Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 6: After school

a.Lan doesn’t want to go to

the movie.

b. Ba, Nam, Hoa and Lan all have too many signments.

c.They go to Ba’s house.

d.They will listen to music together

 

ppt15 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 6: After school, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHµO MõNG QUý THÇY C¤ §· VÒ Dù TIÕT tiÕt d¹ykÝnh chóc quý thÇy c« søc khoÎ – h¹nh phócGiáo viên dạyPh¹m ThÞ H¹nhENGLISH 7UNIT 6Tuesday, November 18th, 2008English 7Period 34UNIT6: AFTER SCHOOLLesson4- B1- an assignment:bài tập về nhà- too many:quá nhiều- at the moment:ngay bây giờ- should:nênI. Vocabulary UNIT6: AFTER SCHOOLLesson4- B1- an assignment:bài tập về nhà- too many:quá nhiều- at the moment:ngay bây giờ- should:nênMatchingChecking vocabulary- an assignment :bài tập về nhà- too many :quá nhiều- at the moment :ngay bây giờ- should :nênI. Vocabulary : Unit 6: Lesson 4: B11 . T/F statements :II . Listening :T / F Statements prediction:a.Lan doesn’t want to go to the movie.b. Ba, Nam, Hoa and Lan all have too many signments. c.They go to Ba’s house. d.They will listen to music togetherTFT / F Statements prediction:a. ..Lan doesn’t want to go to the movie.b...Ba, Nam, Hoa and Lan all havemany assignments.c. ..They go to Ba’s house.d. ..They will listen to music togetherTFHoa has too many assignmentsFLan’s houseT- an assignment :bài tập về nhà- too many :quá nhiều- at the moment :ngay bây giờ- should :nênI. Vocabulary : Unit 6: Lesson 4: B11. T/F statements :2. Answer the questions :II . Listening :*Questions on page 64:a. What does Nam want to do?b. Why doesn’t Lan want to go to the movies?c. What does Lan want to do?d. Why doesn’t Hoa want to go to Lan’s house ?e. What day is it?a1Lucky number2b3c4d5e6Luckynumber7Luckynumber8Lucky number*a. What does Nam want to do?b. Why doesn’t Lan want to go to the movies?d. Why doesn’t Hoa want to go to Lan’s house ?e. What day is it?QuestionsWhy don’t you relax?What about + V-ing .?Let’s + V .Why don’t you / we + V ?Model sentences:Let’s go to my houseWhat about going to the movies?Form:Yes, I’d love to / I’m sorry I can’tYes, I’d love to / I’m sorry I can’tGo to te circusPlay soccerSkip ropePlay video gamedo home workPlay table tennisgo swimminggo to the movies-Learn by heart the vocabulary- Read and translate the dialogue into Vietnamese- Do the exerciese(B1) in the work book Prepare the new lesson Unit 6 lesson 5 (B2). Read the lesson and find out the vocabulary.- an assignment :bài tập về nhà- too many :quá nhiều- at the moment :ngay bây giờ- should :nênI. Vocabulary : 1. T/F statements :2. Answer the questions :II . Listening :-. Model sentences:Let’s go to my houseWhat about going to the movies?Why don’t you relax?Yes, I’d love to / I’m sorry I can’tForm:Let’s + V + OWhat about + V-ing ..+..O.?Why don’t you / we + V ..+..O?Yes, I’d love to / I’m sorry I can’tUnit 6 : After school-Learn by heart the vocabulary- Read and translate the dialogue inti Vietnamese- Do the exerciese(B1) in the work book Prepare the new lesson Unit 6 lesson 5 (B2). Read the lesson and find out the vocabulary.

File đính kèm:

  • pptUNIT_7leson4_b1.ppt
Bài giảng liên quan