the dialogue with a partner.What do you do after school ?watch televisiondo the houseworklisten to musicreadNew words- watch television:- do the housework:- listen to music:- read :(v)I watch televisionI watch televisionBa watches televisionI do the houseworkLan does the houseworkI listen to musicNam listens to musicI readI readThu readsListenI watch televisionBa watches televisionI do the houseworkLan does the houseworkI listen to musicNam listens to musicThu readsI readWhtaoduyoafter school ?odWhatdoeshehesdoPART : A4ANSWER THEN WRITE THE ANSWERS IN YOUR EXERCISES BOOK.1. What does Lan do after school ?2. What does Ba do after school ?3. What does Thu do after school ?4. What does Nam do after school ?GroupworkSTOP1. What does Lan do after school ?Lan does the housework2. What does Ba do after school ?Ba watches television3. What does Thu do after school ?Thu readsWhat does Nam do after school ?Nam listens to musica) Lan does the houseworkb) Ba watches televisionc) Thu readsd) Nam listens to musicAnswerHOMEWORK- Hoïc thuoäc caùc maãu caâu ñaõ hoïc .( Töø môùi vaø caáu truùc )- Laøm baøi taäp ( A : 1,2 ) trong saùch baøi taäp .- Chuaån bò : Baøi 5 phaàn ( A 5 – 6 ) trang 54 , 55.- Vieát laïi nhöõng hoaït ñoäng sau giôø hoïc. Vôùi caâu hoûi : What do you do after school ?XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUÍ THAÀY COÂ GIAÙOTRÖÔØNG THCS NGUYEÃN HUEÄ VEÀ DÖÏ TIEÁT HOÏC NAØY.XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUÍ THAÀY COÂ GIAÙOTRÖÔØNG THCS NGUYEÃN HUEÄ VEÀ DÖÏ TIEÁT HOÏC NAØY.Voõ SyõToå : TIEÁNG ANH

File đính kèm:

  • pptunit_5_A_34.ppt
Bài giảng liên quan